VvE balans

Op de VvE balans staan de bezittingen van de VvE, de vorderingen, het vermogen (waaronder het reservefonds) en de eventuele schulden. Hieronder ziet u een vereenvoudigd voorbeeld van een balans van een VvE. In dit voorbeeld staan de bezittingen (activa) boven de schulden en het vermogen (passiva). Het komt ook vaak voor dat de activa links staan en de passiva rechts.

Voorbeeld balans VvE XYZ

Activa
Saldo lopende rekening: 1.234
Saldo spaarrekening: 10.965
Te ontvangen ledenbijdragen: 239 (debiteuren)
Vooruitbetaalde kosten: 866
Totaal activa: 13.304

Passiva
Reserve groot onderhoud: 11.238
Nog te betalen bedragen: 1.545 (crediteuren)
Exploitatieresultaat 20xx: 521
Totaal passiva: 13.304

MOMENTOPNAME

De balans is een momentopname van wat de VvE heeft en wat zij verschuldigd is aan het einde van het boekjaar om middernacht (meestal 31 december om 23:59, tenzij in de akte een afwijkend boekjaar vermeld staat). Een dag (of eigenlijk 1 minuut) erna is de balans weer anders. Een voorbeeld daarvan is dat dan vaak de vooruitbetaalde bedragen (bijvoorbeeld de verzekeringspremie) opeisbaar is en dus niet meer vooruitbetaald is. Een ander voorbeeld is dat op 1 januari de bijdragen voor die maand weer verschuldigd zijn, waardoor de post Te ontvangen ledenbijdragen toegenomen is.

TOELICHTING

In de toelichting op de jaarstukken kunt u nagaan waar de balansposten uit bestaan. Zo blijkt uit de toelichting hoe de hoogte van het onderhoudsfonds tot stand is gekomen (beginstand + dotatie – onderhoud = eindstand) of waaruit de Nog te betalen bedragen bestaan (nog te betalen beheerkosten + nog te betalen verzekeringspremies = totaal nog te betalen bedragen). Klik hier voor meer informatie over de toelichting op de jaarstukken van de VvE.

SYNONIEMEN / ANDERE TERMEN

De namen van de posten die hierboven beschreven staan, hoeven niet perse op deze manier gebruikt te worden. Voor elke naam zijn er synoniemen en in de modelreglementen, de wet, verschillende jaarstukken en op verschillende websites zult u andere termen tegenkomen. Zo wordt in plaats van Te ontvangen ledenbijdragen vaak de term Debiteuren gebruikt of is in plaats van Nog te betalen bedragen de term Crediteuren gebruikt. Het maakt niet uit welke term gebruikt wordt, echter is het wel van belang dat de hierboven beschreven posten allemaal opgenomen zijn in de balans.

HOOFDPAGINA: DE JAARREKENING VAN DE VVE

Deze pagina maakt deel uit van de hoofdpagina Waar moet de jaarrekening van de VvE aan voldoen? 

Andere subpagina’s zijn:
– Posten op de exploitatierekening van de VvE
– De toelichting op de jaarstukken van de VvE

GERELATEERD

– Handleiding begroting maken

– Handleiding vastellen reservefonds (en hoogte reservering)

– Handleiding vergadering organiseren

– Organen van de VvE, functies en bevoegdheden

– Aandeel reservefonds VvE opgeven in Box 3