VvE exploitatierekening

Modelreglement 2006 is het enige reglement dat harde eisen stelt aan welke posten op de VvE exploitatierekening moeten staan. Bij de andere modelreglementen worden deze eisen niet gesteld. Wel geldt altijd de eis dat de jaarrekening leesbaar moet zijn en voldoende inzicht moet verschaffen in de financiën van de VvE. Daarom mag aangenomen worden dat deze eisen ook voor VvE’s gelden waarbij het splitsingsreglement op een ander modelreglement is gebaseerd.

WELKE POSTEN MOETEN OP DE EXPLOITATIEREKENING STAAN?

In de jaarrekening mag niet zomaar volstaan worden met de drie posten Inkomsten X, Uitgaven Y, Resultaat Z. Dat is in strijd met de eis dat de jaarrekening van de VvE voldoende inzicht moet verschaffen. Onder inkomsten moeten in ieder geval de volgende posten (voor zover van toepassing) apart opgenomen worden:

Inkomsten
Ledenbijdragen: 34.595
Renteopbrengsten: 120
Overige inkomsten: 50
Totaal inkomsten: 34.765

Deze posten moeten apart opgenomen worden, zodat de leden van de VvE kunnen zien waar de opbrengsten uit bestaan. Boetes die VvE-leden moeten betalen zullen dus geboekt moeten worden onder overige inkomsten en de rente op de spaarrekening moet onder renteopbrengsten geboekt worden.

Voor de kosten gelden dezelfde vereisten, echter zijn deze wat uitgebreider. Minimaal moeten de volgende posten worden opgenomen (voor zover kosten van deze categorieën zijn gemaakt).

Kosten
Reservering groot onderhoud: 16.500
Onderhoud: 2.456
Verenigingskosten: 3.500
Schadevergoedingen: 10
Juridische kosten: 10
Verzekeringen: 2.214
Gemeentelijke lasten: 2.665
Stookkosten: 4.767
Watergeld: 1.354
Totaal kosten: 33.476

Bovenstaande posten mogen ieder ook weer uitgesplitst worden, maar mogen niet samengevoegd worden. Uitgesplitst zou bijvoorbeeld de post Verenigingskosten er als volgt uit kunnen zien:


Onderhoud: 2.456
Verenigingskosten
– Administratie en beheer: 2.750
– Kamer van Koophandel: 24
– Onkostenvergoeding bestuur: 726
Totaal Verenigingskosten: 3.500
Schadevergoedingen: 10

Indien onder een bepaalde post geen kosten zijn gemaakt, hoeft deze uiteraard niet opgenomen te worden. In plaats van het verder uitsplitsen van de posten zoals in het laatste voorbeeld hierboven, kan er ook voor gekozen worden om bepaalde posten in de toelichting nader te verklaren. Klik hier voor meer informatie over de toelichting op de jaarstukken van de VvE.

SYNONIEMEN / ANDERE TERMEN

De namen van de posten die hierboven beschreven staan, hoeven niet perse op deze manier gebruikt te worden. Voor elke naam zijn er synoniemen en in de modelreglementen, de wet, verschillende jaarstukken en op verschillende websites zult u andere termen tegenkomen. Zo wordt in plaats van Reservering groot onderhoud vaak de term Dotatie onderhoudsreserve gebruikt of is in plaats van Gemeentelijke lasten de term erfpachtcanon gebruikt (indien dat de enige gemeentelijke lasten zijn). Het maakt niet uit welke term gebruikt wordt, echter is het wel van belang dat de hierboven beschreven posten allemaal uitgesplitst zijn.

GROTE VERBOUWING NIET OP JAARREKENING

Wat vaak verwarring zaait is dat heel grote uitgaven, zoals een schilderbeurt van tienduizenden euro’s of het vervangen van een dak, niet in de exploitatierekening is terug te vinden. Dat komt omdat de kosten hiervan in de voorgaande jaren al gemaakt zijn: dat is de reservering groot onderhoud. Het gevolg hiervan is dat deze grote verbouwing enkel terug te vinden is in de toelichting op de balans: het reservefonds staat op de balans en het onderhoud wordt van deze reserve afgetrokken. In de toelichting op de balans ziet u dan het volgende:

Reservefonds algemeen
Beginsaldo: 60.095
Bij: dotatie: 16.500
Af: schilderwerk: 34.595
Eindsaldo: 42.000

Deze uitgaven ziet u dus niet terug in de exploitatierekening, maar moet u zoeken in de balans, al dan niet gebruik makend van de toelichting. Klik hier voor meer informatie over de toelichting op de jaarstukken van de VvE.

HOOFDPAGINA: DE JAARREKENING VAN DE VVE

Deze pagina maakt deel uit van de hoofdpagina Waar moet de jaarrekening van de VvE aan voldoen? 

Andere subpagina’s zijn:
– Posten op de balans van de VvE
– De toelichting op de jaarstukken van de VvE

GERELATEERD

– Handleiding begroting maken
– Handleiding vastellen reservefonds (en hoogte reservering)
– Handleiding vergadering organiseren
– Organen van de VvE, functies en bevoegdheden