VvE gebruikersverklaring

VvE Gebruikersverklaring en gevolgen niet ondertekenen daarvan

De modelreglementen stellen de eis dat de gebruiker (definitie, hierna huurder genoemd) van een appartementsrecht een gebruikersverklaring (definitie) ondertekent. Indien de huurder dit niet doet, zal hij het gebruik van het appartement niet kunnen verkrijgen. Met andere woorden: dan mag hij er niet in. De gebruikersverklaring moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • Opgemaakt in tweevoud
  • Gedagtekend (datum erop)
  • Verklaring dat gebruiker het reglement (1) en het eventueel Huishoudelijk Reglement (2) zal naleven

De verklaring heeft ook betrekking op besluiten (bijvoorbeeld wijziging van het Huishoudelijk Reglement) en bepalingen (bijvoorbeeld een toevoeging op het Huishoudelijk Reglement) die vastgesteld worden nadat de huurder de verklaring heeft getekend. Wel rust op het bestuur de plicht om de huurder op de hoogte te stellen van de wijziging of aanvulling.

Indien de huurder het appartement betrekt zonder de verklaring ondertekend te hebben, dan zijn alleen de regels uit de splitsingsakte die betrekking hebben op het gebruik, beheer en onderhoud van toepassing (5:120 lid 2 BW). Om de andere regels en het Huishoudelijk Reglement ook van toepassing te krijgen moet de huurder alsnog de verklaring tekenen. Als hij dit niet wil of doet, kan hij uit het appartement verwijderd worden door het bestuur. Hoe dit in zijn werk gaat leest u hier.

Omdat de statuten zich richten op de leden van de VvE is handhaving van regels lastig: de VvE kan in beginsel alleen bij de betreffende eigenaar verhaal halen omdat deze van rechtswege lid is van de VvE en dus automatisch onderworpen is aan de reglementen.

Lastiger wordt het nog als een Huishoudelijk Reglement is vastgesteld: deze wordt namelijk door de Vergadering van Eigenaars vastgesteld. Huurders hebben in deze vergaderingen geen stem en beslissen over de inhoud van het reglement dus niet mee. De eigenaren moeten akkoord gaan met het reglement voordat de regels toegepast mogen worden en naleving afgedwongen kan worden. Dit zelfde geldt ook voor de huurders.

Gebruikersverklaring

Een gebruikersverklaring is een schriftelijke verklaring van een huurder (gebruiker) waarin deze te kennen geeft de reglementen van de VvE, waaronder het reglement en eventueel huishoudelijk reglement, na te zullen leven. De gebruiker is verplicht deze verklaring te tekenen; dit is geregeld in de modelreglementen op de volgende plaatsen:
Modelreglement 1972, artikel 20 lid 1.
Modelreglement 1973, artikel 20 lid 1.
Modelreglement 1983, artikel 24 lid 1.
Modelreglement 1992, artikel 24, lid 1.
Modelreglement 2006, artikel 35 lid 1.

Afdwingen gebruikersverklaring en handhaven reglementen op huurders

Klik hier voor meer informatie over hoe de VvE een gebruikersverklaring kan afdwingen bij de verhuurder en hoe de reglementen gehandhaafd kunnen worden op de huurder.

Documenten

model-gebruikersverklaring
– Modelreglementen 1972 t/m 2006