Wie mag welke functie uitoefenen in de VvE?

Voor de meeste functies in de Vereniging van Eigenaars (VvE) gelden specifieke vereisten. Hieronder treft u een overzicht van de meest voorkomende functies (bestuur, kascommissie, beheerder, voorzitter) en de voor die functie geldende vereisten.

Het bestuur

Iedereen mag de functie van bestuurder van de Vereniging van Eigenaars uitoefenen. De enige voorwaarde die geldt is dat de bestuurder door de vergadering gekozen wordt. Meestal gebeurt dit met ‘gewone meerderheid‘ van stemmen. Het maakt dus niet uit of de bestuurder een huurder is, wel of niet in het pand woont, of überhaupt iets met de VvE te maken heeft. Het bestuur (of één individuele bestuurder) kan te allen tijde door de vergadering worden ontslagen.

Lees hier meer over het VvE-bestuur.

Voorzitter van de vergadering

De voorzitter van de vergadering wordt, net als het bestuur, door de vergadering benoemd. De voorzitter hoeft niet perse lid te zijn van de VvE. De voorzitter van de vergadering kan altijd (op elk moment) door de vergadering worden ontslagen.

Lees hier meer over de Voorzitter van de VvE-vergadering.

De kascommissie

Voor de kascommissie gelden strengere vereisten dan voor het bestuur. De reden hiervoor is dat de kascommissie de eerste controle doet op het werk van het bestuur (namelijk: het controleren van de jaarstukken). De kascommissie moet uit leden van de VvE bestaan; met andere woorden: om in de kascommissie te komen, moet men eigenaar zijn van een van de appartementen in de VvE. Het maakt niet uit of de leden van de kascommissie ook wonen in het complex; het zijn van eigenaar is voldoende.

Net als voor het bestuur geldt dat de kascommissie door de vergadering gekozen moet worden. De kascommissie moet elk jaar opnieuw benoemd worden. Dat wil echter niet zeggen dat de kascommissie elk jaar uit andere personen moet bestaan. Het belangrijkste vereiste voor de kascommissie is dat de leden geen bestuurder of voorzitter van de vergadering mogen zijn. Dit omdat de kascommissie het bestuur juist moet controleren.

Lees hier meer over de kascommissie van de VvE.

De beheerder

De VvE mag met elke aanbieder van beheerdiensten een overeenkomst sluiten. Voor de beheerder gelden geen beperkingen: het maakt dus niet uit of deze (tevens) eigenaar is of huurder in dezelfde VvE, al komt dit niet vaak voor. Wel kan de vergadering zich afvragen – met het oog op belangenverstrengeling – of het raadzaam is om een lid van de VvE (bijvoorbeeld een woningcorporatie) te kiezen als beheerder.

Ook hier geldt dat het de vergadering is die de keuze maakt tussen verschillende beheerders. Omdat de beheerder een professionele partij is waar een overeenkomst mee is afgesloten, kan deze niet altijd door de vergadering worden ontslagen. In de overeenkomst is meestal een bepaling opgenomen over wanneer het contract opgezegd kan worden. Wanneer de beheerder zijn werk niet (goed) doet; dat wil zeggen, als hij de overeenkomst niet nakomt, dan kan de overeenkomst ontbonden worden op grond van wanprestatie. Neem in een dergelijk geval contact met ons op voor advies of ga direct naar de handleiding beheerovereenkomst opzeggen.

Het verdient altijd aanbeveling om goed te zoeken naar een beheerder die echt bij uw VvE past. Gebruik daarvoor de handleiding beheerder vinden.

Lees hier meer over de VvE-beheerder.

Vergoeding voor verrichte werkzaamheden

De VvE is verplicht om een onkostenvergoeding te betalen aan de vrijwilligers voor de kosten die zij in redelijkheid bij de uitvoering van hun functie gemaakt hebben. Ook kan er een extra vergoeding uitgekeerd worden, dit is de zogenaamde vrijwilligersvergoeding. De VvE kan ervoor kiezen om de onkostenvergoeding te verdisconteren in de vrijwilligersvergoeding. Indien de functie van bestuurder /beheerder uitgeoefend wordt door een professionele partij, hangt de verschuldigde vergoeding af van de overeenkomst. Tot slot: indien de functionaris geen professionele partij is (maar vrijwilliger), verdient het aanbeveling niet meer te betalen dan de door de belastingdienst vastgestelde maximale vergoeding. Gaat u hier overheen, dan moet dit aangegeven worden bij de belastingdienst hetgeen mogelijk gevolgen kan hebben.

Lees hier meer over de onkostenvergoeding voor vrijwillig werk in de VvE.

Gerelateerd

– Bestuur, commissies en vergadering: taken en bevoegdheden (over de organen van de VvE)

– Onkostenvergoeding voor vrijwilligers in de VvE