Behoort het dak van de VvE tot de hoofd- of ondersplitsing?

Wanneer je een appartementseigenaar bent, bezit je een stukje eigendom in een groter geheel. Dat geldt ook voor de andere eigenaren binnen uw VvE. Wat je bezit bestaat enerzijds uit het appartement waarvan jij het exclusieve gebruiksrecht hebt (en dus niet zozeer het eigendom) en een aandeel in de gemeenschappelijke zaken van het gebouw. Maar hoe weet je nou welke delen van het gebouw gemeenschappelijk zijn? En hoe zit dat als er sprake is van een hoofdsplitsing en een ondersplitsing? Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden stond laats voor eenzelfde vraag. Advocaat Myrthe de Vries, werkzaam bij Lexys Advocaten en gespecialiseerd in VvE- en vastgoedrecht, bespreekt het arrest.

De splitsingsakte

Of een gedeelte van een gebouw gemeenschappelijk is moet worden beantwoord aan de hand van de uitleg van de splitsingsakte. Soms is dit eenvoudig en staat er duidelijk in de akte iets als: “de daken zijn gemeenschappelijk”. Soms is dit echter minder eenvoudig. Dat was ook het geval bij de zaak waar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaren zich over boog. In de betreffende akte van de hoofdsplitsing staan de daken niet genoemd als gemeenschappelijke zaken, terwijl dit wel gebruikelijk is. Tot de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken worden in de akte wel gerekend: de grond en funderingen, de leidingen en overige collectieve voorzieningen.

Daken niet gemeenschappelijk volgens de splitsingsakte

Echter, de daken staan ook niet genoemd als behorend tot de privé gedeelten. Binnen de VvE ontstaat daarom discussie over de gemeenschappelijkheid van de daken. En dat is van groot belang, want meestal wordt aan de hand daarvan bepaald wie verantwoordelijk is voor de kosten van onderhoud.

Hoe weet je wat privé of gemeenschappelijk is?

De vraag of de daken van het appartementencomplex als gemeenschappelijke of als privégedeelten moeten worden aangemerkt, moet volgens het Hof namelijk worden beantwoord aan de hand van uitleg van de splitsingsstukken. Bij de uitleg van splitsingsstukken geldt volgens vaste jurisprudentie dat de akte van splitsing en de splitsingstekening moeten worden uitgelegd met toepassing van de zogenoemde CAO-norm. Dit betekent dat het bij de uitleg van de splitsingsstukken gaat om de in deze stukken tot uitdrukking gebrachte bedoeling van degene die tot splitsing is overgegaan. Deze bedoeling moet naar objectieve maatstaven worden afgeleid uit de omschrijving in die akte en de daaraan gehechte tekening.  Daarbij moet er rekening worden gehouden met de rechtszekerheid. Een ieder moet aan de hand van de stukken die in de openbare registers zijn ingeschreven objectief kunnen bepalen welke gedeelten privé zijn en welke gedeelten gemeenschappelijk zijn.

Daken behoren tot de ondersplitsing

In deze zaak oordeelde het gerechtshof dat de daken niet gemeenschappelijk waren in de hoofdsplitsing, maar wel in de ondersplitsing. De redenering komt er in het kort op neer dat de daken niet genoemd zijn in de hoofdsplitsing als gemeenschappelijke zaak. Het oordeel dat de daken niet gemeenschappelijk zijn in de hoofdsplitsing, wordt ondersteund door het feit dat ze wel zijn genoemd in de akte van ondersplitsing.

Hoe zit het in jouw VvE?

Welke gedeelten gemeenschappelijk en welke gedeelten privé zijn, moet dus blijken uit de splitsingsstukken. Soms wijken deze stukken van elkaar af en dan dient bepaald te worden welke uitleg naar objectieve maatstaven het meest aannemelijk is. Bestaat er onduidelijkheid binnen jouw VvE over de gemeenschappelijke en privé gedeelten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de VvE-recht specialisten van Lexys Advocaten.

Lexys VvE Advocaat

Dit bericht is geplaatst op  donderdag 1 december 2022.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

2 reacties over “Behoort het dak van de VvE tot de hoofd- of ondersplitsing?

 1. Balt van Bavel schreef:

  Van wie is het dak dan wel?

 2. Dannie schreef:

  In de akte van hoofdsplitsing is onder artikel 1f de definitie van het privégedeelte opgenomen inhoudende: ”het gedeelte of de gedeelten van het gebouw en de daarbij behorende grond dat/die blijkens de akte bestemd is/zijn of wordt/worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt”. Het uitgangspunt is dat in de akte van splitsing expliciet moet worden opgenomen welke zaken tot de privégedeelten behoren.

  Voor wat betreft de daken geldt dus dat zodra een dak als afzonderlijk geheel ten behoeve van één privégedeelte wordt gebruikt, dit op grond van de definitie van privégedeelte ook als zodanig dient te worden gekwalificeerd. Wordt het dak door meerdere appartementsrechten in de hoofdsplitsing gebruikt, bijvoorbeeld omdat onder het dak meerdere afzonderlijke privégedeelten zijn gelegen, dan dient geconcludeerd te worden dat de daken gemeenschappelijk zijn in de hoofdsplitsing.

  In de Splitsingakte van de ondersplitsing staat het volgende:

  Tot de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken worden ondermeer gerekend, voorzover aanwezig:

  – de funderingen, de dragende muren en de kolommen, het
  geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metselwerk, alsmede de vloeren met uitzondering van de afwerklagen in de privé gedeelten, de buitengevels

  – de daken, echter met uitzondering van een eventueel dakterras, komende het onderhoud van het dakterras geheel voor rekening van de eigenaar van het betref- fende appartement

  Wat is hiervan de consequentie in de ondersplitsing voor het privé gedeelte bestemde?

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.