Energiesprong: 80% besparing!

Door: Jaap de Wit | Adviesbureau Espiratie
Redactie: Nederlandvve.nl

Ontvangt jouw VvE € 250.000 subsidie om 80% energie te besparen?
Adviesbureau Espiratie en Nederlandvve.nl zijn op zoek naar ambitieuze VvE’s welke energie willen besparen. Bestaat jouw VvE uit ten minste 30 appartementen? Verbruik je veel energie of is het gebouw broodnodig toe aan onderhoud? Dan kom je in aanmerking voor € 250.000,00 subsidie.

Energiesprong, is een programma dat energieneutraal (ver)bouwen stimuleert. Zij verstrekt subsidie aan leertrajecten met een grote ambitie om energie te besparen. Op dit moment worden projecten gezocht waarmee 80% energie wordt bespaart in 30 of meer bestaande woningen. Dit kan zijn één VvE of een combinatie van (gelijksoortige) gebouwen van meerdere VvE’s.

Na 3 jaar wordt de daling van het energiegebruik van de deelnemende woningen vergeleken met de oude situatie. Is het energiegebruik met 80% verminderd? Dan ontvangt het project € 250.000 subsidie. Naast de bekostiging van maatregelen is dit bedrag bedoeld voor advies en projectmanagement en een leer-traject.

Werkwijze (4 fases)
Subsidie wordt enkel verstrekt aan een project dat haalbaar is. Dat betekent, dat het technisch mogelijk is om 80% energie te besparen en dat dit betaalbaar is voor de betrokkenen. Daarom bestaat een project uit verschillende fases:

Fase 1 – Vooronderzoek

  1. Een nul-meting waarbij het huidige energieverbruik wordt vastgesteld van collectieve installaties en individuele woningen.
  2. Een quickscan van het gebouw en de collectieve installaties aangevuld met een bespaar-advies (EPA) voor 3 woningen.

De uitkomsten van het vooronderzoek moeten bepalen of het technisch mogelijk is om te komen tot 80% energiebesparing. Uitkomsten worden voorgelegd aan de Vergadering van Eigenaars waarna bij akkoord een haalbaarheidsonderzoek (fase 2) wordt gestart.

Fase 2 – Haalbaarheidsonderzoek

  1. Detailonderzoek energiebesparing en opwekken duurzame energie
  2. Technisch en financieel uitwerken van een drietal varianten
  3. Opstellen financieringsplan en exploitatieplan / meerjaren begroting

Met input van alle eigenaars en bewoners worden verschillende varianten technisch uitgewerkt. Op basis van de besparingen, onderhoudsbudget en -begroting en draagkracht van de eigenaars wordt bepaald hoe de investeringen te financieren. Uitkomsten worden voorgelegd aan de Vergadering van Eigenaars waarna bij akkoord een projectvoorstel (fase 3) wordt opgesteld.

Fase 3 – Projectplan

  1. Opvragen offertes voor project-uitvoering
  2. Inventarisatie voorwaarden en garanties
  3. Uitwerken prestatie-afspraken voor uitvoering
  4. Opstellen planning en definitief budget

Voor de gekozen optie wordt in de laatste fase een definitief projectplan uitgewerkt waarna de Vergadering van Eigenaars een definitieve beslissing kan nemen. Indien deze beslissing positief is, kan over gegaan worden naar fase 4.

Fase 4 – Uitvoering

Bij instemming door de vergadering wordt het maatregelenpakket uitgevoerd en wordt tot 3 jaar na project aanvang het werkelijke energiegebruik gemeten om te zorgen dat de doelstellingen worden behaald. De voor het project benodigde besparing wordt gegarandeerd door Adviesbureau Espiratie en de uitvoerende bedrijven. Voor de VvE wordt zo optimale zekerheid geboden!

Leer traject
De subsidie wordt verleend onder voorwaarde van het beschikbaar stellen van de opgedane kennis en ervaring. Hiervoor wordt samengewerkt met een hogeschool om het proces vast te leggen en leer- en verbeterpunten te identificeren. De uitkomsten van het project worden via Nederlandvve.nl verspreid bij VvE’s en marktpartijen. Naast een publicatie en ten minste 2 openbare bijeenkomsten wordt vooral via het Internet gecommuniceerd. Denk hierbij het geven van updates via Twitter, Facebook of Youtube. Leuk en laagdrempelig zijn hierbij uitgangspunten.

Project management
Om de noodzakelijke besparingen te kunnen behalen – en garanderen! – zodat de volledige subsidie ad  € 250.000 ook daadwerkelijk volledig wordt toegekend door energiespong is intensief procesmanagement en advies een must! Adviesbureau Espiratie heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met ambitieuze renovatie projecten bij VvE’s.  Verschillende van deze projecten zijn door de SEV benoemd als ‘best practice’, De volledige begeleiding van het subsidietraject ‘Woningrenovatie 80%’ zal circa € 25.000 vragen. Hiermee wordt de besparing gegarandeerd!

Binnenkort komt de SEV – Stichting Experimenten Volkshuisvesting – met een publicatie. Wilt u deze ontvangen? Neemt u dan contact op via info@nederlandvve.nl of info@espiratie.nl.

Werkelijke subsidie per appartement
Na 3 jaar wordt gemeten wat het werkelijke gas- en elektraverbruik (primaire energie) is en hoeveel de besparing bedraagt. Als dit ten minste 65,1% lager is dan bij de nul-meting wordt de subsidie toegekend. Het volledige bedrag ad € 250.000 wordt blijvend toegekend als de 80% daadwerkelijk is behaald. Voor een VvE met 30 appartementen betekent dit – na aftrek van voornoemde posten – een subsidie van € 6.666 per appartement.

Bespaar garantie
Voordat wij samen met u dit traject ingaan worden bestuur, eigenaars en alle betrokken partijen – ook de uitvoerders – geselecteerd. We gaan zekerheid zoeken en stoppen het project zodra blijkt dat besparingen niet haalbaar zijn of draagvlak ontbreekt. Hiermee blijven risico en kosten beperkt. Na afronding van fase 1 wordt een ‘bespaar garantie‘ opgesteld zodat uw VvE verzekerd is van de subsidie als na fase 3 gekozen wordt voor uitvoering van een volledige uitgewerkt maatregelenpakket.

Dit betekent wel, dat voor aanvraag van de subsidie één hoofdaannemer wordt geselecteerd voor de algehele coördinatie van werkzaamheden. Adviesbureau Espiratie heeft een vaste partner gespecialiseerd in bouwkosten management. Wij staan open voor samenwerking met elk bouwbedrijf dat zich kan conformeren aan een resultaat-verplichting. Keuze van de partij gebeurt altijd in overleg tussen alle betrokken partijen.

Een echte uitdaging!
Bij een ambitieus leertraject om te komen tot 80% reductie van uw energieverbruik komen altijd drempels naar voren. Door open te communiceren en constructief samen te blijven werken is het  ons nog altijd gelukt deze te slechten. Het is wel van belang dat bestuur, eigenaars en bewoners zich collectief inzetten voor het renovatie project. Zonder deze betrokkenheid zijn de doelstellingen niet – of in ieder geval lastig – realiseerbaar. Het is dan ook noodzakelijk dat uw ALV vanaf fase 3 unaniem akkoord gaat met de genomen besluiten.

Meer weten over ‘Woningrenovatie 80%’?
Neemt u dan vrijblijvend contact op met Nederlandvve.nl info@nederlandvve.nl of neem direct contact op met Jaap de Wit van Adviesbureau Espiratie:

E-mail:             jaap@espiratie.nl
Telefoon:         06 524 07 915
Twitter:           @espiratie of @jaapwdewit

Dit bericht is geplaatst op  woensdag 16 mei 2012.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.