Ontslag bestuurder VvE wegens te lang aanblijven

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Den Haag een VvE veroordeeld haar bestuurder te ontslaan. De bestuurder bekleedde zijn functie al 9 jaar terwijl het VvE-reglement een maximale benoemingstermijn van 6 jaar voorschrijft. Als de VvE deze maximale termijn had willen wijzigen, dan had zij de wettelijke procedure inzake het wijzigen van de splitsingsakte moeten volgen. VvE advocaat Thomas van Vugt legt uit.

Door: Thomas van Vugt | AMS Advocaten

Wijziging splitsingsakte en reglement VvE

Als eigenaar van een appartementsrecht ben je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE komt op voor de gezamenlijke belangen van alle appartementseigenaren. Bij de splitsingsakte (het document waarin de eigendom van een gebouw of bungalowpark wordt gesplitst in aparte aandelen, het appartementsrecht) is ook het reglement van de VvE opgenomen. Hierin zijn zaken geregeld zoals de benoeming van bestuursleden, de wijze waarop de VvE vergadert en met hoeveel stemmen een besluit in de VvE goedgekeurd wordt.Om een wijziging in het reglement aan te brengen, dient de splitsingsakte te worden gewijzigd. Hiervoor is in beginsel unanimiteit van alle appartementseigenaren vereist, doch een gewijzigde splitsingsakte kan ook worden aangenomen met medewerking van 80% van de stemmen (tenzij de akte zelf een grotere meerderheid voor wijziging voorschrijft). De wijziging geschiedt bij besluit van de vergadering en de termijn voor oproeping van de vergadering bedraagt tenminste 15 dagen.

Bestuurdersovereenkomst met VvE nietig?

In deze zaak speelde het volgende. Eiser is (appartements)eigenaar van een vakantiebungalow welke deel uitmaakt van een bungalowpark. In 2003 heeft de VvE besloten een (beheers)overeenkomst aan te gaan met een VOF en die vennootschap onder firma met ingang van 1 juli 2003 tevens te benoemen als bestuurder. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 1 jaar en is daarna stilzwijgend omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Begin januari 2012 heeft een ledenvergadering van de VvE plaatsgevonden waarin is besloten dat het contract met de bestuurder zal worden voortgezet. Eiser heeft de VvE vervolgens gedagvaard omdat hij stelt dat de bestuurdersovereenkomst met de VOF nietig is. Het Reglement van de VvE schrijft immers voor dat een bestuurder voor een termijn van 3 jaar wordt benoemd waarna er enkel nog één herbenoeming van 3 jaar kan plaatsvinden. De VOF is echter al 9 jaar bestuurder. Eiser vordert de VvE te veroordelen om de bestuurdersovereenkomst uit 2003 op te zeggen, de VOF te ontslaan als bestuurder en een nieuwe bestuurder te benoemen conform de statuten.

Advocaat eist ontslag bestuurder VvE

De rechtbank overweegt dat gelet op de maximale benoemingstermijn van 6 jaar de huidige bestuurder van de VvE de functie niet langer kan bekleden dan tot 13 juni 2009. Dat een meerderheid van de vergadering van de VvE zich heeft uitgesproken voor het aanblijven van de VOF als bestuurder doet hier niet aan af. De bepaling in het reglement kan immers niet door middel van een (gewoon) besluit van de vergadering terzijde worden gesteld maar hiervoor is een wijziging van de akte van splitsing noodzakelijk. De advocaat van de VvE voert nog aan dat de eigenaar geen belang heeft bij zijn vordering en dat er sprake is van misbruik van recht. De rechtbank verwerpt dit verweer. De advocaat van eiser heeft duidelijk gemaakt dat hij het ontslag van de VOF eist mede omdat de inzet van de VOF is afgenomen, de communicatie niet goed verloopt en de kosten van de VOF aanzienlijk gestegen zijn. De rechtbank wijst de vorderingen van eiser grotendeels toe.

Noot Nederlandvve.nl

Bij verreweg de meeste VvE’s staat in de akte dat het bestuur door de vergadering wordt benoemd en te allen tijde kan worden ontslagen. Daarbij geldt dat de benoeming voor onbepaalde tijd is. De bovenstaande casus vormt daarmee een uitzondering: VvE’s waarbij een maximale aanstellingstermijn voor bestuurders is geregeld komen niet heel vaak voor. Van belang is dat deze maximale termijn alleen in de Akte van Splitsing kan worden geregeld. De kern van bovenstaande casus is dat aan een dergelijke regeling in de akte geen verandering kan worden gebracht in een Huishoudelijk Reglement of door middel van een vergaderbesluit. Dat soort aanvullende c.q. afwijkende regels en besluiten zijn nietig.

Gerelateerd

TIP: Bestuur VvE kan ‘te allen tijde’ worden ontslagen
– Het verschil tussen nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten
– Juridische VvE artikelen

Dit bericht is geplaatst op  maandag 4 maart 2013.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.