VvE-lid weigert medewerking aan onderhoud: wat nu?

Een appartementseigenaar moet soms onderhoudswerkzaamheden die door de Vereniging van Eigenaars (VvE) worden uitgevoerd dulden. Ook al is hij het niet geheel eens met de wijze waarop dit onderhoud wordt uitgevoerd. Weigert een bewoner mee te werken, dan kan de VvE de kantonrechter om een vervangende machtiging vragen. Advocaat VvE-recht Robert van Ewijk bespreekt een recente zaak waar dit aan de hand was.

Door: Robert van Ewijk | voorheen werkzaam bij AMS Advocaten, nu als advocaat en partner werkzaam bij Lexys Advocaten.

Lexys VvE Advocaat

VvE wil rookgasafvoeren en schoorstenen vervangen

In deze casus wilde de VvE de rookgasafvoeren en de schoorstenen vervangen. De rookgasafvoeren zijn privé-eigendom van de appartementseigenaren, maar de schacht waar deze doorheen lopen is gezamenlijk eigendom van de VvE. In het plan van aanpak werd door de uitvoerder aangegeven dat een deel van de werkzaamheden vanuit de woning van de individuele bewoner zou moeten plaatsvinden.

Bewoner weigert medewerking aan onderhoud

Eén bewoner wilde hieraan geen medewerking geven. Hij vreesde voor stofoverlast in zijn woning en wilde dat de uitvoerder de werkzaamheden (uitsluitend) vanaf het dak zou verrichten. In de procedure die de VvE startte wees de kantonrechter het verzoek van de VvE om een vervangende machtiging af. De VvE moest eerst maar eens met de bewoner om de tafel gaan zitten om de opties om stofoverlast te beperken te bespreken, aldus de rechter.

Hoger beroep tegen afwijzing vervangende machtiging

Ondanks dit overleg bleef de bewoner echter weigerachtig. Bij alle overige bewoners was ondertussen wel de rookgasafvoer zonder problemen vervangen. In hoger beroep buigt het hof zich over de zaak. De VvE had reeds een uitvoerig plan ingediend waarin de wijze van overlastbeperking is aangegeven.

Weigering medewerking: redelijke grond aanwezig?

Het hof stelt voorop dat het wonen in een appartementencomplex en het lidmaatschap van een vereniging van eigenaars met zich meebrengt dat besluiten met een meerderheid van stemmen genomen kunnen worden. Daar hebben bewoners die niet mee hebben gestemd of zelfs tegen hebben gestemd, in beginsel aan te houden. Een weigering van medewerking dient in zulk geval te worden getoetst aan de redelijkheid en billijkheid. Als de bewoner zonder redelijke grond toestemming weigert dat kan een vervangende machtiging worden toegewezen.

Hof: overlast bewoner inherent aan werkzaamheden

Het hof is van oordeel dat in deze kwestie de noodzaak van de vervanging van de rookgasafvoeren voldoende is onderbouwd. Ook is aangetoond dat de werkzaamheden deels vanuit de woningen zelf moeten worden verricht. Dat het uitvoeren van werkzaamheden in een appartement tot overlast van de bewoner leidt, is een gegeven en is inherent aan het uitvoeren van werkzaamheden. Een tijdelijke overlast mag echter geen belemmering vormen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Maatregelen door bewoner en uitvoerder

Wat betreft de mogelijke stofvorming wijst het hof erop dat van een bewoner mag worden verwacht dat hij zelf zorg draagt voor het afdekken dan wel verwijderen van eenvoudig af te dekken of te verwijderen zaken. Van de uitvoerder van werkzaamheden mag worden verwacht dat deze een plan opstelt om stofvorming zoveel mogelijk tegen te gaan. Dat laatste is gebeurd. Het plan dat door de uitvoerder is overgelegd acht het hof adequaat.

Hof: vervangende machtiging toegewezen

Het hof vindt dat de weigering van de bewoner om zijn medewerking te verlenen aan de werkzaamheden, gezien de omstandigheden, niet redelijk is. Het verzoek dat de gespecialiseerde VvE advocaat indiende  om vervangende machtiging te krijgen wordt daarom toegewezen.

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 3 januari 2017.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.