Masturberende flatbewoner moet appartement ontruimen van VvE

De bewoner van een appartement in Almelo moet zijn appartement ontruimen wegens ernstige overlast. Dat besliste de rechter nadat de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het gebouw daartoe een vordering had ingesteld. De VvE heeft die vordering samen met een buurvrouw ingesteld. De man veroorzaakte namelijk zodanige overlast, dat van de VvE  niet verwacht kon worden dat zij de man nog langer in haar midden zou dulden. Zo propte de man boterhamworst bij zijn buurvrouw in de brievenbus, en stond hij regelmatig voor het raam te masturberen. Aldus Tubantia over de zaak. Nederlandvve.nl bespreekt het vonnis en legt uit wanneer ontruiming van een appartement kan worden gevorderd.

Ernstige en structurele overlast

De eigenaren van het appartement hadden het in gebruik gegeven aan de zorginstelling Menz.nu B.V. Die zorginstelling had het appartement op haar beurt in gebruik had gegeven aan de man. De VvE in kwestie had vervolgens te kampen met ernstige en structurele overlast. Voor de VvE is de maat vol en ook de buurvrouw trekt het niet meer. Zij stellen daarom samen een vordering in tegen de appartementseigenaren, tegen Menz.nu en tegen de man.

Rechter: “jarenlange, stelselmatige en ernstige overlast”

Die ontkent op de zitting dat van overlast sprake is, maar daar maakt de rechter korte metten mee:

“Bij de dagvaarding is een omvangrijke hoeveelheid verklaringen van appartementseigenaren, processen-verbaal van aangiften, meldingen aan [gedaagde 1] , [gedaagde 2] en Menz.nu en zelfs camerabeelden waarop de gedragingen van [gedaagde 4] zijn vastgelegd in het geding gebracht, die blijk geven van jarenlange, stelselmatige en ernstige overlast, zodanig dat de appartementseigenaren, en in het bijzonder [eiseres 2] , tegen wie de overlast met name is gericht, dat niet langer hoeven te dulden. Daar tegenover staat slechts de ongemotiveerde ontkenning van de overlast door [gedaagde 4] , op grond waarvan niet tot een ander oordeel kan worden gekomen.”

De rechter merkte op de zitting zelfs nog op dat de man ‘van het padje’ was, aldus Tubantia.

Wanneer kan een VvE ontruiming vorderen?

In de reglementen van VvE’s staat doorgaans de bepaling dat een appartement kan worden ontruimd al er sprake is van overtreding van de reglementen, of sprake is van ernstige overlast. De reglementen spreken dan over het ‘ontzeggen van het gebruik‘. Die bepaling is in elk geval in alle modelreglementen opgenomen. Wat in deze zaak opvalt is dat niet wordt verwezen naar een dergelijke bepaling uit het reglement.

Wel bepaling over ontruiming in reglement uit 1966

Weliswaar is uit onderzoek van Nederlandvve.nl is gebleken dat deze VvE in 1966 is gesplitst, zodat daarop niet een modelreglement van de KNB van toepassing is. Maar in het reglement van deze VvE (in artikel 14) is toch een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt om het gebruik van een appartement aan een eigenaar of gebruiker te ontzeggen. In de twaalf leden van het desbetreffende artikel is uiteengezet welke procedure daarvoor moet worden gevolgd. Maar, in het vonnis wordt deze bepaling in het geheel niet besproken, en dat is opvallend.

Geen beroep op mogelijkheid ontzegging gebruik

Mogelijk heeft de advocaat van de VvE dus geen beroep op deze bepaling gedaan gedaan. Een andere mogelijkheid is dat de voorgeschreven route voor de ontzegging van het gebruik van een appartement niet is gevolgd. In elk geval grondt de rechter zijn beslissing niet op de reglement van de VvE. Hij zegt daarover:

“Een bijzonderheid die zich in deze zaak voordoet, is dat de ontruimingsvordering niet is ingesteld door een verhuurder tegen een huurder, op grond van schending van één of meer bepalingen in de huurovereenkomst, maar door een VvE en een individuele appartementseigenaar binnen een appartementencomplex waar de feitelijke bewoner van het appartement, dat eigendom is van twee andere appartementseigenaren, overlast veroorzaakt. Tussen de partijen in deze procedure bestaat geen contractuele relatie, met uitzondering van de reglementen die gelden tussen de VvE enerzijds en [gedaagde 1] en [gedaagde 2] anderzijds. De VvE en [eiseres 2] hebben hun vorderingen gegrond op onrechtmatig handelen.”

De rechter vindt de vordering van de VvE dus iets bijzonders. Hij noemt het bestaan van de reglementen wel, maar gaat daar inhoudelijk verder niet op in. En dat is opmerkelijk, want zo zou de lezer bijna denken dat de inhoud van de VvE reglementen (met name artikel 14 over een appartement ontruimen) helemaal niet is genoemd in deze procedure.

Toewijzing ontruimingsvordering

Desondanks wijst de rechter de ontruimingsvordering toe. Omdat hij zijn vonnis niet grondt op de bepaling uit het reglement om het gebruik aan de man te ontzeggen (gesteld dat die daarin staat, wat wel in de lijn der verwachting ligt), moet hij een omweg gebruiken. De rechter zegt namelijk dat op grond van een uitspraak van de Hoge Raad, van de eigenaar van het appartement verwacht mag worden dat die alles in het werk stelt om overlast te beperken. Zelfs als dat betekent dat er ontruimd moet worden. En jegens de overlastgever zelf wordt de vordering toegewezen op grond van de onrechtmatige daad, en dat de VvE hem daarom niet langer in haar midden hoeft te dulden.

Appartement ontruimen bij overlast

De conclusie is in elk geval dat de man het appartement moest verlaten. De eigenaren zelf worden ook veroordeeld, en worden in het vonnis zelf ook verplicht om de ontruiming te (doen) bewerkstelligen. Dat moet bovendien op betrekkelijk korte termijn: de man moet het appartement binnen twee weken nadat de deurwaarder het vonnis bij hem heeft bezorgd, verlaten hebben.

Dit bericht is geplaatst op  woensdag 11 april 2018.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.