Samenstelling Kascommissie VvE: uitsluitend VvE-leden

Er is discussie over de samenstelling van de kascommissie van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Zo worden afwijkende standpunten verdedigd, waaronder het standpunt dat de kascommissie ook uit niet-leden van de VvE kan bestaan, mits er minimaal ook twee VvE-leden in de kascommissie vertegenwoordig zijn. Dat standpunt is naar onze mening onjuist. Nederlandvve.nl raadpleegde daarom juristen die een onderzoek deden in jurisprudentie, literatuur en wetstechnisch commentaar over de samenstelling van de kascommissie van de VvE.

De standpunten: wel of geen niet-leden in de kascommissie?

Een van de verdedigde standpunten is dat het derde (of vierde, etc.) kascommissielid niet per se ook lid hoeft te zijn van de VvE. Dat standpunt wordt bijvoorbeeld verdedigd door Maarten den Ouden (auteur van De Financieën van de VvE) in een tweetal beantwoorde lezersvragen op website ‘VvE Centraal‘. Waarom dat zo zou zijn wordt niet geheel duidelijk omdat het standpunt niet nader is onderbouwd.

Een ander standpunt is dat alle kascommissieleden lid moeten zijn van de VvE, dus ook als de kascommissie uit meer dan twee personen bestaat.

Samenstelling kascommissie: wettelijk bepaald

De wettelijke bepaling over de samenstelling van de kascommissie is te lezen in artikel 2:48 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dat artikel luidt (ingekort):

“Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. (…).”

Hieronder wordt uitgelegd hoe het zit en hoe dat wetsartikel gelezen moet worden.

Wetstechnisch commentaar: dwingend recht

Op grond van artikel 5:135 BW is artikel 2:48 lid 2 BW ook op VvE’s van toepassing en van dwingend recht (2:25 BW). Er mag dus niet van artikel 2:48 BW afgeweken worden, in beginsel ook niet in de statuten. In de Groene Serie (een gezaghebbend werk dat de wet becommentarieert) is te lezen:

“Nu een statutaire mogelijkheid daartoe niet gegeven is, moet worden aangenomen dat in die commissie geen niet-leden kunnen worden benoemd.” (Groene Serie Rechtspersonen, aant. 3 bij art. 2:48 lid 2 BW)”

Ook prof. mr. R.F.H. Mertens (onder meer verbonden aan Stichting VvERecht.nl) is kennelijk die mening toegedaan. Zo schrijft hij in Monografieën BW (B29, Appartementen), 3e druk, p. 41:

“(…) moet de vergadering van eigenaars jaarlijks uit haar midden een (kas)commissie van tenminste twee leden benoemen.(…)”

[onderstreping door Nederlandvve.nl]

De kascommissie moet dus door de vergadering uit haar midden benoemd worden. In de meeste juridisch wetenschappelijke artikelen wordt deze opvatting gedeeld (er is slechts één afwijkende opvatting gevonden, maar dat is een uitzondering). Bovendien wordt deze heersende leer onderschreven door jurisprudentie.

Jurisprudentie: kascommissie door vergadering ‘uit haar midden’ gekozen

Ook de kantonrechter Amsterdam gaf in zijn uitspraak van 5 november 2013 (zaaknr. 2058886, niet gepubliceerd, hier becommentarieerd) een duidelijke uitleg van artikel 2:48 lid 2 BW. Hij sloot daarbij aan aan bij de hierboven beschreven heersende leer. De rechter oordeelde:

“Artikel 2:48 lid 2 BW bepaalt dat de vergadering van eigenaars jaarlijks uit haar midden een (kas)commissie van ten minste twee leden moet benoemen.”

Die formulering geeft weinig ruimte voor discussie en is in lijn met de standpunten die in de juridische literatuur worden verdedigd. De vergadering – die uitsluitend uit leden van de VvE bestaat – dient een kascommissie uit haar midden te benoemen. Dat brengt dus mee dat de vergadering geen niet-leden kan benoemen, omdat niet leden geen deel uitmaken van (het midden van) de vergadering. De rechter vervolgde door expliciet te concluderen dat het besluit om een persoon die geen lid is van de VvE tot kascommissielid te benoemen, in strijd met de wet was.

Conclusie

Het standpunt dat de gehele kascommissie uit leden van de VvE dient te bestaan heeft de beste kaarten. Dat moeten er minimaal twee zijn, maar de kascommissie mag ook uit meerdere personen bestaan, zolang zij maar ook lid zijn van de VvE. Onder juridische auteurs en in de rechtspraak is er kennelijk niet veel twijfel over het onderwerp.

Voor alle informatie over de verschillende functies in de VvE (zoals bestuurder, voorzitter, enzovoorts) en wie deze functies wel of niet mogen uitoefenen, klikt u hier.

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 14 oktober 2014.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

17 reacties over “Samenstelling Kascommissie VvE: uitsluitend VvE-leden

 1. Carla schreef:

  Helder en duidelijk. Dank. Ik had de gedachten gang van de heer Maarten den Ouden ook elders gelezen en het bevreemde mij toen ook. tevens is er in diezelfde uitwisseling sprake van wanneer er drie kandidaten ( bijna een feest als er zoveel liefhebbers zijn )zijn voor de kascommissie dat er dan gekozen moet worden op grond dat er ‘ tenminste ‘ 2 leden moeten worden benoemd. Nu blijkt dus, wat ik al dacht, dat minstens twee, drie niet uitsluit.

  Toch ook wel aardig om hier de volgende casus te delen en eventueel van commentaar te voorzien:

  Onze VvE heeft een contract met een administratie/beheerkantoor. Zij voeren ook de financiële administratie en handelen betalingszaken af.
  Zij zijn geen bestuurders. Elk jaar worden keurig en tot tevredenheid de boeken gecontroleerd door twee leden tijdens de VvE vergadering. Nu heeft de penningmeester van het bestuur te kennen gegeven ook wel eens bij die controle te willen zijn.
  Nu is natuurlijk bekend dat hij als bestuurder niet gerechtigd is toe te treden tot de kascontrolecommissie. Maar…..naar mijn bescheiden mening zou hij als, niet benoemde maar als louter belangstellende derde, noem het een gast, er best bij zou mogen zitten. Met de afspraak dat hij zich nergens mee gaat bemoeien natuurlijk. 😉

  Mogelijk bezwaar tegen mijn mening hoor ik graag.

  Met vriendelijke groet,
  Carla.

 2. Beste Carla,
  In antwoord op je vraag lijkt het me niet ‘handig’ als de penningmeester op enige manier betrokken is bij de kascontrole. De penningmeester is overigens als bestuurder zelf volledig verantwoordelijk voor het tot stand komen van de jaarstukken, dus zal hij de eerste moeten zijn die de concept-versie van de beheerder ontvangt. Daar kan hij de eerste check doen, en nadat dus het bestuur de jaarstukken heeft opgemaakt (althans akkoord heeft gegeven op de door de beheerder opgestelde stukken), kunnen ze naar de kascommissie ter controle.
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 3. Krieling schreef:

  Toch zou ik het niet alleen om die reden verbieden maar ook aanmoedigen dat een bestuurslid (niet persé de penningmeester) of de (externe) beheerder ook toeziet op de uitvoering van de kascontrole. Onze ervaring is dat de kascontrole nogal eens te wensen over laat. En dat zeg ik als bestuurder.

  Tevens vind ik het laatste deel van de casus redelijk kort gesteld. Indien een lid iemand machtigt voor hem/haar bij de ALV aanwezig te zijn, vraag ik me af of die persoon dan niet gekozen mag worden. Laat deze versie in ieder geval interessant zijn om over te discussiëren.

 4. Beste heer / mevrouw Krieling,
  Uw opmerking over het laatste deel van de casus, dat dit kort gesteld zou zijn, begrijp ik. Echter bepaalt de wet dat volmachtverlening impliceert dat de gevolmachtigde (rechts)handelingen verricht (lees: stemmen uitbrengt) in naam van de volmachtgever (art. 3:60 BW). De gevolmachtigde is dus niet als zodanig zelf aanwezig, maar uitsluitend aanwezig om de volmachtgever te vertegenwoordigen. Daarom blijft het gegeven dus dat uitsluitend leden benoemd kunnen worden.
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 5. johan schreef:

  Art 2:48 BW regelt de controle van financiën indien er geen raad van commisarissen of accountant zijn. Deze buitenstaanders zouden door de vve worden benoemd. Wordt afgezien van externe expertise, dan resteert de keuze uit eigen geleding. De vve is echter vrij in het kiezen van interne dan wel externe uitvooering van de controle.

 6. Jos Essers schreef:

  Ik heb begrepen dat op grond van MR 2006 een lid van de VVE zich mag doen vergezellen naar de ALV van een jurist of accountant. Niet door iemand anders maar uitsluitend door die beroepen. Dus als er twijfel bestaat over de juistheid van de kascontrole is dit een mogelijke oplossing

 7. Sjaak Giezenaar schreef:

  Ik ben lid van een VvE. Ben nog steeds in conflict met de administrateur. Hij benoemde een koppel, zijnde geen echtpaar, zonder de leden kennis te geven dat hij deze man en vrouw benoemd had als kascontrole. Het huis staat op naam van de vrouw. Zij controleren de kas en keuren hem goed. Zijn niet op de ALV maar administrateur dat ze decharge hebben verleend. Hem duidelijk gemaakt dat dit niet kan. !e zijn geen twee leden die de kascontrole doen. Zij moeten verslag uitbrengen aan de leden en die beslissen wel of geen decharge aan de penningmeester. Toch blijft hij volharden dat hij juist heeft gehandeld. Wat moet ik doen?

 8. A. Meijboom schreef:

  Kan je ook als gevolmachtigde van een lid van de VvE delen aan de Kascommissie?

 9. reinartz schreef:

  Hoe lang mogen 2 dezelfde personen de kascontrole doen?

 10. M Keizer schreef:

  Ik heb een vraag Mag de echtgenote van de penningmeester de kascontrole doen bij de VVE ?

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

 11. Alex schreef:

  Heb ergens gelezen dat kascommissieleden maximaal 7 jaar herbenoemd mogen worden. Wie weet hier meer van ? (MR 1973 van toepassing)

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

 12. GJ schreef:

  Mag men een kas commissielid tussentijds ontslaan.

 13. Ger Plomp schreef:

  Onze VvE bestaat 30@ particulariteit eigenaren ,en verder uit 70% appartementen die toebehoren aan een woningcorporatie.
  De vergadering benoemt 2 kascomissieleden.
  Maar de woningcorporatie benoemd ook een commissielid die appart controle uitvoerd.
  Kan dit.

 14. H.R.Vromans schreef:

  Geachte medewerker.
  Ik ben bestuurder van de V.v.e.
  Onze boven buren hebben een nieuwe cv-installatie laten plaatsen. De oude afvoerbuis liep via de keuken muur naar buiten.
  Nu hebben ze de nieuwe afvoer buis weer door de keuken muur naar buiten laten lopen en deze hangt nu boven mijn terras en de condens valt bi j mij in op het terras.
  Ik heb zelf een nieuwe instalatie laten plaatsen en de deze afvoerbuis moest via het kanaal naar de schoorsteen op het dak.
  DE cv. installatiebedijf van de buren gaf aan dat dit mocht. Wat ik ook probeer, ze verleggen hem niet.
  Mijn vraag is kan dit zomaar allemaal.

 15. A.A.M. Dirks schreef:

  Hoi
  mag de echtgenoot van een bestuurslid van de VVE zitting nemen in de kascontrole commissie. Vlg. mij is dat belangenverstengeling.. graag jullie reactie en eventuelel jurispredentie.

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.