Is stemmen via Twinq rechtsgeldig?

De Eindhovense kantonrechter heeft zich in augustus 2017 uitgelaten over de vraag of in een Vereniging van Eigenaren (VvE) ook elektronisch in de VvE-vergadering kan worden gestemd. Verschillende VvE leden hadden over een besluit tot wijziging van de splitsingsakte namelijk – zonder in de vergadering aanwezig te zijn – gestemd via de VvE-software ‘Twinq’. Hieronder wordt het vonnis besproken en uitgelegd hoe het zit met elektronisch stemmen in de VvE.

Stemmen via Twinq over VvE besluit

In de VvE waar in waar het in deze procedure om ging, zou in de vergadering een besluit genomen worden over het wijzigen van de splitsingsakte. Om rechtsgeldig te kunnen besluiten moest wel een quorum van 4/5e van het totale aantal stemmen worden gehaald. Om daarvoor te zorgen was besloten dat de leden ook elektronisch – via Twinq – konden stemmen.

Verzoek tot vernietiging besluit VvE

Het besluit tot wijziging van de splitsingsakte werd vervolgens aangenomen, mede omdat 50 stemmen digitaal waren uitgebracht. Een van de leden kon zich met dat besluit niet verenigen en verzocht vernietiging daarvan. Hij stelde zich op het standpunt dat in de splitsingsakte niet was voorzien in de mogelijkheid van digitaal stemmen, zodat het besluit niet rechtsgeldig tot stand zou zijn gekomen.

VvE: digitaal stemmen niet in strijd met de splitsingsakte

De VvE is het daar niet mee eens. Zij zegt dat het weliswaar zo is dat de splitsingsakte niet expliciet voorziet in de mogelijkheid van het digitaal uitbrengen van stemmen, maar dat die manier van stemmen niet in strijd is met de splitsingsakte en daarom in beginsel is toegestaan.

Kantonrechter: stemmen via Twinq is mogelijk

De is kantonrechter is het met de VvE eens. De rechter zegt namelijk dat uit de parlementaire geschiedenis van artikel 2:38 BW – waarin elektronisch stemmen voor gewone verenigingen is geregeld – blijkt dat de wetgever een aparte regeling voor het elektronisch stemmen voor VvE’s is niet nodig vond. VvE’s konden dat namelijk gewoon zelf regelen, aldus de wetgever. Dat hoeft dus niet te worden vastgelegd in de wet of in het reglement van de VvE.

Elektronisch stemmen moet met waarborgen zijn omkleed

Wel zei de rechter dat de elektronische stemprocedure met de nodige waarborgen moet zijn omkleed, maar met stemmen via Twinq is dat het geval. Een bijkomend voordeel van elektronisch stemmen is dat aanwezigheid op de vergadering daardoor niet meer noodzakelijk is om een mening te laten horen, wat de betrokkenheid bij de VvE positief kan beïnvloeden. Volgens de kantonrechter in Eindhoven is elektronisch stemmen in de VvE dus toegestaan.

Keerzijde: quorum blijkt uit presentielijst

De keerzijde is echter dat uit de modelreglementen volgt dat de vraag of het quorum is gehaald, moet blijken uit een voorafgaand aan de vergadering ondertekende presentielijst. Als daaruit niet blijkt dat het quorum is behaald, kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen. In de onderhavige zaak gaan wij ervan uit dat de elektronisch stemmende eigenaren niet een presentielijst hebben ondertekend. Helaas is de kantonrechter niet ingegaan op de vraag wat de gevolgen daarvan zijn voor de rechtsgeldigheid van het genomen besluit. Dat zal – wellicht – komen omdat de verzoeker in de zaak dat argument niet heeft opgeworpen. Of een andere rechter in een vergelijkbare zaak, waar het argument van de presentielijst wel wordt opgeworpen, hetzelfde oordeelt, is dus nog de vraag.

Dit bericht is geplaatst op  maandag 2 oktober 2017.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

1 reacties over “Is stemmen via Twinq rechtsgeldig?

  1. Ed schreef:

    Voor mij is digitaal stemmen gelijk te stellen met schriftelijk stemmen waarover BW 5 en onze modelreglementen voorschijven:
    Met een besluit van de vergadering staat gelijk een voorstel, waarmee alle eigenaars schriftelijk hun instemming hebben betuigd, fax en e-mail daaronder begrepen.

    Unanieme instemming is dus vereist, ga er maar aanstaan.

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.