VvE is een (be)stuurloos schip; wat nu?

De vergadering heeft in een VvE de exclusieve bevoegdheid om bestuurders te benoemen. Een bestaand bestuur kan dus niet zelf nieuwe bestuurders benoemen, laat staan dat personen zichzelf uit kunnen roepen als bestuurder. Daarnaast heeft de vergadering te allen tijde de bevoegdheid om bestuurders te ontslaan. Daarvoor is niet eens een voorafgaand agendapunt vereist en het ontslag kan niet aangevochten worden. Indien er sprake is van een vrijwillig bestuur – bestaande uit VvE-leden en niet uit een gecontracteerd VvE-beheerder – kan het bestuur ook altijd ontslag nemen. Het gevolg van dit samenspel van regels is dat het kan voorkomen dat de VvE op een gegeven moment geen bestuur meer heeft.

Taken van het VvE-bestuur

Iedere VvE heeft een bestuur nodig. Het bestuur is namelijk het enige orgaan van de VvE dat bevoegd is om bijvoorbeeld de bankrekeningen te beheren, om verzekeringen af te sluiten en om vergaderingen te organiseren. Als er geen bestuur is, heeft de VvE een probleem. Daarom zou het dus logisch zijn als bestuurders niet zelf ontslag zouden mogen nemen, zodat de vergadering altijd de controle houdt en tegelijkertijd met een ontslag een nieuw bestuur benoemt. Aan de andere kant kan het ook niet zo zijn dat een bestuur voor eeuwig in functie blijft – met alle plichten en verantwoordelijkheden van dien – als de vergadering weigert het bestuur te ontslaan. Uit een uitspraak van de rechter in Arnhem blijkt dat het bestuur inderdaad zelf ontslag kan nemen, tenzij in de akte duidelijk staat dat het bestuur dit niet mag.

Onderscheid met professioneel beheerder

Het recht van het bestuur om ontslag te nemen geldt echter niet zonder meer voor professioneel VvE-beheerders. Deze zijn namelijk vaak gebonden aan een overeenkomst die zij moeten nakomen. Ook de in de VvE-beheerovereenkomst bepaalde looptijd moet de beheerder nakomen. Doet de beheerder dit niet, dan is de kans groot dat hij schadeplichtig is jegens de VvE.

Oplossing voor het (be)stuurloze schip

We hebben vastgesteld dat het dus kan voorkomen dat een VvE op een gegeven moment geen bestuur meer heeft. De bankrekeningen kunnen dan niet beheerd worden en er kunnen strikt genomen ook geen vergaderingen georganiseerd worden: er is immers geen bestuur om dit te doen. Een oplossing wordt geboden door de modelreglementen. In deze modelreglementen is namelijk bepaald dat een in de akte bepaald percentage van de eigenaren het bestuur kan verzoeken een vergadering te organiseren. Doet het bestuur dit niet (bijvoorbeeld omdat het niet bestaat), dan kunnen deze eigenaren zelf een vergadering bijeen roepen. Op deze vergadering kan dan een nieuw bestuur en / of een professioneel VvE-beheerder benoemd worden. Daarmee is het probleem opgelost en is tegelijkertijd aan alle formaliteiten voldaan.

Kortom: kijk in de splitsingsakte welk percentage nodig is om een rechtsgeldig verzoek aan het bestuur te doen. Zoek medestanders onder uw mede-eigenaars om dit percentage te behalen, doe het verzoek (richt dit aan het statutair adres van de VvE) en organiseer vervolgens zelf de vergadering, gebruik makend van onze handleiding VvE-vergadering organiseren.

Dit bericht is geplaatst op  zondag 15 september 2013.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

25 reacties over “VvE is een (be)stuurloos schip; wat nu?

 1. B. Klever schreef:

  De vve van onze parking is op dit moment zonder bestuur. De Vve is op dit moment verwikkeld in een rechtzaak.
  Zeer binnenkort staat een zitting gepland in het kader van deze rechtzaak waarin een advocaat optreedt namens de vve. Wat betekent het feit dat de vve momenteel geen bestuur heeft en ook geen nieuw bestuur kan hebben voor deze zittingsdatum voor de voortgang van deze rechtzaak ?

 2. B. Klever schreef:

  De vve van onze parking is op dit moment zonder bestuur. Deze vvw is op dit moment in een rechtzaak verwikkeld waarin ze vertegenwoordigd wordt door een advocaat. Op kortet termin. staat een zitting gepland in het kader van deze rechtzaak. Het is niet mogelijk dat de vve voor deze zittingsdatum een nieuw bestuur heeft. Wat betekent dit gegeven voor het verdere verloop van deze rechtzaak ?

 3. Geachte heer / mevrouw Klever,
  Van belang is dat de vergadering aan het toenmalig bestuur volmacht heeft gegeven een advocaat in te schakelen. Het feit dat er geen bestuur is staat de procedure niet in de weg, maar kan wel vertraging opleveren als de advocaat toestemming nodig heeft om een bepaalde richting in te slaan. Daarover beslist namelijk de vergadering van eigenaars, zolang niet vooraf daarover een besluit is genomen.
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 4. Deborah schreef:

  Beste Nederlandvve.nl,
  Wij zitten met onze VVE in de situatie dat de penningmeester al 4 maanden geen gehoor geeft, via welk kanaal dan ook, terwijl hij de enige is die toegang heeft tot de financiën. Een ander lid wil het graag overnemen, echter daarvoor is nodig dat overdracht plaats vindt. Komen we weer terug bij punt 1: penningmeester geeft geen gehoor. Graag uw advies wat de mogelijkheden zijn om toch overdracht van financiën te krijgen zonder tussenkomst van penningmeester. Betreft verder een gezonde VVE met nog twee andere bestuursleden (voorzitter en secretaris) en men is het eens dat dit opgelost moet worden. Bij verstek ontheffen uit functie lost het probleem niet op, want daarmee is nog steeds geen overdracht van financiën gedaan (bijv. login bankzaken en bevoegdheden).
  Bij voorbaat dank, met vriendelijke groeten, Deborah

 5. Beste Deborah,
  Uit de vraag begrijp ik dat er nog andere bestuursleden zijn. Indien zij zijn ingeschreven bij de KvK, kunnen deze bestuurders met een uittreksel in de hand naar de bank om toegang tot de rekeningen te verkrijgen. Indien deze bestuurders niet zijn ingeschreven, kunnen zij dit – gebruik makend van de notulen van de vergadering waarin zij zijn benoemd – alsnog doen.
  Voor aanvullende vragen ben ik graag bereikbaar,
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 6. Joop schreef:

  Geachte mevrouw / heer, Heeft alleen de vergadering een voorzitter of heeft ook de VvE een voorzitter en zo ja kan dat dan de zelfde persoon zijn?.

  Met vriendelijke groet, Joop

 7. Beste Joop,
  Het antwoord daarop is ja: de voorzitter van het bestuur kan tevens voorzitter van de vergadering zijn. Echter is dan de belangrijkste voorwaarde dat er een meerkoppig bestuur is. Alle informatie over voorzitterschap van de vergadering en combinatie van functies, is hier te lezen: http://tinyurl.com/odtuuo6
  Met vriendelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 8. Joop schreef:

  Beste Redactie, Uw antwoord op mijn vraag is: de voorzitter van het bestuur kan tevens voorzitter van de vergadering zijn. Maar is deze voorzitter dan ook de voorzitter van de VvE als vereniging? Met vriendelijke groet, Joop

 9. Beste Joop,
  Kennelijk bedoel je met ‘voorzitter van de vereniging’ de voorzitter van het bestuur. Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor de bestuurstaken. Weliswaar kunnen de bestuurders onderling de taken verdelen (penningmeester, voorzitter, secretaris), maar strikt genomen kennen de reglementen niet de voorzitter als zelfstandig orgaan.
  Kortom: het bestuur (orgaan) kan een voorzitter (taak) hebben, de VvE (rechtspersoon) heeft een bestuur (orgaan) en – tenslotte – de vergadering (orgaan) heeft een voorzitter (orgaan).
  Alles over de functies, organen, taken en bevoegdheden binnen de VvE lees je hier: http://tinyurl.com/czsx9jr
  Met vriendelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 10. joop7 schreef:

  Beste redactie, een aantal leden van mijn VVE willen de penningmeester ontslaan. Moeten de leden nu een meerderheid zijn om de penningmeester te kunnen ontslaan of moeten alle leden meestemmen om hem te kunnen ontslaan?

 11. Beste Joop,
  De vergadering kan een bestuurder te allen tijde ontslaan. Voor meer info daarover: http://tinyurl.com/lunc273
  Wel is van belang dat er voldoende quorum is (de helft van de stemgerechtigden) en dat de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden voor het ontslag stemt. Meer info over stemverhoudingen in de VvE en het quorum: http://tinyurl.com/l78n5fj
  Met hartelijke groeten,
  Redactie Nederlandvve.nl

 12. Stefan schreef:

  Geachte,

  Tijdens een VVE vergadering werd gezegt dat de penningmeester gestopt was en dat de boekhouding was over gedragen aan een nieuwe penningmeester bestuurslid. Wij wisten hier niks van. Mag dit?

  Met vriendelijke groet.
  Stefan

 13. Marliek schreef:

  Nee, natuurlijk mag dit niet. Een nieuw bestuurslid wordt gekozen door de vergadering van eigenaren. Dit moet dus een agendapunt zijn dat bij jullie bekend is en die verkiezing vindt dan plaats op de algemene ledenvergadering.

 14. Noor schreef:

  Onze bestuurder (externe beheerder) heeft geld van de VvE verduisterd; er loopt een politieonderzoek, we gaan aangifte tegen hem doen en de beheer overeenkomst ontbinden. De VvE heeft dan tijdelijk geen bestuurder. Wel een voorzitter en een vice-voorzitter. Kunnen deze samen (met toestemming van de vergadering) tijdelijk het financieel beheer overnemen en in elk geval de gewone lopende rekeningen betalen? Kunnen wij de betreffende bestuurder laten uitschrijven bij de KvK zonder zijn handtekening? Welke juridische stappen kunnen wij verder het beste nemen?

 15. Marti schreef:

  het bestuur bestaat uit meerdere personen gekozen door de ALV met een functieverdeling (en ook benoeming van plaatsvervangende). Nu is er één bestuurslid gestopt. Moet het bestuur dan perse aangevuld worden en/of moet er aan de ALV toestemming gevraagd worden voor een nieuwe functieverdeling.

 16. Zoef schreef:

  De voorzitter (A) van onze VvE heeft aangegeven de functie neer te willen leggen ivm aanstaande verkoop van zijn appartement.

  Leden A,B,C hebben sinds 2007 actief zaken geregeld, en zijn altijd aanwezig geweest bij vergaderingen. Lid D (verhuurt zijn appartement) is nog nooit aanwezig geweest en heeft zijn stemrecht overgedragen aan de voorzitter (A).

  Op de laatste leden vergadering is door leden A,B,C besloten dat het voorzitterschap de komende 2 jaar overgedragen zal worden aan lid D.

  Lid D. Stelt voor een bedrijf in te schakelen ad € 1200,- per jaar.
  Leden A,B,C zijn het hier niet mee eens, daar zij zich niet verantwoordelijk voelen te betalen voor een bedrijf om de zaken en het stemrecht voor lid D waar te nemen.

  Indien Lid D zelf de kosten zal dragen voor het externe bedrijf hebben leden A,B,C hier geen bezwaar tegen.

  Mag Lid D dit forceren / opleggen aan Leden A,B,C om mee te betalen?
  of anders gezegd:

  Mochten leden A,B,C met meerderheid stemmen over het overdragen het voorzitterschap met daarbij horende taken aan lid D, en daarbij verwachten dat Lid D – indien door tijdgebrek niet in staat – zelf voor de kosten opdraait indien een extern bedrijf ingeschakeld wordt?

  Huidige VvE bestaat uit 4 leden met gelijk stemrecht.

 17. Frederik Smeenk schreef:

  Mag een bestuur van de VVE besluiten nemen zonder dat de voorzitter aanwezig is of een machtiging heeft afgegeven?

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

 18. Lenie schreef:

  ik woon sinds kort in een appartement en wordt geconfronteerd met hevige discussies tijdens een vergadering, de dag erna neemt de voorzitter ontslag en nu wordt een maand eerder dan normaal de ALV gehouden met als agenda punt dat de administrateur ook per die datum stopt.Dit betekend dat er geen bestuur meer is, hoe pak je zoiets aan. Eerst de ALV afwachten, een nieuwe vergadering vragen om een nieuw bestuur te kiezen als het niet lukt dit tijdens de ALV.

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

 19. Lenie schreef:

  is het mogelijk om los van VVE bestuur als bewoner ook lid te worden van Nederland VVE

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Beste Lenie,
   Ja, dat kan! Je neemt het pakket voor de kleinste VvE af, en meldt bij het KvK nummer “individueel lid”.
   Met vriendelijke groet,
   Webredactie Nederlandvve.nl

 20. Sabina schreef:

  Beste nederlandvve,
  kan je adres zomaar toegevoegd worden aan een vve zonder toestemming als eigenaar van je eigen koopwoning?

  1. Nederlandvve.nl schreef:

   Geachte heer, mevrouw,

   Dank voor uw vraag. De redactie van Nederlandvve.nl neemt echter geen vragen in behandeling op deze website. Als u abonnee bent van Nederlandvve.nl, kunt u uw vraag via de VvE vraagbaak stellen. Om een abonnement af te sluiten, klikt u hier. U kunt uw vraag ook stellen op het forum van VvE-Forum.nl, waar u snel een inhoudelijk antwoord krijgt op uw vraag en/of over uw vraagstuk kunt discussiëren. Klik hier om naar het VvE forum te gaan.

   Met vriendelijke groet,

   Webredactie Nederlandvve.nl

 21. J.N. van Veen schreef:

  Hallo, wij hebben een vrijwillig v.v.e. bestuur.
  nu kan ik en sommige mede bewoners zich niet meer vinden in het handelen van de v.v.e. daarom hebben wij het idee opgevat om uit deze v.v.e. te stappen en samen een eigen v.v.e. op te zetten. kan dit en hoe doen wij dit het beste volgens de geldende wettelijke regels.

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.