Algemene voorwaarden

Hieronder treft u de algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VvE Media B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62092022, statutair gevestigd in Rotterdam en kantoorhoudende in (2613 WN) Delft aan de Weteringlaan 14. Via e-mail kunt u VvE Media B.V. bereiken door uw e-mail te richten aan info[at]vve-media[punt]nl.

TITEL I – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Definities

 1. Gebruiker: degene die de website bezoekt en / of kennis neemt en / of gebruik maakt van de inhoud van de website. Onder gebruiker wordt tevens verstaan de opdrachtgever, natuurlijk persoon of rechtspersoon, van Nederlandvve.nl bij het aanvragen en gebruikenvan diensten – waaronder de vraagbaak – en / of van diensten tegen betaling waaronder ook gratis en betaalde advertenties en / of bedrijfsvermeldingen en / of key-accounts worden verstaan.
 2. Inhoud: alle tekst en beeldmateriaal op de website.
 3. Website: www.nederlandvve.nl met alle sub-domeinnamen en alle onderliggende en / of gekoppelde websites
 4. Nederlandvve.nl: de website en / of de VvE Media B.V. en / of de auteurs van de werken op de website.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Nederlandvve.nl, de inhoud – waaronder de vraagbaak – en de database van bedrijven.
 2. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Nederlandvve.nl en adverteerders of opdrachtgevers en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende feitelijke handelingen en rechtshandelingen van Nederlandvve.nl.
 3. De toepasselijkheid van enige andere voorwaarden van adverteerders of opdrachtgevers worden door Nederlandvve.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

TITEL II – GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Artikel 3 – Gebruik van de website

 1. De website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Nederlandvve.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van de website, de daarop getoonde informatie of via de vraagbaak verkregen informatie.
 2. Informatie op de website is slechts informerend van aard, Nederlandvve.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid die het gevolg is van gebruik van de informatie verkregen via de website, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend, direct of indirect, uit het gebruik van de antwoorden verkregen via de vraagbaak. Gebruik van de website geschiedt dus op eigen risico.
 3. Gebruik van diensten afgenomen van derden die op de website vermeld staan of waarnaar verwezen wordt geschiedt geheel op eigen risico. Nederlandvve.nl aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
 4. Aansprakelijkheid voortvloeiend uit gebruik van de informatie op de website, de vraagbaak of toepassen van de verkregen antwoorden of informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De inhoud van de website is slechts indicatief van aard.

Artikel 4 – Voorbehoud van rechten

 1. VvE Media B.V. (rechtsopvolger van de venootschap onder firma V.O.F. Nederlandvve.nl) is – tenzij anders vermeld – (auteurs)rechthebbende van alle inhoud op de website. Verveelvoudigen, bewerken of openbaar maken van de inhoud zonder daaraan voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is ten strengste verboden.
 2. In het geval waarin Nederlandvve.nl toestemming verleent zoals in het vorige lid bedoeld, behoudt zij zich het recht voor om deze toestemming in te trekken.
 3. In geval een gebruiker, in overtreding van het eerste lid van dit artikel, de inhoud van een pagina geheel of gedeeltelijk verveelvoudigt, bewerkt en / of openbaar maakt, op welke manier ook, zal alle hieruit voortvloeiende schade bij deze gebruiker in rekening gebracht worden en / of zal een marktconform bedrag (van minimaal €1,50 exclusief BTW per woord) bij deze gebruiker in rekening gebracht worden, vermenigvuldigd met een factor in verband met het maken van inbreuk op de auteursrechten van rechthebbende.
 4. Het delen van nieuwsartikelen is toegestaan, mits: maximaal de eerste 50 woorden worden overgenomen, de bron wordt vermeld en een hyperlink naar het originele artikel wordt geplaatst.
 5. Het Auteursrechtenbeleid van Nederlandvve.nl is van toepassing op het gebruik van de website en maakt onderdeel uit van deze voorwaarden. Het Auteursrechtenbeleid is via deze hyperlink te vinden, op te slaan of uit te printen.

TITEL III – DIENSTEN TEGEN BETALING

Artikel 5 – Bedrijfsvermeldingen, banners en key-accounts

 1. Alle bedrijfsvermeldingen op Nederlandvve.nl worden zorgvuldig gecontroleerd. Desondanks aanvaard Nederlandvve.nl geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige en/of onjuiste informatie of aansprakelijkheid voor schadelijke, lasterlijke, smadelijke of aanstootgevende bedrijfsvermeldingen.
 2. Nederlandvve.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bedrijfsvermeldingen te weigeren en / of te verwijderen zonder opgaaf van redenen. Datzelfde geldt voor banners en key-accounts.
 3. Nederlandvve.nl biedt verschillende pakketten van bedrijfsvermeldingen, banners en key-accounts aan, elk met een andere prijs en specificaties. Indien een adverteerder uit eigen beweging gegevens plaatst in de bedrijfsvermelding zonder dat deze op grond van het gekozen pakket vermeld mogen worden (bijvoorbeeld telefoonnummers of URL’s vermeld in het veld voor het postadres), zullen deze door Nederlandvve.nl verwijderd worden. Bij herhaling treedt artikel 7 tweede lid in werking.

Artikel 6 – Duur overeenkomst, verlenging en opzegging

 1. Een overeenkomst voor een abonnement,het plaatsen van een bedrijfsvermelding, banner of key-account kan tot stand komen door het invullen van de daarvoor bestemde web-formulieren door de gebruiker. De overeenkomst wordt – tenzij anders is vermeld – telkens aangegaan voor de duur van 1 jaar, met automatische verlenging van één jaar.
 2. De overeenkomst kan via e-mail gericht aan info@nederlandvve.nl of aangetekend schrijven (Postbus 4 | 2000 AA Haarlem) worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Bij niet tijdige opzegging zal de overeenkomst voor 1 jaar worden verlengd.

Artikel 7 – Prijs

 1. Alle tarieven van Nederlandvve.nl zijn uitgedrukt in euro (€) en exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 2. Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.
 3. Nederlandvve.nl is gerechtigd het juiste c.q. een ander tarief in rekening te brengen  indien adverteerders wijzigingen aanbrengen in de bedrijfsvermelding zodat deze in een andere categorie dan de oorspronkelijke valt. Dit geldt met name wanneer het geval van art. 5 lid 3 zich voordoet.

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling van door Nederlandvve.nl te verrichten diensten geschied bij vooruitbetaling via elektronische weg (iDeal, Creditcard, Paypal, etc.).
 2. Indien elektronische betaling, zoals in lid 1 bedoeld, niet mogelijk is, geschiedt betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. De factuur is gedagtekend op de dag van het geven van opdracht c.q. het aanvragen van diensten op de website.
 3. Bij aangaan van de overeenkomst verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met ontvangst van de factuur via e-mail. Dit artikellid is van overeenkomstige toepassing op eventuele betalingsherinneringen en/of aanmaningen.
 4. Indien betaling binnen de termijn in de leden 1 en 2 bedoeld uitblijft, is de gebruiker in gebreke en behoudt Nederlandvve.nl zich het recht voor om zonder nadere waarschuwing de vordering ter incasso uit handen te geven en de wettelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5. In het geval in lid 3 beschreven, behoudt Nederlandvve.nl zich het recht voor de opdracht niet uit te voeren en / of de aangevraagde dienst niet te leveren totdat volledige betaling is ontvangen. Dit opschortingsrecht laat de betalingsverplichting van gebruiker / opdrachtgever onverlet en schort overigens de looptijd van de overeenkomst niet op.

TITEL IV – OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 9

Het is Nederlandvve.nl toegestaan om rechten en plichten uit de met haar gesloten overeenkomsten aan derden over te dragen.

Artikel 10

Niet tegenstaande enige bepaling uit deze algemene voorwaarden, zijn alle overige rechten, voortvloeiend uit de wet, overeenkomst of goed koopmansgebruik uitdrukkelijk voorbehouden.

Artikel 11

Nederlandvve.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze voorwaarden aan te passen of te wijzigen, tenzij de redelijkheid en billijkheid de voorgenomen wijziging of aanpassing onaanvaardbaar maken.

Versie: 12 november 2021