Auteursrechtenbeleid

Alle werken op de website van Nederlandvve.nl en de andere websites van VvE Media B.V. zijn auteursrechtelijk beschermd. Gevolg daarvan is dat niets van deze werken verveelvoudigd of openbaar mag worden gemaakt (hierna: overnemen) zonder daaraan voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Nederlandvve.nl. Een en ander is ook uitdrukkelijk zo bepaald in de Auteurswet.

Nederlandvve.nl is afhankelijk van de uniciteit van de teksten op de website. Indien de teksten niet uniek zijn, heeft dit directe negatieve gevolgen voor de bezoekersaantallen en waardering van de website door zoekmachines als Google, Yahoo en Bing. Dit heeft directe gevolgen voor de advertentie-inkomsten en waarde van de website. Voor ieders duidelijkheid en belang hebben we daarom ons auteursrechtenbeleid, conform de geldende wetgeving en jurisprudentie, hieronder op een rij gezet.

1. Overnemen fragment mag altijd

Het is toegestaan om van teksten op de website van Nederlandvve.nl de eerste 50 woorden over te nemen en op uw eigen website openbaar te maken onder de voorwaarde dat de tekst wordt afgesloten met ‘lees verder op Nederlandvve.nl’ waarbij het woord ‘Nederlandvve.nl‘  een klikbare hyperlink is naar het originele artikel. Overnemen op een andere wijze van enig werk van Nederlandvve.nl, zelfs als daarbij een bron is vermeld, is een inbreuk in de zin van de Auteurswet waartegen opgetreden zal worden zoals hierna onder 3 beschreven.

2. Vraag toestemming voor geheel artikel

Bij hoge uitzondering zal toestemming worden verleend voor het overnemen van een geheel artikel of voor meer dan de eerste 50 woorden. Indien deze toestemming wordt verleend zal een gebruikersvergoeding van 1,50 euro per woord of een bedrag van € 500,- per artikel (al naar gelang wat meer is) in rekening worden gebracht, tenzij bij de toestemming uitdrukkelijk anders is bepaald. Overnemen op een andere wijze van enig werk van Nederlandvve.nl, zelfs als daarbij een bron is vermeld, is een inbreuk in de zin van de Auteurswet waartegen opgetreden zal worden zoals hierna onder 3 beschreven.

3. Zero tolerance beleid

Wanneer buiten de gevallen onder 1 en 2 bedoeld een inbreuk wordt geconstateerd op de auteursrechten van Nederlandvve.nl, zal daartegen worden opgetreden. Optreden houdt in dat over de verstreken periode, ongeacht de duur daarvan, de onder 2 bedoelde gebruikersvergoeding in rekening zal worden gebracht en dat de inbreuk makende partij een termijn krijgt van 24 uur om de tekst te verwijderen of om te voldoen aan het hiervoor gestelde onder 1. Blijft de inbreuk makende partij in gebreke aan één of beide van deze twee vorderingen te voldoen, dan zal zonder nader bericht een juridische procedure opgestart worden. In alle gevallen behoudt Nederlandvve.nl het recht voor om naast de onder 2 bedoelde gebruikersvergoeding ook winstafdracht en vergoeding van de daadwerkelijk door haar geleden schade te vorderen, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend de kosten die verband houden met het vaststellen van de auteursrechteninbreuk en aansprakelijkheid.

4. Controle en handhaving

Voor de controle op inbreuken op de auteursrechten zoals hiervoor onder 1 tot en met 3 beschreven maakt Nederlandvve.nl gebruik van het programma CopyScape Premium. Inbreuken op de auteursrechten van Nederlandvve.nl worden door dit programma automatisch gemeld aan de redactie. Bij constateren van een inbreuk zal direct worden opgetreden zoals hiervoor onder 3 beschreven.

5. Toestemming vragen

Om toestemming te vragen om een artikel over te nemen zoals hiervoor onder 2 bedoeld of bij twijfel of de wijze van overnemen voldoet aan het hiervoor onder 1 gestelde, kunt u contact opnemen met de redactie.