VvE Wel of geen machtiging – LJN BR3103

1 JULI 2011, VVE WEL OF GEEN MACHTIGING ?, LJN BR3103

Datum uitspraak: 01-07-2011
Datum publicatie: 26-07-2011
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Appartementszaak. Verzoek ex artikel 5:121 BW (vervangende machtiging) met betrekking tot de reparatie van de intercominstallatie en schilderwerk. Met betrekking tot de intercominstallatie gaat het om een machtiging achteraf (de reparatie had al plaatsgevonden). De machtiging wordt niet verleend omdat het geen reparatie betreft die geen uitstel kon lijden. Het schilderwerk komt op grond van de splitsingsakte voor rekening van de gezamenlijke eigenaren. De VvE heeft daarom ten onrechte niet ingestemd met het verzoek van een appartementseigenaar om het houtwerk aan de buitenkant van zijn appartement op kosten van de gezamenlijke eigenaren te laten schilderen. Voor wat betreft het schilderwerk wordt de machtiging daarom wel verleend.

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

Uitspraak
RECHTBANK GRONINGEN
Sector kanton
Locatie Winschoten
Zaakrolnummer: 497638 EJ VERZ 11-39
Beschikking ex artikel 5:121 BW d.d. 1 juli 2011 inzake Q., wonende te Stadskanaal, [adres], verzoeker, hierna Q. te noemen, gemachtigde mr. M.C. Leenhouts, werkzaam bij SRK Rechtsbijstand te Zoetermeer, tegen de Vereniging van Eigenaars van [naam], statutair gevestigd te Stadskanaal, kantoorhoudende te Emmen, verweerster, hierna de VvE te noemen, vertegenwoordigd door X. (voorzitter).

PROCESGANG
Bij verzoekschrift, ter griffie ingekomen op 16 maart 2011, heeft Q. de kantonrechter verzocht om hem (bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad) :
a) achteraf machtiging te verlenen tot het (laten) doen van herstelwerkzaamheden aan de intercominstallatie en de VvE te veroordelen tot betaling van de kosten van herstel ad € 539,37, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der betaling door Q., althans vanaf 30 augustus 2010, tot aan de dag der algehele voldoening;
b) machtiging te verlenen om namens de VvE conform de aan het verzoekschrift gehechte offerte schilderwerk te laten verrichten, een en ander met veroordeling van de VvE in de kosten van de procedure.

Op 21 juni 2011 is een verweerschrift ontvangen van Z. (eigenaar van 20 appartementsrechten). Het bestuur van de VvE heeft een dag later een verweerschrift ingediend. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 23 juni 2011 in aanwezigheid van de hiervoor genoemde personen (Q., mr. Leenhouts, X. en Z.). Partijen hebben hun wederzijdse standpunten ter zitting (nader) uiteengezet. Van het verhandelde is door de griffier aantekening gehouden. De beschikking is bepaald op heden.

OVERWEGINGEN
De feiten
1. Als gesteld en erkend, dan wel niet (gemotiveerd) weersproken, alsmede op grond van de in zoverre onbetwiste inhoud van de overgelegde producties staat het volgende vast.
1.1. Q. is sinds het voorjaar van 2007 rechthebbende van het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de maisonnette op de eerste en tweede verdieping, plaatselijk bekend [adres + postcode] Stadskanaal, kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie B nummer [nummer], complexaanduiding A appartementsindex [nummer].
1.2. Het gebouw waarvan het appartement van Q. deel uitmaakt is bij akte van 6 mei 1980 gesplitst in appartementsrechten. De splitsing is gewijzigd bij akte van 16 november 1994.
1.3. Blijkens die akten is op de splitsing van toepassing het Reglement van Splitsing van Eigendom 1973, beter bekend als modelreglement.
1.4. Op grond van artikel 2 sub a en b van het modelreglement behoren de kozijnen en balkons (inclusief de balustrades) en de intercominstallatie van het appartementencomplex tot de gemeenschappelijke gedeelten.
1.5. Op grond van artikel 17 van het modelreglement komen de kosten van herstel, vernieuwing en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten voor rekening van de gezamenlijke eigenaren.
1.6. Q. heeft begin 2010 werkzaamheden aan de intercominstallatie laten verrichten, waarvoor het installatiebedrijf hem € 539,37 in rekening heeft gebracht.
1.7. In de vergadering van de VvE van 30 augustus 2010 is ondermeer in stemming gebracht het verzoek van Q. om genoemd bedrag voor de reparatie van de intercominstallatie aan hem (terug) te betalen en om het houtwerk aan de buitenkant van zijn appartement op kosten van de gezamenlijke eigenaren te laten schilderen. De vergadering heeft op beide punten negatief beslist.

Het geschil
2. In deze zaak moet worden beoordeeld of de vergadering van de VvE haar instemming terecht heeft geweigerd.
3. Waar nodig zal hierna worden ingegaan op wat partijen in dit verband hebben aangevoerd.

De beoordeling
4. In artikel 5:121 lid 1 BW is (samengevat) bepaald dat een machtiging als hier verzocht door de kantonrechter kan worden verleend indien de medewerking of toestemming zonder redelijke grond wordt geweigerd of degene die haar moet geven zich niet verklaart.

5. De intercominstallatie
5.1. Volgens de parlementaire geschiedenis met betrekking tot artikel 5:121 BW kan de kantonrechter onder omstandigheden, namelijk indien de werkzaamheden geen verder uitstel kunnen lijden, ook achteraf een machtiging voor reeds verrichte werkzaamheden verlenen. Dat hier voor wat betreft de intercominstallatie sprake van is, is naar het oordeel van de kantonrechter niet gebleken.
5.2. Verder beroept Q. zich erop dat één van de bestuursleden, A., hem heeft toegezegd dat hij ervoor mocht zorgen dat de intercominstallatie gerepareerd zou worden. Q. en X. (voorzitter VvE) zijn het erover eens dat het een eerdere reparatie betrof. Volgens Q. vloeit de toestemming om de onderhavige werkzaamheden aan de intercominstallatie te laten verrichten voort uit genoemde toezegging. De kantonrechter volgt Q. in dat standpunt niet. De VvE heeft die stelling namelijk bij monde van X. (voorzitter) gemotiveerd betwist en Q. heeft onvoldoende aangevoerd om van de juistheid van die stelling uit te kunnen gaan.
5.3. De gevraagde machtiging achteraf met betrekking tot de intercominstallatie zal dan ook niet worden verleend.

6. Het buitenschilderwerk
6.1. Niet in geschil is dat het houtwerk aan de buitenzijde van de woning van Q. hoognodig geverfd moet worden. Verder heeft X. ter zitting verklaard dat de prijs voor het schilderwerk wellicht wat scherper zou kunnen zijn dan de geoffreerde prijs, maar dat laatstgenoemde prijs op zich niet zo verkeerd lijkt. De kantonrechter gaat er dan ook vanuit dat dit een redelijke prijs is.
6.2. Zoals bij de vaststaande feiten is vermeld komt het buitenschilderwerk op grond van de splitsingsakte en het van toepassing zijnde modelreglement voor rekening van de gezamenlijke eigenaren.
6.3. Het enkele feit (een andere reden is niet aangevoerd) dat de appartementseigenaren sinds jaar en dag het buitenschilderwerk van hun eigen appartement zelf verzorgen en slechts “de eigen kosten” betalen, is naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende om van deze dwingende bepaling af te wijken. Dat de leden van de VvE daartoe hebben besloten op de vergadering van 10 mei 1993, maakt dat niet anders. Een dergelijk besluit is namelijk nietig. Wanneer de appartementseigenaren tot een andere manier van kostenberekening willen komen, moet daarvoor de akte van splitsing worden gewijzigd. Zolang dat niet is gebeurd, geldt dat conform het modelreglement moet worden gehandeld en dat de gezamenlijke eigenaren dus moeten instaan voor de kosten van het buitenschilderwerk. De gevraagde machtiging op dit punt zal dan ook worden verleend.

7. De proceskosten
In de uitkomst van de procedure ziet de kantonrechter aanleiding om de proceskosten te compenseren, in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt.

BESLISSING
De kantonrechter: machtigt Q. om namens de VvE aan zijn appartement schilderwerk te laten verrichten conform de aan het verzoekschrift gehechte offerte; verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad; compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt; wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. A. Fokkema, kantonrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 juli 2011 in aanwezigheid van de griffier.