VvE vergadering (ALV)

De VvE vergadering is het hoogste besluitvormende orgaan van de VvE. Het begrip VvE vergadering heeft eigenlijk een tweetal betekenissen. Allereerst is het letterlijk een (periodieke, meestal jaarlijkse) vergadering waarin de eigenaars, of VvE-leden, alle lopende kwesties over de VvE (jaarrekeningen, onderhoud, etc.) bespreken (ook wel ALV genoemd). Een andere betekenis van het begrip heeft betrekking op het ‘orgaan’ VvE vergadering; het orgaan dat alle belangrijke besluiten in de VvE neemt.

Als er in de splitsingsakte en het modelreglement gesproken wordt over de vergadering, dan wordt het orgaan dat de besluiten mag nemen bedoeld.

VvE vergadering is het hoogste orgaan

De VvE vergadering is het belangrijkste orgaan van de VvE. De VvE vergadering neemt namelijk de besluiten over onderhoud, de begroting en de jaarrekening. Daarnaast is het de VvE vergadering die het bestuur (of ad hoc commissies) machtiging verleent tot het doen van bepaalde uitgaven of het verrichten van bepaalde handelingen. Zonder besluit van de vergadering kan het bestuur, tenzij uitdrukkelijk bevoegdheid verleend is door of krachtens het modelreglement, geen zelfstandige handelingen verrichten.

Stemverhoudingen in de VvE vergadering

In de vergadering worden de meeste besluiten genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen. Voor sommige besluiten is een gekwalificeerde meerderheid vereist. Lees hier meer over over stemmen en stemverhoudingen in de VvE.

Decharge

Een belangrijke  taak van de vergadering is het verlenen van decharge aan het bestuur. Het verlenen van decharge houdt in dat de aansprakelijkheid voor bestuurshandelingen die zijn verricht, niet meer onder verantwoordelijkheid van het bestuur, maar onder verantwoordelijkheid van de eigenaars gezamenlijk komt te vallen. Het bestuur is dan ontslagen van eventuele aansprakelijkheid. In geval van wanbeleid, kan de vergadering besluiten de decharge niet te verlenen. Klik hier voor meer informatie over decharge.

VvE vergadering organiseren

Om zelf een VvE vergadering te organiseren, kunt u de handleiding vergadering organiseren op deze site gebruiken. Daarnaast kunt u hier verschillende modeldocumenten zoals een voorbeeld-uitnodiging, machtiging en agenda vinden.