VvE kascommissie

Elke VvE heeft een kascommissie. De VvE kascommissie controleert de jaarstukken die door het bestuur zijn opgemaakt. Daarna brengt de kascommissie advies uit aan de VvE vergadering en adviseert zij om al dan niet decharge te verlenen.

Samenstelling van de kascommissie van de VvE

De kascommissie van de VvE moet uit VvE-leden bestaan en moet elk jaar worden gekozen. Het is geen probleem om elk jaar dezelfde leden te benoemen. Het aantal kascommissieleden bedraagt minimaal twee.

Kascommissie verplicht

De verplichting een kascommissie de jaarstukken te laten controleren staat in modelreglement 2006. In de oudere modelreglementen is niets geregeld over de kascommissie, maar dan bepaalt de wet dat er een kascommissie moet zijn (artikel 2:48 lid 2 BW). Kortom: het is voor iedere VvE verplicht. Als er geen kascommissie is om de jaarstukken te controleren, of als die kascommissie niet aan de wettelijke eisen voldoet, dan is het besluit om de jaarstukken goed te keuren vernietigbaar.

Synoniemen

De kascommissie wordt ook wel kascontrolecommissie genoemd. Net als andere VvE commissies, wordt de kascommissie door de VvE vergadering benoemd.