Wie mag VvE boete opleggen?

In de splitsingsakte staat de mogelijkheid voor de VvE om boetes op te leggen in geval van overtreding van de wet, het reglement of het Huishoudelijk Reglement. Soms wordt deze boete direct opgelegd door het bestuur van de VvE, maar vaak moet eerst door de vergadering een besluit genomen worden dát een boete opgelegd zal gaan worden. Hieronder treft u de gang van zaken bij de verschillende modelreglementen. Een stappenplan kunt u onder deze link vinden.

Modelreglement 1972, 1973 en 1983

In geval van een overtreding geeft het bestuur (de administrateur) een waarschuwing. Dit moet per aangetekende brief. Als er geen gehoor wordt gegeven aan de waarschuwing, kan de vergadering besluiten een boete op te leggen. Het bestuur is vervolgens verantwoordelijk voor het innen van de boete. Als de boete niet betaald wordt, kan het bestuur een incassoprocedure starten. Als er geprocedeerd moet worden in de incassoprocedure, heeft het bestuur ook hier een machtiging voor nodig. Dat wil zeggen dat hierover een expliciet vergaderbesluit genomen moet worden. Klik hier voor een handleiding voor het incasseren van achterstanden.

Klik hier voor het stappenplan

Bepalingen:
Modelreglement 1972, artikel 27 (boete opleggen) en artikel 40 lid 4 (machtiging voor procedure)
Modelreglement 1973, artikel 27 (boete opleggen) en artikel 40 lid 4 (machtiging voor procedure)
Modelreglement 1983, artikel 29 (boete opleggen) en artikel 41 lid 4 (machtiging voor procedure)

Modelreglement 1992 en 2006

In geval van een overtreding geeft het bestuur een waarschuwing. Dit moet per aangetekende brief. Als er binnen een maand geen gehoor wordt gegeven aan de waarschuwing, kan het bestuur besluiten een boete op te leggen. Er is daarvoor dus geen afzonderlijk vergaderbesluit vereist. Als de boete niet betaald wordt, kan het bestuur een incassoprocedure starten. Als er geprocedeerd moet worden in de incassoprocedure, heeft het bestuur daar wel een machtiging voor nodig. Dat wil zeggen dat hierover een expliciet vergaderbesluit genomen moet worden. Klik hier voor een handleiding voor het incasseren van achterstanden. LET OP: indien Modelreglement 2006 van toepassing is, is deze machtiging niet vereist. Het bestuur heeft dan niet de medewerking van de vergadering nodig om boetes op te leggen en om deze te incasseren.

Klik hier voor het stappenplan

Bepalingen:
Modelreglement 1992, artikel 27 (boete opleggen) en artikel 41 lid 4 (machtiging voor procedure)
Modelreglement 2006, artikel 41 (boete opleggen) en artikel 53 lid 5 (géén machtiging voor incassoprocedure)

Bijzondere aandachtspunten

Een boete kan zowel opgelegd worden aan gebruikers (huurders) als aan eigenaren. Voor overtredingen van het Huishoudelijk Reglement kan, bovenstaande voorwaarden in acht genomen, altijd een boete aan de eigenaar worden opgelegd. Voor een overtreding van het Huishoudelijk Reglement kan alleen een boete aan een huurder worden opgelegd indien deze een gebruikersverklaring heeft getekend. Het tekenen hiervan kan afgedwongen worden. Voor meer informatie hierover, zie de speciale pagina over handhaven van reglementen op huurders.