Alles over het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de regels die in de wet of de splitsingsakte staan voor de Vereniging van Eigenaars (VvE). Het huishoudelijk reglement (en alle regels daarin) wordt door de vergadering van eigenaars vastgesteld en kan ook door de vergadering gewijzigd worden.

Is een huishoudelijk reglement verplicht?

Het hebben van een huishoudelijk reglement is niet verplicht. In veel gevallen is het echter wel aan te raden, omdat het in geval van een conflict (bijvoorbeeld over geluidsoverlast) kan functioneren als een houvast. Iemand die overlast ondervindt van een andere eigenaar kan dan een beroep doen op het huishoudelijk reglement waarin regels daarover zijn opgenomen.

Wat mag je regelen in een huishoudelijk reglement?

In het huishoudelijk reglement kunnen regels opgenomen worden over:

 • Het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten (denk aan een regel over fietsen in de gang of over de kleur van zonwering).
 • Het gebruik van een privé gedeelte (als bijvoorbeeld horeca is toegestaan, kan het huishoudelijk reglement bepalen welke soorten horeca zijn toegestaan).
 • Regels over geluidshinder (geen luide muziek na tijdstip X).
 • Regels over tuinonderhoud voor eigenaren die een tuin hebben (bijvoorbeeld een regel dat elke tuin dezelfde schutting moet hebben).
 • De orde van de vergadering (denk aan een regel over hoe er gestemd kan worden; bijvoorbeeld door middel van handopsteken of door gekleurde bordjes omhoog te houden).
 • De instructie aan het bestuur (bijvoorbeeld een maximum bedrag dat het bestuur uit mag geven zonder overleg met de vergadering).
 • De taken en functies van commissies en regels over vergoedingen van de commissies en andere vrijwilligers.
 • Al het overige wat volgens de vergadering geregeld moet worden.

Bij het laatste punt, alles wat volgens de vergadering geregeld moet worden, is wat extra aandacht nodig aangezien een regeling in het Huishoudelijk Reglement nooit in strijd mag zijn met de wet, de splitsingsakte en ook niet onredelijk mag zijn. Het is dus niet de bedoeling om zomaar zaken te gaan regelen in het huishoudelijk reglement, zonder eerst de wet en de akte te raadplegen. Als zaken wel in strijd zijn met de wet of de splitsingsakte, zijn deze bepalingen nietig.

En wat mag er dan niet in staan?

Alles wat in strijd is met de wet of de splitsingsakte mag niet in het huishoudelijk reglement geregeld worden. Indien dat toch gebeurt, is de bepaling in het huishoudelijk reglement nietig (de regel wordt dan voor niet geschreven gehouden). Ook mogen de regels niet onredelijk zijn of inbreuk maken op het eigendomsrecht van een van de eigenaren. Enkele voorbeelden van zaken die niet geregeld kunnen worden in het Huishoudelijk Reglement:

 • Bepalingen over de kleur van badkamertegels.
 • Regels over tot hoe laat de leden van de VvE thuis mogen komen om zo overlast tegen te gaan.
 • Een regel dat de stemverhoudingen wijzigt: bijvoorbeeld dat een bepaald soort besluit met gewone meerderheid genomen mag worden in plaats van met gekwalificeerde meerderheid.
 • Een regel die de ledenbijdragen bepaalt.
 • Regels over het aantal bewoners, over een leeftijdsgrens of over kamerverhuur in een appartement.

Nietige of vernietigbare bepalingen in het huishoudelijk reglement

Regels in het huishoudelijk reglement zijn nietig als zij in strijd zijn met de wet of de akte van splitsing. Regels zijn vernietigbaar als ze onredelijk zijn of als het huishoudelijk reglement niet op de juiste manier in een vergadering is vastgesteld of als een bepaling in strijd met de redelijkheid en billijkheid is. Lees hier meer over nietigheid en vernietigbaarheid.

Wie bepaalt wat er in het huishoudelijk reglement komt te staan?

De vergadering van eigenaars bepaalt in een VvE wat er in het huishoudelijk reglement komt te staan. Meestal moet het reglement vastgesteld worden met gekwalificeerde meerderheid van 2/3e van de stemmen in een vergadering waarin ook minimaal 2/3e van het aantal stemmen aanwezig is. Meer informatie over stemverhoudingen in de VvE treft u hier. Raadpleeg de akte van splitsing en uw modelreglement om vast te stellen met welke meerderheid het huishoudelijk reglement in uw VvE vastgesteld moet worden.