Stemverhoudingen in de VvE

Voor elk besluit gelden weer andere stemverhoudingen in de VvE. Deze verhoudingen zijn voor elke VvE anders, maar ook per soort vergaderbesluit gelden andere stemverhoudingen. Welke stemverhouding van toepassing is op welke soort besluiten, kunt u vinden in de splitsingsakte. Voor bepaalde besluiten staat in de wet beschreven welke meerderheid dient te worden gehanteerd; dit is bijvoorbeeld het geval bij wijziging van de splitsingsakte.

In grote lijnen zijn er drie verschillende stemverhoudingen te onderscheiden:

  • Absolute meerderheid van stemmen
  • Gekwalificeerde meerderheid van stemmen
  • Unanimiteit van stemmen

Deze drie soorten van stemmen zullen hieronder worden toegelicht. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan wat een ‘stem’ is en worden de begrippen quorum en staking van stemmen behandeld.

‘Absolute’ of ‘gewone’ meerderheid van stemmen

Een absolute meerderheid van stemmen is de helft +1. Het gaat hier om het aantal stemmen dat aanwezig is op de vergadering, niet het aantal stemmen dat er in totaal binnen de VvE bestaan. Wanneer er in totaal bijvoorbeeld 150 stemmen aanwezig zijn (en dus uitgebracht kunnen worden), kunnen besluiten goedgekeurd worden met 76 voor en 74 tegen (of 74 stakende stemmen). Als er sprake is van een oneven aantal stemmen, bijvoorbeeld 21, dan geldt het grootste aantal als absolute meerderheid. Dat wil zeggen dat een absolute meerderheid in dat geval bereikt is met 11 stemmen.

De absolute meerderheid van stemmen wordt ook vaak aangeduid als:

  • Meerderheid van stemmen
  • Volstrekte meerderheid van stemmen
  • Gewone meerderheid van stemmen

Al deze begrippen betekenen hetzelfde: de helft plus één van de totaal ter vergadering aanwezige stemmen.

‘Gekwalificeerde’ meerderheid van stemmen

De gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt meestal gehanteerd voor  belangrijke besluiten. Gekwalificeerd wil zeggen dat de meerderheid van stemmen aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om een besluit goed te keuren. Men hanteert twee verschillende voorwaarden:

  • Vaak een verhoogd quorum
  • Een verhoogde meerderheid

Het kan dus voorkomen dat een besluit in de vergadering moet worden genomen met 4/5e meerderheid (verhoogde meerderheid) en dat in de vergadering waarin het besluit wordt genomen minimaal 4/5e van het totaal aantal stemmen aanwezig moet zijn (verhoogd quorum). Andere verhoudingen (2/3e, 3/4e, etcetera) kunnen uiteraard ook gehanteerd worden. Dit hangt af van wat in de splitsingsakte beschreven staat. Voor niet onder het gewone onderhoud vallende uitgaven hanteren de modelreglementen de volgende gekwalificeerde meerderheid:

‘Unanimiteit’ van stemmen of ‘algemene’ stemmen

Een besluit dat met unanimiteit genomen moet worden, moet door alle aanwezige stemmen goedgekeurd worden. Vaak wordt ook gesproken van algemene stemmen. Meestal geldt voor besluiten die unaniem genomen moeten worden ook een 100% quorum vereiste: alle stemmen moeten dan aanwezig (of vertegenwoordigd) zijn en alle stemmen moeten akkoord zijn om het besluit aan te kunnen nemen.

Aantal stemmen is niet hetzelfde als aantal personen

De splitsingsakte en de modelreglementen spreken over een meerderheid van stemmen, niet over een meerderheid van personen of eigenaren. In sommige VvE’s heeft elke eigenaar 1 stem, vaak is het stemmenaantal echter gebaseerd op bijvoorbeeld de grootte van een appartement. Dit betekent dat de ene eigenaar 5 stemmen kan hebben en een andere eigenaar 3 stemmen terwijl ze elk eigenaar zijn van één appartementsrecht. Het aantal stemmen is van belang voor bepalen van de meerderheid en voor het bepalen van het quorum.

Quorum

Het quorum is het minimaal aantal stemmen dat aanwezig moet zijn op een vergadering om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Wordt het quorum niet behaald en wordt een besluit toch aangenomen, dan is dit besluit vernietigbaar. Klik hier om meer te lezen over nietige of vernietigbare VvE besluiten.

Indien het quorum niet wordt behaald, dient een tweede vergadering uitgeschreven te worden. In deze tweede vergadering kunnen besluiten genomen worden zonder dat het quorum behaald hoeft te worden. Voor meer informatie over deze tweede vergadering, klik hier.

Staking van stemmen

Er is sprake van staking van stemmen wanneer er evenveel stemmen vóór als tegen het besluit zijn. Het gevolg van stakende stemmen staat in het modelreglement. Doorgaans wordt het voorstel dan geacht te zijn verworpen (bij stemmen over zaken). Bij stemmen over personen is vaak bepaald dat ‘het lot’ beslist. Dat betekent dat door middel van loting alsnog een besluit wordt genomen.

Niet uitgebrachte stemmen

Soms worden stemmen niet uitgebracht. De eigenaar die bevoegd is zijn stem uit te brengen houdt dan zijn mond en stemt voor noch tegen het besluit. Die stemmen worden niet meegeteld en zijn enkel van belang om te bepalen of het quorum (zie hiervoor) is behaald. Als het quorum is behaald en een aantal stemmen staakt, dan kan het besluit alsnog worden genomen. Het gaat namelijk om het aantal uitgebrachte stemmen.