VvE begrippenlijst – Woorden met de V

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VvE begrippenlijst – De letter V

VvE begrippenlijst voor woorden die beginnen met de letter V. Voor de andere beginletters van onze VvE begrippenlijst kunt u hierboven een keuze maken.

Verdeelsleutel – De verdeelsleutel geeft aan welk aandeel elke eigenaar heeft in het totaal van kosten van de VvE. Een Vereniging van Eigenaars kan meerdere verdeelsleutels hebben. Zo kan de splitsingsakte bijvoorbeeld bepalen dat de kosten voor elektriciteit in het trappenhuis alleen voor rekening komen van de gebruikers van het trappenhuis (verdeelsleutel 1), dat iedereen een gelijk deel van de kosten voor verzekeringen betaald (verdeelsleutel 2) en dat alle overige kosten naar rato van breukdelen gaat (verdeelsleutel 3).

Vergadering – De vergadering van eigenaars is het orgaan dat de besluiten binnen de VvE neemt. Alle eigenaren mogen deelnemen aan de vergadering. Van groot belang is dat de vergadering op de juiste manier uitgeschreven wordt. Voor een handleiding om dit op de juiste manier te doen, bekijkt u deze pagina.

Verjaring – Verjaring is een juridisch begrip waardoor een rechthebbende zijn rechtsvordering verliest. Zo kan de VvE (als rechthebbende) door verjaring de rechtsvordering tot onrechtmatig gebruik van een gemeenschappelijke ruimte verliezen. De gebruiker wordt dan door verjaring eigenaar. Ook kan het voorkomen dat door verjaring een met de splitsingsakte strijdige manier van gebruik (bijvoorbeeld als bordeel of kroeg) niet meer verboden kan worden. De verjaringstermijn is 20 jaar en één van de vereisten is dat het gebruik openbaar is en kenbaar voor de rechthebbende.

Vernietigbaar besluit – Als een besluit niet is genomen zoals het zou moeten (niet op de agenda gezet of onvoldoende quorum aanwezig op de vergadering), dan is het vernietigbaar. De belanghebbende die het niet eens is met het besluit kan een verzoek tot vernietiging indienen bij de kantonrechter. Zie ook nietig besluitKlik hier voor meer informatie over nietige en vernietigbare VvE-besluiten.

Vervangende machtiging – Van een vervangende machtiging is sprake wanneer de stem van de rechter in de plaats komt van de stem van een VvE lid. De uitgebrachte stem van het VvE lid wordt dan niet meer meegeteld, de stem van de rechter is er immers voor in de plaats gekomen. Een vervangende machtiging kan nodig zijn als sommige leden of één lid op onredelijke gronden een besluit probeert tegen te houden. Op deze pagina kunt u jurisprudentie (uitspraken van rechters) lezen over het verlenen van een vervangende machtiging.

Verzekeringen – Voor meer informatie over de verzekeringen van de VvE, bekijkt u onze speciale pagina.

Verzekeringsmaatschappij – Het bedrijf dat uw VvE daadwerkelijk verzekerd. Dit is het bedrijf dat uitbetaald in geval van schade en waar uiteindelijk de premiebetalingen naartoe gaan. Een verzekeringsmaatschappij is niet hetzelfde als een tussenpersoon.

Volmacht – Door middel van een volmacht kan de ene eigenaar ervoor zorgen dat de andere eigenaar namens hem stemrecht uitoefent op de VvE-vergadering (ALV). Onder de knop Documenten kan een volmachtformulier gedownload worden.

Voorschotbijdrage – Zie servicebijdrage. De servicebijdragen worden soms ook voorschotbijdragen genoemd omdat ze elke maand vooraf betaald moeten worden en omdat de hoogte ervan pas na afloop van het boekjaar definitief wordt vastgesteld.

Voorzitter (van de vergadering) – De voorzitter van de vergadering is niet hetzelfde als de voorzitter van het bestuur. De voorzitter van de vergadering zorgt voor orde in de vergadering en zorgt ervoor dat besluiten op de juiste manier genomen worden en mensen het woord kunnen krijgen. Bestuurder en voorzitter zijn twee verschillende functies, die overigens onder omstandigheden door dezelfde persoon uitgeoefend kunnen worden.

Hier eindigt de VvE begrippenlijst voor de letter V. Zoekt u een VvE begrip dat met de letter V begint maar hier niet bij staat? Stuur dan een email naar info@nederlandvve.nl en wij voegen het voor u toe aan onze VvE begrippenlijst.