VvE begrippenlijst – Woorden met de C

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VvE begrippenlijst – De letter C

VvE begrippenlijst voor woorden die beginnen met de letter C. Voor de andere beginletters van onze VvE begrippenlijst kunt u hierboven een keuze maken.

Contractvervaldatum – De contractvervaldatum is de datum waarop de polis van de verzekering opgezegd kan worden. Zie ook premievervaldatum. Er zijn sinds half 2011 nieuwe regels over de opzegtermijn van verzekeringen. Zo mogen verzekeringen afgesloten na 1 juli 2011 per maand opgezegd worden na de contractvervaldatum; de polis mag dus niet automatisch voor bepaalde tijd verlengd worden.

Contra-expertise – Als de verzekeringsmaatschappij van de VvE opdracht heeft gegeven tot een schade-expertise en hieruit blijkt dat de vastgestelde schade – naar het oordeel van de VvE – de kosten voor herstel niet kunnen dekken, dan kan de VvE verzoeken om een contra-expertise. Dit is een soort second opinion van de schade-expertise. Zie ook Schade-expertise en de Handleiding schade melden bij VvE verzekering.

Contributie – Zie servicekosten.

Commissie – Een commissie is een persoon of meerdere personen die door de vergadering zijn gekozen om een specifieke taak uit te voeren. Zie bijvoorbeeld kascommissie en / of technische commissie.

Conditiemeting – Een conditiemeting wordt vaak tegelijkertijd met het opmaken van het MJOP uitgevoerd en geeft een overzicht van hoe het pand er op dat moment aan toe is en welk onderhoud op zeer korte termijn vereist is. Zie ook: MJOP en de speciale informatiepagina over het meerjaren onderhoudsplan.

Convocatie – Convoceren is het bijeenroepen voor de vergadering. Zie uitnodiging.

Coöperatieve Flatexploitatievereniging / CFV – De CFV is de voorloper van de Vereniging van Eigenaars. Bij een VvE koopt u een appartementsrecht, bij een CFV koopt u een lidmaatschap.

Hier eindigt de VvE begrippenlijst voor de letter C. Zoekt u een VvE begrip dat met de letter C begint maar hier niet bij staat? Stuur dan een email naar info@nederlandvve.nl en wij voegen het voor u toe aan onze VvE begrippenlijst.