VvE begrippenlijst – Woorden met de B

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VvE begrippenlijst – De letter B

VvE begrippenlijst voor woorden die beginnen met de letter B. Voor de andere beginletters van onze VvE begrippenlijst kunt u hierboven een keuze maken.

Balans – De balans is een overzicht van de bezittingen en schulden van de VvE. Daarnaast is op de balans te zien hoe groot de onderhoudsreserves zijn en hoe groot eventuele betalingsachterstanden van de leden zijn.

Begroting – De begroting is opgemaakt door het bestuur of de beheerder van de VvE en laat zien wat de verwachte kosten voor de komende periode zijn. Daarnaast wordt op de begroting een bedrag opgenomen dat jaarlijks gereserveerd wordt voor toekomstig onderhoud.

Beheerder – Een beheerder is een beroepsmatige dienstverlener voor VvE’s. Beheerders leveren diensten zoals administratief, financieel en technisch beheer. Op deze site kunt u een beheerder zoeken in uw regio, of raadpleeg de het stappenplan: VvE Beheerder vinden.

Bestuur – Het bestuur wordt gekozen door de vergadering van eigenaars en moet ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel. Voor de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, kunt u deze pagina raadplegen. Voor een handleiding om het bestuur in te schrijven bij de KvK, klikt u hier.

Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering – Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die de schade dekt die door bestuurders wordt veroorzaakt en waar zij aansprakelijk voor zijn. Vooral bij grotere VvE’s is het zeer aan te raden om deze verzekering af te sluiten.

Bestuursdwang – Een aanschrijving van de gemeente aan de VvE om achterstallig onderhoud aan te pakken. Als de VvE dit vervolgens niet doet, kan de gemeente zelf het onderhoud verrichten en de kosten verhalen op elk der eigenaren. Klik hier voor meer informatie.

Betalingsachterstand – Een betalingsachterstand ontstaat als een lid de maandelijkse bijdrage niet voldoet. Raadpleeg onze handleiding voor tips om deze achterstand te incasseren.

Betalingsherinnering – Zie Herinnering of ga direct naar de handleiding incasseren achterstallige bijdragen.

(VvE) Bijdrage – Zie Servicekosten.

Brandverzekering – Zie Opstalverzekering.

Breukdeel – De verhouding van het appartementsrecht tot alle appartementsrechten samen. Het breukdeel geeft aan welk percentage het appartement in het gehele pand inneemt. Het breukdeel is onder meer van belang om te bepalen welk deel van de kosten van de VvE de appartementseigenaar moet betalen.

Bouwbesluit – Het bouwbesluit is een verzameling van regels over bouwen en verbouwen. Voor meer informatie over het geldende bouwbesluit en oudere versies, kunt u de speciale pagina van de rijksoverheid raadplegen..

Hier eindigt de VvE begrippenlijst voor de letter B. Zoekt u een VvE begrip dat met de letter B begint maar hier niet bij staat? Stuur dan een email naar info@nederlandvve.nl en wij voegen het voor u toe aan onze VvE begrippenlijst.