VvE Bestuur

Het VvE bestuur wordt gevormd door één of meer personen. Meestal bepaalt de splitsingsakte dat dit een oneven aantal moet zijn. Het bestuur wordt benoemd door de VvE vergadering. Als het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, wordt een van hen tot voorzitter benoemd en wordt een secretaris en penningmeester benoemd. 

Benoeming en ontslag van VvE bestuur

Het bestuur van de VvE wordt door de vergadering benoemd uit diegenen die zich daarvoor verkiesbaar stellen. Degene die de meeste stemmen krijgt wordt bestuurder. De bestuurders hoeven niet per se ook lid van de VvE te zijn. Er kan ook een externe bestuurder benoemd worden.

De benoeming is voor onbepaalde tijd. Het bestuur kan wel altijd door de vergadering worden ontslagen. Een vrijwillige bestuurder kan ook zelf ontslag nemen. Daarnaast moet het VvE bestuur worden ingeschreven bij de KvK.

Voorzitter van het bestuur, secretaris en penningmeester

Als er meerdere bestuurders zijn, benoemen zij zelf uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De modelreglementen geven geen taakomschrijving. Die moet dus uit het algemeen taalgebruik afgeleid worden.

De voorzitter is belast met het leiden van de bestuursvergaderingen en het in de gaten houden van het door de VvE vergadering uitgezette beleid. De penningmeester beheert de kas van de VvE. Daarnaast maakt de penningmeester de jaarrekening. De secretaris zorgt voor de interne en externe communicatie. Ook maakt de secretaris de notulen van de vergaderingen.

De modelreglementen hebben het bij de taken en verantwoordelijkheden echter steeds over ‘het VvE bestuur’ dus alle bestuurders, ongeacht hun functie, zijn bevoegd de taken uit te oefenen en / of aan te spreken als dit niet op de juiste manier is gedaan.

Een misverstand is dat het bestuur het voor het zeggen heeft in de VvE. Dat is namelijk niet het geval. De VvE vergadering neemt de besluiten in de VvE.

Taken van het bestuur

De taken van het bestuur van de VvE zijn onder andere:

  • Beheren van de middelen van de VvE en het plaatsen hiervan op een bankrekening ten name van de VvE.
  • Opstellen van de jaarstukken na afloop van het boekjaar.
  • Vaststellen definitieve ledenbijdragen na goedkeuring exploitatierekening door de vergadering.
  • Opstellen begroting voor het nieuwe boekjaar.
  • Afsluiten verzekeringen.
  • Zorgen voor het opnemen van een ‘appartementsclausule’ in de verzekeringsovereenkomsten.
  • Beoordelen of onredelijke hinder ontstaat door aanbrengen parket of stenen vloeren.
  • Beoordelen of toegang tot privé gedeelte nodig is in verband met werkzaamheden aan gemeenschappelijke zaken.
  • Register aanleggen en houden van eigenaren en gebruikers.

In geval van zeer dringende reparaties is het bestuur bevoegd om daar, zonder voorafgaande toestemming van de VvE vergadering, actie op te ondernemen.

VvE bestuur van de VvE bestuurder