VvE begrippenlijst – Woorden met de A

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

VvE begrippenlijst – De letter A

VvE begrippenlijst voor woorden die beginnen met de letter A. Voor de andere beginletters van onze VvE begrippenlijst kunt u hierboven een keuze maken.

Aandeel  – Zie Breukdeel.

Aanmaning – Indien een debiteur een betalingsachterstand heeft en u heeft al een herinnering verzonden, dan kunt u een aanmaning sturen om ervoor te zorgen dat er alsnog betaald gaat worden. Indien na de aanmaning nog steeds niet betaald wordt, kunt u een ingebrekestelling sturen. Zie ook onze handleiding voor het incasseren van de achterstallige bijdragen. U kunt daar ook een voorbeeld aanmaning vinden.

Aanschrijving – Een aanschrijving is een schriftelijke mededeling van de gemeente dat de eigenaar (of de VvE) verplicht is voorzieningen te treffen aan het pand om achterstallig onderhoud weg te werken of (weer) te laten voldoen aan bepaalde bouwregels.

Aansprakelijkheidsverzekering – De aansprakelijkheidsverzekering is een van de verzekeringen die de VvE verplicht moet afsluiten, vandaar dat deze verzekering ook vaan WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekering wordt genoemd. De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die ontstaan is door het pand. Te denken valt hier aan een dakpan die door de wind loskomt en op een auto terecht komt. Het spreekt voor zich dat dit soort schades snel hoog op kunnen lopen, dat is ook de reden dat een aansprakelijkheidsverzekering wettelijk verplicht is.

Absolute meerderheid van stemmen – Dit is de gewone meerderheid, de helft +1. Voor meer informatie over stemmen en stemverhoudingen, klik hier

Achterstand – Zie Betalingsachterstand.

Activeren VvE – Om uw slapende VvE te activeren moet u ervoor zorgen dat aan alle verplichtingen wordt voldaan. Zo zal er een bestuur gekozen moeten worden, regelmatig vergaderd moeten worden en moet er een begroting gemaakt worden op basis waarvan de leden hun maandelijkse bijdrage gaan betalen. Daarnaast moeten de verplichte verzekeringen afgesloten worden en zal de VvE ingeschreven moeten worden bij de Kamer van Koophandel. U kunt uw VvE uiteraard zelf activeren of u kunt een VvE beheerder inschakelen om dit voor u te doen. Als u uw VvE zelf wilt activeren kunt u op deze site veel informatie, handige tips en een speciale handleiding vinden.

Administrateur – De administrateur is een bestuurder of professioneel beheerder die de financiële administratie van de VvE bijhoudt. Tegenwoordig wordt vaker gesproken over bestuurder of beheerder. Overal waar u in de akte de term administrateur tegenkomt, dient u het woord ‘bestuur’ te lezen. Klik hier voor een uitleg over het bestuur en de administrateur van de VvE.

Agenda – Een opgave van onderwerpen die in de VvE-vergadering (ALV) besproken zullen worden. Punten die niet op de agenda staan en waarover wel een besluit genomen wordt zijn, tenzij duidelijk is dat het besluit ook genomen zou zijn als het punt wel geagendeerd was, vernietigbaar.

Akte (van splitsing) – Zie Splitsingsakte.

Algemene ledenvergadering – Beter begrip is vergadering van eigenaars’. Zie Vergadering.

Algemene ruimtes – Alle ruimtes in het pand die niet tot één appartementsrecht toebehoren. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan het trappenhuis, de overloop, in sommige gevallen de tuin, etcetera.

Algemene stemmen – Als een besluit met algemene stemmen wordt goed – of afgekeurd, betekent dit dat men unaniem heeft gestemd. Unaniem wil zeggen dat iedereen hetzelfde stemt. Sommige besluiten moeten unaniem genomen worden, bij andere is een (gekwalificeerde) meerderheid vereist.

Appartement / Appartementsrecht – Een appartement (in de splitsingsakte wordt gesproken over appartementsrecht) is het gedeelte in het pand waarop de eigenaar het exclusieve gebruiksrecht heeft. In de splitsingsakte wordt het appartementsrecht aangegeven met een indexnummer (zie appartementsindex).

Appartementsindex – De appartementsindex is het nummer waarmee het appartement in de splitsingsakte aangewezen wordt.

Appartementsclausule – Een clausule die in de verzekeringsovereenkomst opgenomen moet worden. In deze clausule staat dat als één van de eigenaren zich niet aan de regels van de verzekering houdt en daardoor schade ontstaat, de verzekering toch zal uitkeren en de schade op deze eigenaar zal gaan verhalen. Het is een vorm van bescherming voor de eigenaren die zich wel aan de regels houden, zodat zij niet de dupe kunnen worden van het gedrag van anderen. Klik hier voor meer informatie over de appartementsclausule.

Hier eindigt de VvE begrippenlijst voor de letter A. Zoekt u een VvE begrip dat met de letter A begint maar hier niet bij staat? Stuur dan een email naar info@nederlandvve.nl en wij voegen het voor u toe aan onze VvE begrippenlijst.