tekstaanpassing in modelreglement

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 16)
 • Auteur
  Berichten
 • #41263
  Pierre
  Deelnemer

   In het modelreglement 1992 staat in artikel 38, lid 8 :
   “”Het in het vijfde lid en zesde lid bepaalde geldt eveneens voor besluiten tot verbouwing of voor besluiten tot het aanbrengen van nieuwe installaties of tot het wegbreken van bestaande installaties, voor zover deze niet als uitvloeisel van het onderhoud zijn te beschouwen. De eigenaar die van zodanige maatregel geen voordeel trekt is niet verplicht in de kosten hiervan bij te dragen.””

   In het modelreglement 2006, in artikel 52, lid 8 staat exact, letterlijk dezelfde tekst met uitzondering van de laatste zin : “De eigenaar………bij te dragen”.Deze zin is weggelaten en er staat niets voor in de plaats

   Wie kan mij vertellen waarom die laatste zin in de betreffende tekst van het MR 2006 is weggelaten. Het is belangrijk te weten of tegenstemmers van een voorstel voor een nieuwe installatie (bijv. een elektrische ringleiding) omdat ze er geen voordeel in zien voor henzelf toch mee moeten betalen aan de realisatie daarvan.

   Alvast hartelijk dank voor jullie reactie(s)

   #41264
   Rob
   Deelnemer

    Indien MR2006 van toepassing is, en men besluit een installatie aan te brengen die slecht voor een deel van de eigenaren van nut zou zijn, zou men gebruik kunnen maken van de bepaling in MR2006 artikel 8 en 9.

    MR2006 artikel 9
    Bij deze besluiten dient tevens te worden vastgesteld welke eigenaars in welke verhouding moeten bijdragen in de kosten. Deze verhouding kan afwijken van het bepaalde in artikel 8 tweede lid.
    Een afwijkende kostenverdeling dient te worden opgenomen in het huishoudelijk reglement.

    Waarbij m.i. wel opgemerkt moet worden dat er enige discussie is geweest over de nietigheid van dat artikel.
    In hoeverre die discussie juridisch in een dergelijke situatie van toepassing is durf ik je niet te zeggen.

    #41322
    kv66
    Deelnemer

     Vind het wel een interessante vraag. Bij ons is deze zin éénmaal toegepast bij de vraag/wens van een lid om iets te verwijderen dat hem/haar in de weg zat.
     Niemand had daar bezwaar tegen en niemand had daar voor- of nadeel van in de dagelijkse gang van zaken. Maar toen de kosten om te verwijderen duidelijk werden, werd al snel duidelijk dat er geen bezwaar was, maar bijdragen in de kosten wilde niemand. Het onderdeel staat er nog steeds.

     Ik weet ook niet waarom deze zin is verwijderd in MR2006, maar kan me er wel iets bij bedenken waarom men deze zin heeft laten vallen.
     Het is wel tamelijk vaag, want wie bepaalt of een VvE lid daar geen voordeel van trekt. De ALV? Dan is de eenzame tegenstemmer bij voorbaat kansloos.
     Hoe weeg je het voordeel van een nieuwe gemeenschappelijk zaak af tegen het financiële nadeel van een individueel VvE lid. Gaat het alleen om financieel voordeel? En is een “voordeel” van €0,01 per maand extra voor een VvE lid, al genoeg om dan niet bij te dragen? Zit er aan dat voordeel nog een termijn?
     Al met al is deze zin een effectieve manier om nieuwe zaken de nek om te draaien of grote ruzie te laten ontstaan in een VvE.

     Het MR wordt door een besloten club vastgesteld en hier wreekt zich dat er geen uitgebreide memorie van toelichting bij het MR is, althans ik heb die niet kunnen vinden.

     Misschien weet @Rob wel of er zo’n toelichting bestaat.

     #41323
     Rob
     Deelnemer

      Ik probeerde eigenlijk aan te geven dat MR2006 artikel 9 in feite eenzelfde uitwerking heeft als MR1992 artikel 38 lid 8, namelijk een uitzondering maken op de verdeling van de kosten.

      Naar mijn mening is de eenzame tegenstemmer zeker niet bij voorbaat kansloos als het gaat om omslag van kosten voor een zaak waar hij of zij geen enkel voordeel bij heeft.
      Weliswaar zal je dan naar de rechter moeten, maar kansloos lijkt mij dat geenszins.

      Het gaat m.i. niet om een financiëel voor of nadeel maar om het nut van iets.
      Het makkelijkste voorbeeld maar weer ‘een lift’.
      Een bewoner op de begane grond heeft geen enkel belang of nut van een dergelijke nieuwe installatie.
      Waarom zou hij of zij dan wel bij moeten gaan dragen aan de kosten daarvan?

      #41329
      kv66
      Deelnemer

       Ja, ja de ouwe trouwe lift is weer eens de klos, maar geen slecht voorbeeld.
       Ben het wel eens dat begane grond bewoners daar geen financiële bijdrage hoeven te betalen, hoewel ik ook wel eens iemand heb horen argumenteren dat een lift de ‘status’ van het gebouw verhoogd en dat is bij verkoop in ieders belang; dus iedereen moet meebetalen.

       Maar met de genoemde zin uit MR1992 in gedachte, wie bepaalt het nut voor iemand op de eerste etage die al sinds jaar en dag met de trap gaat, daar geen moeite mee heeft en het ook niet nodig vindt dat er een lift (een nieuwe installatie in de VvE) komt.
       Die misschien de extra bijdrage ook niet kan betalen.
       De zin in MR1992 laat het m.i. aan het individuele lid vd VvE om het nut cq. zijn/haar voordeel persoonlijk af te wegen. Het nut/gemak, tegen de extra kosten.
       Solidair zijn met diegene die wel een lift nodig heeft of misschien bedenken dat in de toekomst die lift wel van nut kan zijn? Zodra het op extra uitgaven neerkomt delft solidariteit en het lange termijn denken al snel het onderspit.
       Het is naar mijn mening altijd financieel; het nut/gemak komt altijd met kosten.
       Als er een weldoener komt die de lift gratis en voor niets installeert/onderhoud, zal er geen weerstand zijn, zo schat ik in.

       In MR1992 kan het VvE lid tegen het bestuur zeggen:” daar betaal ik niet aan mee” en ook daadwerkelijk minder voorschot gaan betalen. De VvE moet naar de rechter om betaling af te dwingen.
       In MR2006 52.9 bepaalt de ALV hoe de verdeling is. Hier beslist 2/3 over de portemonnee van 1/3, dezelfde 2/3 die even tevoren heeft besloten dat de lift er komt, althans zo lees ik dat.
       Het eenzame VvE lid moet zelf naar de rechter en dat is een forse horde. En met wat gaat de tegenstemmer naar de rechter? Dat de besluitvorming volgens de regels is verlopen?

       Maar bij @Pierre gaat het niet om een lift, maar om een ringleiding voor het opladen van elektrische auto’s als ik het goed begrijp.
       Met alle respect, maar dat is toch een privé luxeprobleem. Een aantal VvE leden wil de luxe hebben om hun auto bij wijze van spreken in de keuken te kunnen opladen en de rest van de goegemeente zou daar dan aan moeten meebetalen.
       Ik kijk hier toch met enige verbijstering naar; de bijna vanzelfsprekendheid om de naaste buur te vragen cq. te verplichten mee te betalen aan het in bedrijf houden van jouw nieuwe speeltje.

       #41330
       RonaldL
       Deelnemer

        Er is een splitsingsakte voor het gebouw zoals beschreven in die splitsingsakte.
        Alle goederen rechtelijke handelingen zijn dan ook op basis van die akte.
        De VvE is opgericht om het gemeenschappelijk belang van de eigenaars te behartigen (in sommige artikelen nader aangeduid met ” als zodanig”). En om het onderhoud te beheren. Daartoe strekt dan ook de voorlopige maandelijkse bijdrage en de eindafrekening per jaarrekening.

        Die ringleiding staat niet in de splitsingsakte. Valt dus niet binnen de werkingssfeer van de VvE.

        Maar eigenaars kunnen besluiten om iets toe te voegen aan het gebouw (b.v. ringleiding). De splitsingsakte (c.q. MR 1992 38.8) sluit dat niet uit, maar stelt voorwaarden aan de besluitvorming.
        Maar omdat de toevoeging niet in de gemeenschap valt zoals in de splitsingsakte gedefinieerd, is het logisch dat een eigenaar die geen voordeel trekt uit die toevoeging niet gedwongen kan worden wel mee te betalen. Om diezelfde reden zou ook toekomstig onderhoud aan die toevoeging niet via de VvE in de eigen bijdrage terecht kunnen komen.
        Evenzo kan een toekomstige nieuwe eigenaar helemaal niet weten dat die toevoeging er is, want staat niet in de splitsingsakte. Op die grond kan die nieuwe eigenaar dus ook niet door de VvE verplicht worden mee te gaan betalen. Wel kan de verkopende oude eigenaar proberen tijdens de verkoop zijn aandeel in die toevoeging door te verkopen aan die nieuwe eigenaar.

        #41331
        Bob
        Deelnemer

         Op deze manier ontstaat mijns inziens strijd met 5:113 lid 2 BW, en daarmee nietigheid.

         #41336
         RonaldL
         Deelnemer

          @Bob
          Je bedoeld:
          In de schulden en kosten die ingevolge de wet of het reglement voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars komen, moeten zij onderling en jegens de vereniging van eigenaars voor elk appartementsrecht een gelijk deel bijdragen, tenzij daarvoor bij het reglement een andere verhouding is bepaald.

          Volgt daaruit dan niet dat die kosten die niet voor rekening van de gezamenlijke eigenaars komen dan ook niet volgens het breukdeel verdeeld hoeven te worden?

          Als 10 van de 20 eigenaars een kunstwerk willen ophangen, en die 10 betalen dat zelf, en de vergadering geeft toestemming, is toch alles ok?

          #41337
          Bob
          Deelnemer

           Wat mij betreft is jouw redenering non sequitur.

           Voorbeeld:

           Die ringleiding staat niet in de splitsingsakte. Valt dus niet binnen de werkingssfeer van de VvE.

           Als dit al waar zou zijn (des neen) vraag ik mij af waarom de Vergadering (jouw direct volgende zin in het betoog) over een ringleiding zou moeten beslissen. Een ringleiding is overigens van een totaal andere orde dan het eenvoudig ophangen van een kunstwerk.

           #41338
           Bob
           Deelnemer

            Wat ik wel aangeef is dat een van het breukdeel afwijkende kostenverdeling slecht mogelijk is wanneer die is vastgelegd in her Reglement (of natuurlijk een rechterlijke uitspraak).

            #41339
            RonaldL
            Deelnemer

             Wat mij betreft is jouw redenering non sequitur.

             Voorbeeld:

             Die ringleiding staat niet in de splitsingsakte. Valt dus niet binnen de werkingssfeer van de VvE.

             Als dit al waar zou zijn (des neen) vraag ik mij af waarom de Vergadering (jouw direct volgende zin in het betoog) over een ringleiding zou moeten beslissen. Een ringleiding is overigens van een totaal andere orde dan het eenvoudig ophangen van een kunstwerk.

             Omdat zowel een kunstwerk als een ringleiding op of aan gemeenschappelijke zaken vast gemaakt althans opgehangen zullen gaan worden.

             #41340
             RonaldL
             Deelnemer

              Wat ik wel aangeef is dat een van het breukdeel afwijkende kostenverdeling slecht mogelijk is wanneer die is vastgelegd in her Reglement (of natuurlijk een rechterlijke uitspraak).

              Volkomen juist, maar dan moeten de desbetreffende kosten wel eerst gemeenschappelijk zijn.

              #41341
              Bob
              Deelnemer

               Met dien verstande dat een ringleiding wordt aangesloten op een gemeenschappelijke elektra-voorziening, de elektriciteitsvoorziening apart moet worden bemeterd (ook nog eens per laadpunt), een aanslag is op de zwaarte van de gemeenschappelijke elektra-aansluiting enzovoorts enzovoorts. Een ringleiding voor aanleg van meerdere (vele !) laadpunten is zoals gezegd van een totaal andere orde (niet eens een haakje aan de muur, maar tape die weer zonder schade is te verwijderen).
               Verder graag terug naar de oorspronkelijke vraag van TS.

               #41342
               Bob
               Deelnemer

                Voor Pierre.

                In MR1992 bestaat inderdaad de “voordeel”-regel. Ieder lid kon voor zichzelf vinden/bepalen of hij of zij voordeel had van de nieuwe voorziening.

                In MR2006 bepaalde hooguit de Vergadering wie er voordeel trok van de nieuwe voorziening. De door de Vergadering vastgestelde kostenverdeling moest in het HHR worden vastgelegd.

                Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot MR2017 waarin de facto bij nieuwe voorzieningen afwijken van de breukdelen niet meer kan.

                Zie mijn eerdere verwijzing 5:113 lid 2 BW.

                #41343
                Bob
                Deelnemer

                 Afhankelijk van het binnen de eigen VvE vigerende MR verandert er feitelijk niet veel, slechts het procesinitiatief verschuift (als er meningsverschil optreedt) tussen individueel lid en de VvE.

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 16)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.