Reageer op: Eerste vergadering van het jaar

#2204
Bob
Deelnemer

  Van mijn kant zeker geen pleidooi om je, als VvE zowel als persoonlijk, niet aan de regels te houden. De regels dienen een hoger doel, dat niet altijd even eenvoudig te duiden is. Het uitgangspunt binnen de VvE zou moeten zijn dat de regels worden gevolgd.
  Desalniettemin breng ik in dit topic/geval op dat er redenen kunnen zijn (zoals bijvoorbeeld overmacht of andere moverende redenen) die het strikt opvolgen van de regels in de weg staan, zo niet onmogelijk maken. In de modelreglementen worden weliswaar termijnen genoemd als binnen 5 of 6 maanden na afloop van het boekjaar, echter, BW 2:48 lid 1 – in rangorde gesteld boven de modelreglementen – stelt het volgende (vet en onderstreept door mij):
  “Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.”
  De vergadering kan dus, ingevolge het BW, de termijn van (5/) 6 maanden waarbinnen de genoemde stukken door het bestuur moeten worden gepresenteerd verlengen. Daar is dus helemaal niets mis mee, aldus de wet. Wanneer de vergadering (zeker als het unaniem wordt gevonden/besloten) de termijn verlengt is daar weinig tegen in te brengen.
  Ik zie met bovenstaande in gedachten, in tegenstelling tot Rob, dan ook geen problemen ontstaan. De termijn voor vernietiging van besluiten zit immers aan de vergadering (of kennisname) vast en niet aan het modelreglement, en daarnaast kan ik niet zien dat iemand (afwijkende ) rechten zou kunnen claimen na een volgens het BW toegelaten verlenging waar de (hele) vergadering achter staat.
  Voor wat betreft de casus van Peter stel ik voor dat we die discussie hier niet off-topic gaan voeren maar onder de door Peter gestarte thread. Anders wordt het steeds onoverzichtelijker en kan niemand de “ontspoorde” discussie nog volgen. Deze thread gaat over de (jaar)vergadering van de VvE. 😉