KvK mag inschrijving bestuurder weigeren

 • Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op juli 11, 20186:23 pm door .
8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
 • Auteur
  Berichten
 • #7691
  Nederlandvve.nl
  Deelnemer

   De Kamer van Koophandel heeft terecht de inschrijving van een VvE-bestuurder in het handelsregister geweigerd. Dat bepaalde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven eind vorig jaar. De Kamer van Koophandel (KvK) mag de inschrijving van een bepaald feit namelijk weigeren, als zij ‘gerede twijfel’ aan juistheid daarvan heeft. Sterker nog, de KvK heeft zelfs de plicht om te controleren of er een rechtsgeldig VvE besluit aan een inschrijving ten grondslag ligt. Nederlandvve.nl legt hier uit hoe het zit.

   #7692
   Rob
   Deelnemer

    Een zéér interessante uitspraak !
    Het betekent naar mijn idee namelijk niet alleen dat de nieuwe bestuurder niet rechtsgeldig gekozen is, maar ook dat alle andere besluiten in die vergadering nietig zijn.
    Citaat: “… Het College kan verweerster voorts volgen in haar oordeel dat een besluit genomen in een ledenvergadering waaraan niet een geldig besluit tot bijeenroeping door het bestuur ten grondslag ligt op grond van artikel 2:14, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, nietig is”
    Uit ervaring weet ik dat er vaker door VvE besturen een algemene vergadering wordt gepland in een bestuursvergadering waarbij niet alle bestuurders aanwezig zijn.
    Indien MR1992 van toepassing is loop je dan dus een groot risico op het nemen van nietige besluiten met alle mogelijke gevolgen van dien !

    #7693
    Carla
    Deelnemer

     Ben het met je eens @ Rob….een interessante uitspraak. Maar………;-)
     Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen…..onze VvE dient zich te conformeren aan Modelreglement 1992. Ons bestuur heeft bestaan uit een lange periode van 5 bestuurders, enige tijd met 4, en enige tijd met 3.
     Ja, ik weet dat het aantal bestuurders oneven dient te zijn. Maar…..er was gewoonweg geen 5′ persoon die wilde toetreden en best ook wel curieus om er een te gaan ontslaan. ( m.i. )
     Het bestuur bijeen maakt een planning voor zowel de bestuursvergaderingen als de ledenvergaderingen ( 2 p.j. ) voor een heel jaar. ( data wordt vastgelegd in verband met de vaak volle agenda’s én de ruimte die gehuurd moet worden )
     En nu komt het……ik denk niet dat wanneer die data wordt vastgesteld door b.v. 4 van de 5 bestuursleden ( 1 is b.v. met vakantie ) dat het besluit nietig is. Als dat het geval zou zijn..….dan hebben ook wij ons vast wel eens bezondigd. 😉
     Of de KvK altijd controles uitvoert bij in en uitschrijvingen, dat weet ik niet. Maar blijkbaar was er grond om de kwestie te betwijfelen. En ja, wanneer je dan de route terug bloot gaat leggen, dan komen er, zo blijkt, apen uit de mouw waar het ‘nieuwe bestuur’ nu de zure vruchten van plukt.
     “……. Voor zover kan worden aangenomen dat uit de notulen van de bestuursvergadering van 25 januari 2015 blijkt dat de aanwezige bestuursleden een besluit hebben genomen tot het bijeenroepen van een ledenvergadering, betekent de afwezigheid van de derde-partij bij voornoemde bestuursvergadering dat om een geldig bestuursbesluit te nemen, de procedure zoals uiteengezet in artikel 38, vijfde lid, van de statuten had dienen te worden gevolgd. Uit de stukken en het verhandelde ter zitting komt niet naar voren dat de in dit artikel vereiste tweede bestuursvergadering heeft plaatsgevonden. Voor zover appellant heeft willen betogen dat het in dit geval, gezien de sterk verstoorde verhoudingen binnen het bestuur, niet nodig was een dergelijke tweede bestuursvergadering uit te schrijven,……..”
     Ik vermoed dat er sprake is geweest van: ” Jullie er uit en wij er in “. Een soort van machtsovername van het bestuur. 😉 Tja, wanneer je een overgang van het ene naar het andere bestuur organiseert…..doe het dan minstens volgens het boekje. Zoals het nu gegaan is daar worden de onderlinge verhoudingen ook niet beter van. 😉
     Met vriendelijke groet,
     Carla.
     P.S.  Mocht ik het mis hebben, dan zal er, vanaf heden,  stevig op gelet gaan worden dat alle bestuursleden aanwezig zijn wanneer de data voor de ledenvergaderingen worden vastgesteld.

     • Deze reactie is gewijzigd 4 weken, 1 dag geleden door .
     #7698
     Bob
     Deelnemer

      Met gefronste wenkbrauwen kennis genomen van deze uitspraak.
      Ik ben van mening dat het CBb hier merkwaardige kronkels maakt, die lijken slechts tot doel te hebben de KvK te “dekken”.
      1. Sinds 31 maart 2006 heeft het bestuur bestaan uit namen twee, vier en vijf.
      2. Na een tweetal ledenvergaderingen in 2015 is besloten tot een wisseling van bestuur waar naam twee wordt vervangen door naam één per 6 juli 2015. Kennelijk blijven namen vier en vijf in functie.
      3. Uit aangehaalde artikelen uit de statuten van de VvE lijkt het er sterk op dat MR1992 basis was voor deze statuten, echter met subtiele aanpassingen. Zo staat bijvoorbeeld het oneven aantal bestuursleden niet dwingend voorgeschreven, en wijkt de nummering van artikel 37 af van het MR1992.
      4.a. Merk op dat in Overwegingen 5.2 het CBb zich wenst te baseren op artikel 41 lid 7. Dit artikellid leert dat alle bestuursleden in enige bestuursvergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd moeten zijn.
      N.B. Dat lukt natuurlijk nooit wanneer er twee kampen zijn die nimmer (meer) bij elkaar gaan zitten.
      4.b. Daarna vervolgt het CBb (waar dwingend staat voorgeschreven dat alle bestuurleden aanwezig/vertegenwoordigd dienen te zijn) met te stellen dan wel dat aan artikel 38 lid 5 is voldaan.
      N.B. Artikel 38 lid 5 leert echter helemaal niet dat er een “dan wel”-situatie kan bestaan, dit artikellid bepaalt “slechts” dat in een bestuursvergadering artikel 38 lid 5 overeenkomstig van toepassing is!
      N.B. Merk voorts op dat met twee van de drie zittende bestuursleden de artikel 38 lid 5-drempel zonder meer is gehaald, immers er was een quorum van tweederde van het aantal bestuursleden aanwezig, en die tweederde meerderheid heeft unaniem besloten een vergadering uit te schrijven.
      N.B. Het CBb gaat geheel voorbij aan het feit dat het bestuur, voltallig bijeen of niet, wettelijk gezien altijd een “jaarvergadering” MOET organiseren. In de setting van deze casus wordt het echter onmogelijk een rechtsgeldige jaarvergadering te organiseren vanwege de kloof tussen de twee kampen binnen het bestuur.
      N.B. Het CBb gaat eveneens geheel voorbij aan het feit dat het houden van een “tweede bestuursvergadering” niets zou hebben toe- of afgedaan aan het besluit dat eerder op 25 januari 2015 door 2 van de 3 bestuursleden was genomen. Als er überhaupt al een tweede vergadering zou zijn georganiseerd dan zou de eindstand nog steeds zijn geweest een vergadering met op de agenda het nu genomen besluit tot bestuurswisseling, en wel mat altijd een meerderheid van 2 stemmen vóór van bestuurders 4 en 5 tegen slechts één stem tegen van naam 2. De uitslag van de tweede bestuursvergadering staat en stond bij voorbaat vast. Het bestuur beslist uiteindelijk met gewone meerderheid van stemmen.
      Zelf volg ik het CBb absoluut niet in de nietigheid (nietigverklaring) van het bestuursbesluit om een eerste (jaar/algemene)ledenvergadering uit te schrijven en om de bestuurswisseling op de agenda te zetten, temeer niet omdat volledig aan artikel 38 lid 5 is voldaan, en dat artikellid daarmee toepassing mist. Geen enkele “tussenstap” of procedure had uiteindelijk een ander resultaat laten zien, namelijk een bestuur gevormd uit namen één, vier en 5 per 6 juli 2015.
      Met vriendelijke groet, Bob

      #7701
      Bob
      Deelnemer

       Quote
       N.B. Artikel 38 lid 5 leert echter helemaal niet dat er een “dan wel”-situatie kan bestaan, dit artikellid bepaalt “slechts” dat in een bestuursvergadering artikel 38 lid 5 overeenkomstig van toepassing is!
       Unquote
       In deze N.B. onder 4.a. verschrijf ik me. 😉
       Er moet natuurlijk staan; N.B. Artikel 41 lid 7 leert echter …………
       Met excuus en vriendelijke groet, Bob

       #7704
       Rob
       Deelnemer

        Hoi Bob,
        “… 4.a. Merk op dat in Overwegingen 5.2 het CBb zich wenst te baseren op artikel 41 lid 7. Dit artikellid leert dat alle bestuursleden in enige bestuursvergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd moeten zijn.
        N.B. Dat lukt natuurlijk nooit wanneer er twee kampen zijn die nimmer (meer) bij elkaar gaan zitten.”
        Juist daarom stelt het CBb toch dat het in die situaties juist voor de hand ligt om conform art. 38 lid 5 een tweede vergadering uit te schrijven?
        citaat : “… Voor zover appellant heeft willen betogen dat het in dit geval, gezien de sterk verstoorde verhoudingen binnen het bestuur, niet nodig was een dergelijke tweede bestuursvergadering uit te schrijven, overweegt het College allereerst dat de procedure bedoeld in artikel 38, vijfde lid, van de statuten juist uitkomst zou kunnen bieden in situaties waarin de verhoudingen in het bestuur sterk zijn verstoord en er in dit geval geen reële belemmeringen waren om daadwerkelijk een tweede vergadering uit te schrijven.”
        “… 4.b. Daarna vervolgt het CBb (waar dwingend staat voorgeschreven dat alle bestuurleden aanwezig/vertegenwoordigd dienen te zijn) met te stellen dan wel dat aan artikel 38 lid 5 is voldaan.
        N.B. Artikel 41 lid 7 leert echter helemaal niet dat er een “dan wel”-situatie kan bestaan, dit artikellid bepaalt “slechts” dat in een bestuursvergadering artikel 38 lid 5 overeenkomstig van toepassing is!”
        Ik heb de indruk dat het CBb met “dan wel dat aan artikel 38 lid 5 is voldaan.” doelt op de verplichting om een tweede vergadering uit te schrijven indien er conform art. 41 lid 7 geen geldig besluit kan worden genomen, anders zou art. 41 lid 7 toch ook geen enkele inhoud hebben ?
        Ik ben het natuurlijk wel geheel met je eens dat een eventuele tweede vergadering geen andere uitslag zou hebben betekend in het verdere verloop van deze kwestie.
         

        #7705
        Bob
        Deelnemer

         Hi Rob,
         In reactie op jouw opmerkingen geef ik het volgende nog even mee.
         Waar het CBb stelt dat het uitschrijven van een tweede vergadering “voor de hand zou liggen” en “juist uitkomst zou kunnen bieden in dit soort situaties” ga ik geheel niet met het CBb mee.
         Ten eerste is “voor de hand liggen” een kwestie van zuiver interpretatie, en zeker niet dwingendrechtelijk.
         Ten tweede merk ik op dat het uiterst vreemd is om te stellen dat die procedure “juist uitkomst zou kunnen bieden” waar iedereen met maar een beetje verstand kan verzinnen dat die tweede vergadering met absolute zekerheid niets anders is dan een zinloze tijdverspilling en een herhaling van zetten, terwijl de uitkomst van de tweede vergadering onmogelijk iets anders gaat opleveren dan wat de eerste bestuursvergadering al opleverde. Immers of het wordt weer een unaniem besluit van de twee wel aanwezige bestuursleden, ofwel het wordt 2 vóór en één tegen met hetzelfde eindresultaat als de oude voorzitter er onverwacht wel bij zou zijn (kennelijk tegen een zeer lange geschiedenis van doelbewuste afwezigheid in).
         Ten derde is het jammer dat artikel 38 lid 5 incompleet is geciteerd in de uitspraak. Volledige dekking met MR1992 kan en mag niet worden aangenomen, en in de huidige context wordt slechts verwezen naar een quorum van de meerderheid van de stemmen, waarna een tweede vergadering wordt voorgeschreven als die meerderheid niet zou worden gehaald. Dit zou hooguit enig nut hebben wanneer slechts één van de drie bestuursleden een eerste bestuursvergadering zou organiseren, waarbij er twee bestuursleden niet komen opdraven. In dat geval KAN worden overwogen om een tweede bestuursvergadering te houden, zodat het effect van wegblijven van de twee anderen geen enkel effect meer heeft.
         Tot persistit!
         Met vriendelijke groet, Bob

         #7706
         Rob
         Deelnemer

          Hoi Bob,
          Ik zie dat toch nog anders 😉
          In art. 41 lid 7 is bepaald “art. 38 lid 5 is overeenkomstig van toepassing”.
          De uitdrukking “is van overeenkomstige toepassing” wordt gebruikt, indien de bepaling waarnaar wordt verwezen, niet geheel letterlijk kan worden toegepast, maar misverstand over de toe te passen tekst uitgesloten is.
          Het gaat er hier dus wel degelijk om dat wanneer er geen rechtsgeldig besluit genomen kan worden omdat, zoals aangegeven in art. 41 lid 7, niet alle bestuurders in de bestuursvergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn er conform art. 38 lid 5 een nieuwe vergadering ZAL worden uitgeschreven.
          Daar kan en mag je natuurlijk van alles van vinden, maar het zijn nu eenmaal wel de stappen die genomen moeten worden om tot een rechtsgeldig besluit te komen.
          Want geen rechtsgeldig besluit betekent geen rechtsgeldige vergadering !
          In dat verband kan ik ook de door het CBb gebruikte term “voor de hand liggen” begrijpen omdat er nu eenmaal geen andere opening mogelijk is.

         8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
         • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.