Rente / rendement reserve VVE

 • Dit onderwerp bevat 25 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op mei 27, 202311:55 am door .
11 berichten aan het bekijken - 16 tot 26 (van in totaal 26)
 • Auteur
  Berichten
 • #40731
  Harry Tresoor
  Deelnemer

   Dankjewel @Rob. Ik denk dat je gelijk hebt. Volgens Artkel II.7 moeten we die 0,5% van de herbouwwaarde dus PERMANENT aanhouden in onze MJOP-begroting-bankrekening. We gaan onze spreadsheets aanpassen.

   Ik blijf erbij; dit gaat over een SALDO (op een aparte reserve-rekening) en NIET over de bijdragen.

   Juridische mierenneukerij is altijd nuttig voor de andere forumleden. Wij laten de reserve-bijdragen (nog niet het saldo) oplopen van 0,5% met 0,1% per jaar (plus de vaste lasten). Unaniem besluit van de ALV. Daarmee zitten we de komende jaren aan de veilige kant.

   Maar je veranderde van onderwerp. Wanner ga je ons voor de rechter slepen?

   #40733
   RonaldL
   Deelnemer

    Quote
    Burgelijk wetboek 5 artikel 126
    ” 2 De jaarlijkse reservering ten behoeve van het reservefonds”
    Unquote

    Dat betekent:
    De jaarlijkse afdracht (of dotatie, of reservering genaamd) aan het fonds is …..
    Daar staat dus niet
    ” Het saldo (of hoogte of wat dan ook)

    @harry
    Je zienswijze klopt niet aangaande die 0,5%.

    I rest my case

    PS de enige die een rechtzaak zou kunnen beginnen is 1 van de eigenaars hetzij de vve zelf. Misschien nog een hypotheekhouder. Er zijn geen andere belanghebbenden.

    #40735
    Rob
    Deelnemer

     Dankjewel @Rob. Ik denk dat je gelijk hebt. Volgens Artkel II.7 moeten we die 0,5% van de herbouwwaarde dus PERMANENT aanhouden in onze MJOP-begroting-bankrekening. We gaan onze spreadsheets aanpassen.

     Ik blijf erbij; dit gaat over een SALDO (op een aparte reserve-rekening) en NIET over de bijdragen.

     Juridische mierenneukerij is altijd nuttig voor de andere forumleden. Wij laten de reserve-bijdragen (nog niet het saldo) oplopen van 0,5% met 0,1% per jaar (plus de vaste lasten). Unaniem besluit van de ALV. Daarmee zitten we de komende jaren aan de veilige kant.

     Maar je veranderde van onderwerp. Wanner ga je ons voor de rechter slepen?

     Ik denk dat als je dit forum, of het forum van VvEbelang helemaal doorgelezen hebt, dat je de conclusie kan trekken dat er best vaak problemen zijn in VvE’s.
     Opvallend vaak zijn het ook nog eens vooral de kleine(re) VvE’s waar zich de meeste problemen voordoen.
     En veel van die problemen worden veroorzaakt door een gebrekkige kennis m.b.t. de regelgeving voor de VvE.

     Waarom zou ik een rechtzaak moeten beginnen?
     Om het zo maar te zeggen, het boeit mij verder totaal niet of jouw VvE bij wijze van spreken het ravijn in stort of niet.
     Ik heb er geen enkel belang bij om enige rechtzaak tegen jouw VvE te gaan beginnen.
     Wie dat wel zou kunnen hebben is bijvoorbeeld een nieuwe eigenaar die ooit in jullie gebouw komt wonen en ontdekt dat er in het verleden wellicht een aantal nietige besluiten zijn genomen die in zijn nadeel zouden kunnen werken.

     #40737
     Harry Tresoor
     Deelnemer

      @Ronald, je moet wel de hele wetstekst (of een bron) laten zien en niet een kort citaat. Op dit forum zijn serieuze VVE bestuurders actief en verwachten serieuze bijdragen. Nogmaals, ik ben geen jurist, maar ik had wel een 9 voor Nederlands. Ik kijk naar https://wetboekplus.nl/burgerlijk-wetboek-boek-5-artikel-126-beheer-over-de-gemeenschap/ en ik heb daarbij mijn eigen verhaal.Alle vette tekst is van mij.

      = = =

      Burgerlijk Wetboek, Boek 5 Artikel 126 (5:126 BW) – Beheer over de gemeenschap

      1. De vereniging van eigenaars voert het beheer over de gemeenschap, met uitzondering van de gedeelten die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. De vereniging houdt een reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten.

      Het gaat hier over een fonds (zoals pensioenfonds, beleggingsfonds) dat in stand gehouden moet worden en de bijdragen aan dat fonds zijn bedoeld om dat fonds in stand te houden. De omvang of grootte van dat fonds is gebonden aan regels, al dan niet wettelijk.

      2. De jaarlijkse reservering ten behoeve van het reservefonds, bedoeld in het vorige lid, bedraagt ten aanzien van een voor bewoning bestemd gebouw, met inbegrip van een gebouw dat gedeeltelijk voor bewoning is bestemd:

      Hier lees ik de (jaarlijkse, maandelijkse) reservering als de bijdragen die het fonds in stand moeten houden. Over de hoogte van het fonds en de bijdragen geld de volgende clausule

      c. ten minste het bedrag dat is vastgesteld door de vergadering van eigenaars ter uitvoering van een door de vergadering van eigenaars vastgesteld onderhoudsplan van ten hoogste vijf jaren oud ten aanzien van de gedeelten die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, dat betrekking heeft op een periode van ten minste tien jaar en waarin de benodigde onderhouds- en herstelwerkzaamheden alsmede de geplande vernieuwingen zijn opgenomen daaronder mede begrepen een berekening van de aan die werkzaamheden en vernieuwingen verbonden kosten en een gelijkmatige toerekening van die kosten aan de onderscheiden jaren;
      OF
      ten minste 0,5% procent van de herbouwwaarde van het gebouw.

      Hier staat OF tenminste 0,5 en niet EN een minimum van 0,5%. De ALV kan dus besluiten tot een lager dan het wettelijk minimum en bijbehorende bijdragen.

      5. In een reservefonds ten aanzien van een gebouw als bedoeld in het vorige lid, aanhef, worden de bijdragen gedeponeerd op een afzonderlijke betaalrekening of spaarrekening als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, ten name van de vereniging van eigenaars.

      Van de vorige volzin kan slechts worden afgeweken bij reglement, bij besluit van de vergadering van eigenaars, genomen met een meerderheid van ten minste vier vijfde van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toekomt, of door middel van het ten behoeve van de bijdragen verstrekken van een bankgarantie ten name van de vereniging van eigenaars.

      Wij (VVE van 3) laten dus alles via één bankrekening lopen, omdat de AVL dat unaniem heeft besloten. Je moet wel een slim neefje bij de hand hebben die handig is met spreadsheets, om de getallen uit elkaar te houden.

      6. Tenzij het reglement uitdrukkelijk anders bepaalt, is de vereniging bevoegd een overeenkomst van geldlening aan te gaan.
      7. De vereniging kan binnen de grenzen van haar bevoegdheid de gezamenlijke appartementseigenaars in en buiten rechte vertegenwoordigen.
      8. De vereniging ziet toe op de nakoming van de verplichtingen die voor de appartementseigenaars uit het bij of krachtens de wet en het reglement bepaalde jegens elkander voortvloeien en kan te dien einde in rechte tegen hen optreden. Onder appartementseigenaars wordt hier begrepen hij die een gebruiksrecht aan een appartementseigenaar ontleent.
      9. Zolang tweederde deel van de appartementsrechten, daaronder mede begrepen het aan die appartementsrechten verbonden aantal stemmen, niet is overgedragen onmiddellijk na oprichting van de vereniging van eigenaars, gaat de vereniging van eigenaars geen overeenkomsten voor onderhoud aan met een langere looptijd dan een jaar.

      Toelichting

      De VvE is belast met het beheer over alle zaken die gemeenschappelijk zijn. Zo houdt zij ook toezicht hierop en dient zij deze zaken te vervangen of te repareren indien dit nodig is. In dit kader is de VvE dan ook bevoegd geldleningen af te sluiten. Het reglement kan deze bevoegdheid uitsluiten.

      De VvE vertegenwoordigt alle gezamenlijke appartementseigenaren. Daarnaast kan de VvE zelf vertegenwoordigd worden door een bestuurder.

      Einde citaat – Burgerlijk Wetboek, Boek 5 Artikel 126 (5:126 BW) – Beheer over de gemeenschap

      #40739
      Rob
      Deelnemer

       Slordig dat de tekst op wetboekplus afwijkt (kwa nummering) van de echte wettekst.

       Een reservefonds is géén fonds zoals een pensioenfonds of een beleggingsfonds, maar een financiële buffer en heeft een specifiek doel: het financieren van toekomstig onderhoud en herstelwerkzaamheden.

       Die jaarlijkse reservering kan je doen:
       a) op basis van een MJOP, dat niet ouder is dan 5 jaar en dat betrekking heeft op een periode van ten minste tien jaar (…)
       (…) daaronder mede begrepen een berekening van de aan die werkzaamheden en vernieuwingen verbonden kosten en een gelijkmatige toerekening van die kosten aan de onderscheiden jaren.
       of
       B) ten minste 0,5% procent van de herbouwwaarde van het gebouw.

       Wij (VVE van 3) laten dus alles via één bankrekening lopen, omdat de AVL dat unaniem heeft besloten. Je moet wel een slim neefje bij de hand hebben die handig is met spreadsheets, om de getallen uit elkaar te houden.

       Ik mag toch wel hopen dat die bankrekening op naam van de vereniging staat !

       #40741
       Bob
       Deelnemer

        Beste Harry,

        Deze thread heb ik met stijgende verbazing gevolgd.

        Gelezen jouw reacties ben ik zo vrij je aan te raden de volledige Memorie van Toelichting die onder de wetswijziging van 2018 ligt eens door te nemen. Juridisch Nederlands is iets “ingewikkelder” dan ABN (tegenwoordig helaas steeds meer Alles Behalve Nederlands). Zelf de letterlijke wetstekst interpreteren is voor een niet ingevoerde niet-jurist schier onmogelijk. De MvT legt de achtergrond van de wetgeving goed uit en wordt (als onderdeel van de parlementaire geschiedenis) altijd meegewogen in rechterlijke beoordelingen.

        Even een paar citaten uit betreffende MvT:

        “In het nieuwe tweede lid wordt de minimale jaarlijkse reservering ten behoeve van het reservefonds opgenomen. Het gaat daarbij om «voor bewoning bestemde gebouwen» ofwel: appartementencomplexen met woningen.”

        “Verzuimt het bestuur om ondanks de verplichting van artikel 126 lid 2 te reserveren, dan kan dit, onder omstandigheden, leiden tot de conclusie dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, met aansprakelijkheid van het bestuur als gevolg.” (Merk op dat aansprakelijkheid, onder voorwaarden, kan bestaan tot en met het privé-vermogen van een bestuurder.)

        Zelf heb ik geen behoefte aan aankoop van een appartement in jouw complex (ik heb al een appartement(srecht)), maar wanneer ik me in jouw complex zou inkopen kan ik je verzekeren dat je aan mij een slechte zou hebben.

        Met vriendelijke groet, Bob (N.B. dat is iemand anders dan Rob)

        #40743
        Harry Tresoor
        Deelnemer

         Hallo @Rob en @Bob. Hartelijk dank voor jullie bijdragen. Ik denk dat we het wel eens zijn. Onze VVE heeft een MJOP voor 10 jaar van een gecertificeerd bureau en daarop zijn onze bijdragen gebaseerd. Volgend jaar rekenen we met 0,6% van de herbouwwaarde en daarna met 0,7%. Dat is een grote spreadsheet, maar niet ingewikkeld.

         Het punt dat ik wil maken, is, dat het reservefonds niet groter hoeft te zijn dan nodig. Dat nodigt uit tot beleggen en dat is geen taak van een VVE en dan vraag je om problemen. Het bestuur moet daarvoor waken en daarover moet je duidelijke afspraken maken.

         Als de reserve onder de 0,5% komt, kun je dat van te voren zien aankomen en aktie ondernemen. Ik ben door jullie overtuigd dat we die 0,5% altijd moeten aanhouden. Een onnodig grote reserve vertalen we in een lagere bijdrage.

         Een VVE van 3 gaat geen dure beheerder, jurist of accountant inschakelen. We zijn hier allemaal academisch geschoold en hebben genoeg connecties en bronnen om de VVE fatsoenlijk te runnen.

         Met vriendelijke groet, Harry

         #40745
         Bob
         Deelnemer

          Beste Harry,

          Quote
          Ik denk dat we het wel eens zijn.
          Unquote

          Het is mij niet duidelijk waarop je deze conclusie baseert. Ik ben het namelijk niet met je eens en geef slechts advies om de MvT eens tot je te nemen.

          Uit jouw eerste en laatste post in deze thread de volgende citaten.

          “Dat groeit elk jaar en staat daar maar te staan, maar dat gaan we beslist niet beleggen, zolang ik bestuurder ben.”, en

          “Het bestuur moet daarvoor waken en daarover moet je duidelijke afspraken maken.”

          Het is correct dat beleggen niet tot de taken van een VvE behoort. De Vergadering (en dus nadrukkelijk niet het Bestuur) kan besluiten tot het beleggen. De Vergadering is het hoogste orgaan van de VvE, niet het Bestuur. Mocht de Vergadering ooit besluiten tot belegging dan rest jou met het citaat uit jouw eerste post dus niets anders dan defungeren.

          Tot slot geef je aan dat je een 9 scoorde op Nederlands. Op dit punt geef ik onder verwijzing naar jouw voornoemde eerste post aan dat “berijkt” en “pijl” onjuist zijn en moeten worden geschreven als “bereikt” en “peil”

          Met vriendelijkegroet, Bob.

          #40753
          Harry Tresoor
          Deelnemer

           We zijn het nog steeds eens: “Mocht de Vergadering ooit besluiten tot belegging dan rest jou met het citaat uit jouw eerste post dus niets anders dan defungeren.”

           De MvT is nuttig voor de rechter. Daarin staad de “geest”van de wet. Ik houd me voorlopig aan de lettertjes.

           #40756
           Bob
           Deelnemer

            Ik houd me voorlopig aan de lettertjes.

            Beste Harry,

            Dat doe je dus niet.

            De besluiten die je/jullie hebben genomen in afwijking van BW en AvS zijn per definitie nietig.
            Dat je/jullie daar mee wegkomen vanwege de (momentele/tijdelijke) unanimiteit doet aan dat simpele en harde feit niets af.
            Jouw schijnbare gelijk zal zodra slechts één (nieuw) lid van de VvE zich niet aan betreffende besluiten houdt, of een betreffend besluit bij de rechter aanvecht, wijzigen in het grootste ongelijk dat je in werkelijkheid hebt.

            We zijn het dus nog steeds niet met elkaar.

            Met vriendelijke groet, Bob

            #40759
            Rob
            Deelnemer

             De besluiten die je/jullie hebben genomen in afwijking van BW en AvS zijn per definitie nietig.
             Dat je/jullie daar mee wegkomen vanwege de (momentele/tijdelijke) unanimiteit doet aan dat simpele en harde feit niets af.

             Daar sluit ik me graag bij aan !

             Voor de liefhebbers en meelezers ook nog even een link naar de Memorie van Toelichting

            11 berichten aan het bekijken - 16 tot 26 (van in totaal 26)
            • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.