Reikwijdte Modelreglement artikel 38 leden 7 en 8

 • Dit onderwerp bevat 73 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op juni 30, 20159:48 pm door .
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 74)
 • Auteur
  Berichten
 • #892
  Rob
  Deelnemer

   Hoi Carla, ik denk dat we tegelijk ons bericht aan het typen waren en had jouw reactie helaas dus nog niet inhoudelijk bekeken 😉

   #895
   Bob
   Deelnemer

    Goedenavond Carla en Rob,
    De reacties van jullie beiden net gelezen.
    Allereerst Carla. Duidelijk verhaal. Naar mijn idee is het verhaal in jullie VvE helemaal “volgens het boekje” afgehandeld. Het heeft dan misschien wel even wat tijd gekost, maar het eindresultaat klopt als een bus. Zeker ook met de toevoeging die je in de laatste alinea neerschrijft. De spijker op z’n spreekwoordelijke kop.
    Vervolgens Rob. Hier wil ik graag even reageren op een tweetal punten.
    1. In de 3e alinea schrijf je iets over de belangen van meerdere doch niet alle eigenaars. Dit is niet echt geregeld in het MR 1992. Om die reden wordt op dit punt soms (afhankelijk van de specifieke omstandigheden in die VvE) aangevuld in de akte van splitsing. Bij onze VvE zijn bijvoorbeeld afwijkende kostenverdelingen beschreven (in afwijking van de standaard gehanteerde breukdelen) waar het gaat om zaken waarvan meerdere eigenaren (maar niet alle) “genieten” en die daarvoor dus ook met een andere kostenverdeling betalen. Het gaat dan om belangen van één of meer, doch niet alle eigenaars. In verband daarmee is in de (onze) akte van splitsing ook het artikel 38 lid 1 aangepast v.w.b. het stemrecht (alleen voor de belanghebbende eigenaars).
    2.In de 5e alinea beschrijf je een wat jou betreft “vreemde gang van zaken”. Hier volgt “the world according to Bob” (zo beknopt mogelijk).
    In MR 1992 artikel 3 worden (limitatief!) alle schulden en kosten die voor de rekening van alle eigenaars (kunnen) komen opgesomd. Die schulden en kosten komen ingevolge artikel 2 conform het vastgestelde breukdeel voor rekening van de respectieve eigenaars. Het is niet mogelijk om voor die kosten en schulden van het vastgestelde breukdeel af te wijken! Merk op dit punt op dat artikel 3 maar één stand kent; het gaat alleen maar over alle eigenaars (NB: maar er zijn mogelijk afwijkingen van kracht zoals in het geval genoemd onder 1. hierboven). Voorts gaat het om gemeenschappelijke gedeelten en zaken, en nadrukkelijk “as is where is”. De bestaande toestand is bekend en die moet door de VvE worden beheerd en onderhouden.
    Naar het voorbeeld van Carla. Wanneer 2 van de “x” eigenaars “lieverkoekjes” willen dan gaat het in dit specifieke voorbeeld om wijzigingen aan de bestaande gedeelten en/of zaken. Die wijziging al dan niet toestaan is voorbehouden aan de vergadering (zie ook het eerder door mij aangehaalde artikel 9 lid 2). Juist omdat het een wijziging van de gemeenschappelijke toestand betreft wordt een afwijkende kostenverdeling mogelijk gemaakt door het veelbesproken artikel 38, en daarvan met name lid 8. Daarmee “ontstaat” een financiering die kan (zal) afwijken van het standaard gehanteerde breukdeel (alleen 2 voordeeltrekkers). Wanneer dit niet zo zou werken dan zou er in het genoemde lid slechts een zinloze (onzinnige) bepaling staan. Naar mijn overtuiging moet “in de geest van het MR” een ruime interpretatie worden gegeven aan het begrip nieuwe installatie. Zie het bestaande hek als een nieuwe (naar wens van 2 leden aangepaste) installatie. De 2 genieters financieren als (enige 2) belanghebbenden, met toestemming van de vergadering, de verandering aan het hek (waarbij 38 lid 7 in acht wordt genomen).
    Ook hier weer naar het verhaal van Carla. De 2 belanghebbenden kopen het te vervangen stuk hek niet van de VvE en worden dus ook geen eigenaar van het stuk hek dat naar hun wens (slechts) wordt aangepast (gewijzigd). De afsluitbare poort vervangt slechts een stukje van de totale eigendom van de VvE (alle eigenaars). Het complete hek van de VvE (inclusief het door een poort vervangen deel) is en blijft de eigendom van de VvE. De 2 eigenaars hebben slechts de wijziging bekostigd. De nieuwe situatie is door de vergadering goedgevonden en de nieuwe situatie wordt beheerd en onderhouden door en op kosten van de VvE (is weer alle leden) en het onderhoud van de situatie drukt weer (conform vastgesteld breukdeel) op alle leden. Géén problemen met nieuwe eigenaars en andere rechtsopvolgers en de vurige wens naar genoegen van de 2 verzoekers vervuld.
    Om deze reden ben ik van mening dat het in de VvE van Carla “volgens het boekje” is geregeld.
    Vriendelijke groet,
    Bob.

    #896
    Bob
    Deelnemer

     Nog een korte aanvulling van bovenstaande verhaal.
     Het is niet nodig om “nieuwe installatie” ruim te interpreteren, men zou in dit specifieke geval ook kunnen spreken van een verbouwing die niet als uitvloeisel van onderhoud is te beschouwen. Dat is wat minder gekunsteld.

     #897
     Carla
     Deelnemer

      Bedankt Bob, voor je uitgebreide reactie.
      Ik was er zelf al drie keer aan begonnen vandaag, maar er frummelde zich steeds andere ‘prio’s’ tussen. 😉
      Wat artikel 9, lid 2 betreft, daar ligt eigenlijk het begin van hetgeen is uitgerold.
      N.l. de toestemming van de VvE vergadering.
      En om die te weigeren zal je goede grond moeten hebben.
      Zou de VvE toch weigeren en de belanghebbende gaat naar de kantonrechter voor een vervangende machtiging, dan krijgt hij deze, zeker wanneer er geen sprake is van goede grond betreffende de weigering.
      Maar dan komt de vraag, wie gaat dat betalen?
      Daar lag dan ook de crux.
      En vanzelfsprekend houdt het geven van toestemming niet ook betaling in.
      De twee belanghebbenden zullen de kosten zelf moeten dragen.
      Aanvankelijk wilden ze dan ook alleen beiden een sleutel van het afsluitbare hek.
      Dit echter leverde het bezwaar op dat je aan twee eigenaars een ‘alleenrecht’ van een deel van een gemeenschappelijke zaak gaat geven. Waarbij dan weer ingewikkelde constructies nodig zijn b.v. het vastleggen van goede afspraken in een ‘gebruikersovereenkomst’.
      Er moet dus een cilinder in de deur, gelijk aan die van de voordeur van het gebouw. Waaruit blijkt dat het alles, na wijziging gemeenschappelijk is en blijft en dus ook alle eigenaars gebruik kunnen gaan maken van deze afsluitbare deur. ( al zal dat in de praktijk niet gebeuren. )
      Tja, hoe een ogenschijnlijk eenvoudige kwestie toch minder eenvoudig blijkt.
      Saillant detail:* gebouw is opgeleverd in 2005
      * hek is geplaatst in 2006
      * belanghebbende heeft appartementsrecht verkregen in 2009
      * maakt sinds januari 2013 bezwaar. ( kende dus de situatie )
      * het gaat om het makkelijker bereiken van een bovengrondse
      parkeerplaats. ( eigendom verlangende partij)
      * belanghebbende heeft ook nog een parkeerplaats in de onder-
      grondse parkeerkelder.
      * belanghebbende heeft geen auto.
      De laatste twee details zijn natuurlijk juridisch niet van waarde in deze, maar als je het toch over argumenten hebt.;-) Zoals in veel ‘conflicten’gaat het vaak om iets anders. Maar wat is vooralsnog een raadsel.
      @ Rob, wanneer je van menig bent dat wanneer het hek van de gemeenschap blijft de VvE ook zou moeten betalen……bedenk je dan eens een volgende ( mogelijke )
      situatie.
      * De Vve gaat akkoord én onttrekt de kosten aan de algemene middelen.
      * Eigenaar verhuist en de nieuwe eigenaar verzoekt ( om haar/hem moverende redenen ) het hek weer te gaan voorzien van een deur zonder slot.
      Help! 😉
      Nog even….Bob en Rob heb werkelijk genoten van het ‘spelen met woorden’.
      Ik houd daar van. ( dwarsliggers !);-)
      Een vriendelijke groet,
      Carla

      #898
      Bob
      Deelnemer

       Mogge Carla,
       Dank voor alle buitengemeen interessante informatie! Ik kan me zo een aardig beeld vormen van de discussies en argumenten, en zie ook de inbreng van de rechtsbijstand. En wat je zegt raakt de kern, wanneer zaken voor de rechter worden gebracht zal altijd worden gekeken naar wat redelijk en billijk is. De grap blijft echter dat ongelijke monniken ongelijke kappen krijgen en iedere zaak heeft altijd unieke elementen. Verder zijn rechters mensen die aantoonbaar met dezelfde feiten zeker niet altijd tot dezelfde uitspraak zullen komen. Zie bijvoorbeeld de jurisprudentie waarin een door het bestuur georganiseerde nieuwjaarsreceptie in het ene geval wordt gezien als zijnde in het belang van eigenaars, waar een andere rechtbank na overwegen tot een andere conclusie komt.
       Dank ook voor het delen van de saillante details. Er is natuurlijk nog meer aan de hand geweest en er heeft naar ik denk nog meer meegespeeld. Is de bovengrondse parkeerplaats ook een appartementsrecht, binnen dezelfde VvE, en wanneer is de eigendom van die parkeerplaats door verzoeker verkregen. Waarom is het hek destijds gezet en waarom zijn daar door de toenmalige leden geen bezwaren gemaakt indien de bovengrondse parkeerplaats(-en) ook tot de VvE behoren.
       Het is niet nodig om de verdere details te delen, want het wordt dan misschien veel te makkelijk herleidbaar op personen en VvE. Het eindresultaat in deze casus is goed en dat is het belangrijkste.
       Vriendelijke groet,
       Bob

       #899
       Rob
       Deelnemer

        Ik vind het nog steeds een bijzondere besluitvorming.
        Zeker nu besloten is om de deur zodanig te maken dat iedere eigenaar gebruik daarvan kan maken.
        Alleen als de bovengrondse parkeerplaats uitsluitend aan de 2 verzoekende eigenaren toebehoren en andere eigenaren derhalve nooit op die plaats (kunnen) komen kan men volhouden dat alleen de twee verzoekende eigenaren daar conform art. 38 lid 8 “voordeel uit trekken”.
        Aangezien Carla in een eerdere reactie schreef dat de kosten door (inmiddels 2) aanvragers dienen te worden betaald sluit ik niet uit dat andere eigenaren wellicht ook voordeel uit die situatie kunnen hebben.
        Stel je voor dat alleen 1 van de eigenaren het verzoek gedaan had, en voor eigen rekening het gehele hek vervangen zou hebben.
        Zou het dan niet bijzonder vreemd zijn als op een later tijdstip de tweede, en mogelijk daarna meer eigenaren ineens van dat hek gebruik gaan maken zonder dat zij enige bijdrage hebben hoeven leveren aan de financiering daarvan !
        Bob, ik ben blij met je kort aanvulling van 13-06-2015 om 20:51 want ik vond persoonlijk niet dat men een “nieuwe installatie” ruim moet interpreteren en vond eveneens de verandering van het hek niet onder de noemer ‘nieuwe installatie’ vallen.
        Als ik het goed begrijp komt het er bijna op neer dat de ALV alle verzoeken van eigenaren bijna maar moet inwilligen om niet verzeild te raken in juridische procedures uit angst omdat men via de rechter een vervangende machtiging kan vragen.
        Het is omgekeerd natuurlijk ook altijd mogelijk dat een eigenaar, die bijvoorbeeld door het nieuwe hek extra geluidsoverlast of andere hinder zou ondervinden naar de rechter stapt omdat hij het weer niet eens zou zijn met het besluit om toestemming te verlenen.
        Als de ALV in redelijkheid en billijkheid tot een besluit is gekomen om wel-of geen toestemming te verlenen zal de rechter mijn inziens echt niet snel de besluitvorming terzijde leggen.
        Dat geldt dus ook voor de situatie waarin er een nieuwe eigenaar zou komen die verzoekt om van het draaihek weer een vast hek te maken.
        Als de ALV dan in redelijkheid en billijkheid weer tot een besluit daarover is gekomen zou ik niet zo bang zijn voor juridische procedures.

        #901
        Carla
        Deelnemer

         Dag Bob en Rob,
         In antwoord op de vragen van @ Bob:
         * Ja, de bovengrondse parkeerplaats is een appartementsrecht. Eigendom van verzoeker.
         * Is verkregen in 2009
         * Het hek is geplaatst in 2006 omdat er veel hinder werd ondervonden door jongeren die ( zonder hek ) heel makkelijk het gebouw konden betreden. Wat ook regelmatig gebeurde. Gaf een sterk gevoel van onveiligheid.
         * Er was geen enkel bezwaar. Vanzelfsprekend gezien het voorgaande.
         Tja….dat kantonrechters tot verschillende uitspraken komen ( Nieuwjaarsreceptie ) kan, zo blijkt, omdat kantonrechters enige interpretatievrijheid hebben. ( meen ik wel eens gelezen te hebben )
         Reactie op @ Rob:
         Dank voor je reactie Rob.
         Stel je voor dat er een slot in komt met alleen voor de twee betrokkenen een sleutel. Dan komt je in de ‘rubriek alleenrecht’. Het verlenen van het gebruik van een gemeenschappelijke zaak aan uitsluitend twee eigenaars. Dat kan, maar dan komen er weer andere ‘haken en ogen’aan te pas. ( tijdelijkheid of niet, overgang rechten naar nieuwe eigenaars bij verkoop of niet, wie is waarvoor verantwoordelijk, onderhoud, enz ) Het gehele hek, incl. de deur blijft nu eigendom van de VvE, dus ook het onderhoud en eventuele vervanging in de toekomst.
         Er zijn meerdere parkeerplaatsen aldaar. Allen als appartementsrecht bij de begane grondwoningen. De parkeerplaatsen zijn allen normaal te bereiken. ( via de openbare weg ) Enkele eigenaars kunnen de parkeerplaatsen bereiken via hun eigen tuin. Anderen moeten even omlopen. Voor de twee verzoekers is dat een klein stukje verder om lopen.
         Je zegt:
         ” Als ik het goed begrijp komt het er bijna op neer dat de ALV alle verzoeken van eigenaren bijna maar moet inwilligen om niet verzeild te raken in juridische procedures uit angst omdat men via de rechter een vervangende machtiging kan vragen.”
         Dat vind ik een ongefundeerde angst. Nergens voor nodig wanneer er goed gewikt en gewogen ( redelijkheid en billijkheid ) voordat er besloten wordt door de VvE.
         Het is niet ondenkbaar, wat je zegt:
         “Het is omgekeerd natuurlijk ook altijd mogelijk dat een eigenaar, die bijvoorbeeld door het nieuwe hek extra geluidsoverlast of andere hinder zou ondervinden naar de rechter stapt omdat hij het weer niet eens zou zijn met het besluit om toestemming te verlenen.”.
         Want het nu nog onbegaanbare pad, loopt langs de gevel van een ander appartement van ons complex.
         De betreffende eigenaar heeft laten weten geen bezwaar te hebben tegen een afsluitbare deur. ( wel tegen betaling uit de algemene middelen )
         Vooralsnog zie ik hier ook geen problemen ontstaan. Mede omdat er de praktijk zal uitwijzen dat geen andere eigenaars er gebruik van zullen gaan maken.
         Hopelijk wat meer inzicht nu in de casus.
         Met vriendelijke groet,
         Carla.

         #902
         Rob
         Deelnemer

          Hoi Carla, jij ook bedankt voor je bijdragen in deze discussie.
          Van dit soort discussies hou ik eigenlijk wel 🙂
          Ik was inderdaad even vergeten om terug te komen op de situatie waarin slechts 2 eigenaars over een sleutel zouden beschikken.
          Daar ben ik het geheel met je eens dat er een zeer ongewenste situatie zou ontstaan en wellicht juridisch ook niet eens is toegestaan !
          Ik ben het met je eens dat het een ongefundeerde angst is m.b.t tot de juridische procedures en dat probeerde ik eigenlijk ook duidelijk te maken in de opvolgende tekst, maar dat is waarschijnlijk niet zo overgekomen 😉
          Het leuke van deze discussie over zowel de camera’s als over het hek is dat het in principe gaat om de invulling die men geeft aan “voordeel trekken” in artikel 38 lid 8.
          Waar ik het inzake de camera’s bijna onmogelijk vindt om te kunnen aangeven of iemand wel- of geen voordeel trekt ben ik van mening dat, in ieder geval alle eigenaren van de bovengrondse parkeerplaatsen voordeel trekken uit de nieuwe situatie ongeacht of men de nieuwe deur wel- of niet gaat gebruiken.
          Over de eigenaren die geen bovengrondse parkeerplaats hebben durf ik op dit moment nog even niet te oordelen.
          Ik neem dan altijd maar het voorbeeld van een lift.
          Er zullen vast veel eigenaren zijn die op de eerste etage wonen en derhalve nooit van de lift gebruik zullen maken. Toch zullen zij altijd bij moeten dragen in de kosten van deze installatie, ook als deze achteraf geplaatst zou zijn.
          Om die reden vindt ik het persoonlijk nog onjuist om de rekening voor het nieuwe hekwerk uitsluitend bij de 2 verzoekende eigenaren te leggen !
          Maar ik begrijp dat jullie daar een andere mening over hebben.

          #903
          Carla
          Deelnemer

           Hoi Rob,
           Blij met je reactie. Kreeg bijna het gevoel dat we elkaar niet konden bereiken, terwijl het appartementsrecht toch veel meer jouw domein is dan van mij. 😉
           ( ging zelfs aan mijzelf twijfelen ) 😉
           Ik vind het ook geen probleem wanneer er tegengas gegeven wordt. Daar leer ik alleen maar van. Het scherpt mijn denken. En wie weet van mede lezers ook.
           Toch ook blijkt soms een geschreven woord niet altijd over te komen zoals je op voorhand wenst.
           Goed is het dan om door te vragen.
           Dat gebeurde hier ook. Fijn.
           Zal ik je wat verklappen…..ik heb wel momenten gehad dat ik bijna hoopte dat de verzoeker het voor de kantonrechter zou brengen. 😉
           ( kan trouwens nog, gezien de termijn )
           Maar goed, het ziet er naar uit dat er gecapituleerd wordt. 😉
           Het is jammer dat ik je geen tekening kan tonen van de plaatselijke situatie.
           Kon dat wel dan zou je kunnen waarnemen dat toch echt alleen de twee verzoekers belang hebben bij het gevraagde.
           Wat simpel uitgelegd:
           Het gaat om 7 begane grond appartementen.( 4 aan de ene zijde en drie aan de andere zijde van het gebouw )
           Drie daarvan loopt via de achtertuin direct naar de parkeerplaatsen.
           Twee anderen lopen om de zijvleugel heen en zijn ter plaatse.
           En de verzoekers moeten een klein stukje verder om lopen.
           Neem daarbij dat beide verzoekers ook een parkeerplaats onder het gebouw hebben en dus van daar uit direct hun woning kunnen bereiken. ( lopen ze nog droog ook, als het regent. 😉 ( sorry, niet relevant! )
           Je snapt dat het belang van hen die via de eigen tuin kunnen gaan, dit blijven doen. En dat de twee die nu langs een van de vleugels moeten lopen, eveneens.
           Blijft over het belang c.q. ‘voordeel trekken’ staan voor de twee verzoekers.
           Ben het roerend met je eens dat het aantonen van wel/geen belang c.q. voordeel trekken, bij het onderwerp camera’s aanmerkelijk moeilijker zal zijn.
           Verhaal over de lift, ken ik. Hebben wij ook mee te maken. Maar behalve af en toe een kleine oprisping, levert het geen probleem op. Misschien in de toekomst als ze vervangen moeten worden. ( We hebben een goed MJOP )
           Veel dank aan Bob en jou Rob, heel fijne gesprekspartners. Hadden we met elkaar toch zomaar een mini zitting. ( zonder rechter ). Maar je snapt dat ik wel alles uit de kast heb gehaald om te ( willen ) winnen. 😉
           ‘t Is dat mijn grijze massa al aan het verschrompelen is, anders zou ik alsnog aan een studie Recht gaan beginnen. 😉
           Met vriendelijke groet,
           Carla.

           #905
           Bob
           Deelnemer

            Goedenavond Carla en Rob,
            Allereerst mag ik tot mijn genoegen vaststellen dat we het hoe dan ook over één zaak volmondig eens zijn. Leerzame en zeer plezierige gedachtenwisseling.
            Carla bedankt voor het antwoord op de vragen die mij nog restten. Met die antwoorden (incl. de aanvulling van 17.43 uur) is voor mij bevestigd dat het in Carla’s VvE het verzoek uitermate netjes en volgens de regelen der kunst is behandeld/afgehandeld.
            Zonder het een zuiver semantische discussie te willen maken nog het volgende. Dit mede naar aanleiding van de reactie van Rob.
            In artikel 38 lid 8 worden maar enkele begrippen gebruikt, verbouwing en installatie, naast de handelingen aanbrengen en wegbreken. Het blijft onduidelijk wat (in het ultieme geval bij de rechter) onder de definitie van verbouwing en/of installatie valt of zou kunnen worden gebracht. In mijn reactie en de aanvulling heb ik dus beide opties gepresenteerd. Naar mijn overtuiging zou “men” in het geval van het vervangen van een stukje hekwerk ter breedte van ca. 1 meter door een afsluitbare deur net zo makkelijk “een boom kunnen opzetten” over de vraag of dit wel onder het (enge) begrip “verbouwing” zou vallen, als over het feit of (het aanbrengen van) een deur valt onder het begrip (aanbrengen van een nieuwe) “installatie”. Precies om die reden heb ik in mijn reactie aangegeven dat we naar mijn idee zouden moeten kijken naar wat het artikel mogelijk wil maken/bereiken. Het gaat dan om “de geest van de regelgeving”. Het doel van 38.8 is naar mijn stellige overtuiging nu juist dat afwijkende kostenverdelingen mogelijk zijn, afhankelijk van wie er van het besluit “voordeel trekken”.
            Voor wat betreft “installatie” mag ik ook nog wijzen op MR 1992 artikel 9 lid 1.b. Ondanks het feit dat dit artikel niet tot doel heeft om het begrip installatie tot in detail te definiëren geeft het wel een idee van wat er allemaal onder dit begrip zou kunnen vallen. Kennelijk vallen (zelfs) een gezamenlijke antenne, een bliksemafleider, een telefoonleiding en een regenpijp ook onder het begrip installatie (zijn daaronder te brengen). Als ruimdenkend mens met oog voor de geest van de wet zou ik met een beetje goede wil zelfs een deur als installatie kunnen zien. Maar voor alle zekerheid heb ik ook de “verbouwing” nog opgevoerd, wat gegeven de handelingen die moeten worden verricht misschien “wat lichter verteerbaar is” in de voorliggende casus. Met mijn betoog “the world according to Bob” heb ik slechts de basis willen geven voor de mijns inziens zeer zorgvuldige en correcte afhandeling van het verzoek waarmee Carla werd geconfronteerd.
            Ook het “voordeel trekken van” is niet gedefinieerd. Om bij het voorbeeld van Carla te blijven; ik ben van mening dat ondanks het feit dat nu alle eigenaars van de poort gebruik kunnen maken toch geldt dat men er geen voordeel van trekt, maar slechts de 2 aanvragers/betalers. Helaas hebben we geen plattegronden ter beschikking, maar ik durf aan te nemen dat alle andere eigenaars die van hun recht op passage door de poort gebruik wensen te maken daarvoor (ver) zouden moeten omlopen. Die hebben dan alleen maar “nadeel getrokken”, en ze zouden er nog voor moeten betalen ook! Io Saturnalia!
            Carla en Rob nogmaals bedankt voor deze fraaie, constructieve en leerzame discussie (die mogelijk nog wordt vervolgd).
            Vriendelijke groet,
            Bob

            #906
            Bob
            Deelnemer

             Goedemorgen Rob,
             Bij herlezing van de thread is mij nog iets opgevallen, waardoor ik noodzaak zie voor deze “nabrander”.
             In jouw reactie van de 14e om 16.55 geef je in de 4e alinea aan dat het bijna onmogelijk is om aan te geven of een eigenaar in het geval van de besproken camera’s voordeel trekt of niet. Dat ben ik volledig met je eens. Dat zal pas duidelijk worden wanneer een concreet geval aan de rechter wordt voorgelegd.
             Wanneer ik een “geval” tegenkom kom ik daar in dit forum zeker op terug.
             In de 5e alinea heb je het voorbeeld van de lift gegeven. Los van de vermoedelijke verschrijving (lees begane grond voor eerste etage) valt me het woord -altijd- op waar je praat over meebetalen. Dat altijd wil ik graag wat nuanceren. Het komt ten eerste regelmatig voor dat in de akte van splitsing wordt vastgelegd dat alleen de eigenaars vanaf de eerste verdieping en daarboven meebetalen aan de lift(kosten). In dat geval doen de bewoners op de begane grond niet mee. Ook niet bij onderhoud en ook niet bij latere vervanging. De akte van splitsing heeft kracht van wet totdat die akte conform de regelen der kunst wordt gewijzigd. Merk ten overvloede op dat voor een lift een afwijkende kostenverdeling niet is verboden.
             Dat brengt me op deel twee van mijn reactie. Ook wanneer een complex zonder lift in een later stadium besluit (cf. de regels) om alsnog een lift aan te schaffen en te plaatsen is het mogelijk om onder het regime van MR1992 38.8 een afwijkende regeling v.w.b. de kosten vast te leggen (net als de regeling hiervoor; meebetalen vanaf de 1e etage).
             Het is in mijn beleving niet zo dat je kunt spreken van “altijd moeten meebetalen”.
             Vriendelijke groet,
             Bob.

             #907
             Rob
             Deelnemer

              Hoi Bob, het was juist de opzet om eerste etage te schrijven in plaats van begane grond.
              Daarmee wilde ik aangeven dat er veel eigenaren op de eerste etage wonen en om die reden (bijna) nooit de lift gebruiken, maar toch moeten bijdragen in alle kosten.
              Het woord “altijd” had betrekking op “zij”, de eigenaren op de eerste etage.
              Eigenlijk zeggen we dus hetzelfde volgens mij 😉

              #908
              Bob
              Deelnemer

               Hi Rob,
               Dan zijn we het inderdaad gloeiend met elkaar eens.
               Heb ik gewoon niet gelezen en begrepen wat jij hebt geschreven en bedoeld.
               Allen die op een verdieping (niet begane grond) wonen zullen altijd moeten meebetalen.
               Vriendelijke groet,
               Bob.

               #909
               Rob
               Deelnemer

                Het uiteindelijke doel was eigenlijk om duidelijk te maken dat het “voordeel trekken” niet persoonlijk opgevat moet worden !

                #910
                Bob
                Deelnemer

                 Hoi Rob,
                 Dit is dan ook precies het punt waarop onze meningen divergeren.
                 Voordeel (en daarmee ook direct nadeel) is niet te objectiveren. Wat voor de één een voordeel is wordt door een ander net zo makkelijk als nadeel ervaren. Voordeel trekken is per definitie onderhevig aan subjectieve (persoonlijke) beleving. Voordeel is niet vooraf vast te leggen (noch vastgelegd), maar 1 meter en 1 kilogram wel. Per geval zal aan de hand van een voorliggende specifieke zaak door de rechter kunnen worden vastgesteld of er sprake is van voordeel trekken of niet. Daar gaan wij niet in abstracto uitkomen.
                 Uit Carla’s verhaal begreep ik dat zij met name om die reden (en uit interesse) stiekem een beetje had gehoopt dat verzoeker naar de rechter zou stappen.
                 Zelf houd ik vast aan mijn betoog op dit punt in the world according to Bob.
                 Vriendelijke groet,
                 Bob

                15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 74)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.