Let op: gevelonderhoudsinstallaties zijn ook keuringsplichtig

De Europese ‘Richtlijn machines’ schrijft een jaarlijkse inspectie van de gevelonderhoudsinstallaties door een deskundige voor. De CVG (commissie veiligheid gevelonderhoudsinstallaties) heeft bepaald dat deze jaarlijkse inspectie voorbehouden is aan een onafhankelijke keuringsinstantie. Als een keurmerk ontbreekt, dan is de glazenwasser van uw Vereniging van Eigenaars (VvE) verplicht om om te keren. Het Liftinstituut legt uit hoe dit zit.

Sinds 2013 was het al het geval dat gevelonderhoudsinstallaties voorzien moesten zijn van een keurmerk van minder dan één jaar oud. Maar wie mag dit keurmerk plakken? Op deze vraag heeft de CVG nu uitsluitsel gegeven: alléén onafhankelijke keuringsinstanties, zoals het Liftinstituut, mogen dit keurmerk aanbrengen.

Veel liften en gevelinstallaties zijn niet gekeurd

Er worden nog veel installaties (dakwagens, gondels, ladders en werkbruggen) niet gekeurd. Geschat wordt dat het om 20% van de gevelonderhoudsinstallaties gaat. Als dit keurmerk ontbreekt, zou de glazenwasser, volgens de eerder genoemde arbocatalogus, de installatie niet mogen gebruiken.

Keuringskenmerk op arbeidsmiddelen glas- en gevelreiniging.

De RI&E-module Glas- en Gevelreiniging ‘Veilig werken op hoogte’ vormt het uitgangspunt voor het bepalen van een zo veilig mogelijke werkmethode bij glas- en gevelreiniging. In paragraaf 3.3 zijn checklijsten opgenomen voor de projectinventarisatie bij gevelonderhoud, om na te gaan of, bij het volgen van een bepaalde werkmethode, risico’s bestaan en of bouwkundige of andersoortige aanpassingen benodigd zijn. In de checklijsten B, C, E en F, die betrekking hebben op arbeidsmiddelen gebruikt bij glas- en gevelreiniging, wordt gevraagd of minder dan één jaar geleden een bewijs van keuring oftewel een keuringskenmerk is aangebracht.

Eisen aan keurende instanties

Om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van keurende instanties te waarborgen, heeft de CVG eisen aan keuringsinstanties geformuleerd op haar website (zie de link hieronder). De beste manier voor keuringsinstanties om hun deskundigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid aan te tonen, is via accreditatie door de Raad voor Accreditatie (RVA). Hierdoor hebben gebouwbeheerders, eigenaars, onderhoudsbedrijven en mensen die beroepshalve het dak moeten betreden zekerheid dat de installatie die als arbeidsmiddel wordt ingezet op een onafhankelijke en onpartijdige wijze op veiligheid is gekeurd.

Bewijs van keuring

Keurende instanties geven als de installatie veilig wordt bevonden een certificaat van goedkeuring af en brengen op de installatie een keuringskenmerk aan. Een certificaat van goedkeuring geeft de eigenaar het bewijs dat de installatie veilig te gebruiken is. Wilt uw VvE advies over liftveiligheid of veiligheid en keuring van de gevelinstallaties, neem dan contact op met het Liftinstituut.