Ontzegging gebruik appartement bij overtreding reglementen

Soms wordt er binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) erg veel overlast ervaren van bewoners. Die overlast kan zodanig zijn dat het woongenot van de andere bewoners ernstig wordt verstoord. Daarom zijn in de meeste reglementen bepalingen opgenomen die:

 1. voorzien in het voorkomen van overlast;
 2. het bestuur de mogelijkheid geven een boete te geven in geval van overtreding van de reglementen (bijvoorbeeld van de bepalingen die overlast moeten voorkomen), en;
 3. zelfs de mogelijkheid geven om het gebruiksrecht aan de gebruiker te ontzeggen, als de ernst van de overlast daar aanleiding voor geeft.

Ontzegging gebruik appartement, waar geregeld?

De mogelijkheid om aan een gebruiker het gebruiksrecht te ontzeggen, is geregeld in de modelreglementen, om precies te zijn:

Ontzegging gebruik van een appartement, wanneer kan het?

Als een gebruiker (dat kan een eigenaar of een andere gebruiker, zoals een huurder zijn):

 • de bepalingen van het reglement of huishoudelijk reglement niet naleeft of overtreed (alle modelreglementen);
 • besluiten van de vergadering niet nakomt (modelreglementen 2006 en 2017);
 • zich onbehoorlijk gedraagt naar andere eigenaren of huurders (alle modelreglementen);
 • door zijn aanwezigheid aanleiding geeft tot ernstige verstoring van de rust (1992 en 2006) of;
 • de huurder niet aan zijn verplichtingen die uit de borgstelling voortvloeien voldoet (alle modelreglementen);

dan kan hem door de vergadering van de VvE het gebruik van het appartement worden ontzegt.

De vereisten voor ontzegging van het gebruik

Vereist voor ontzegging van het gebruik van een appartementsrecht (ontruiming) is het volgende:

 • Er is sprake van schending van de reglementen of sprake van onbehoorlijk gedrag naar andere eigenaren of huurders (zie hiervoor),
 • De vergadering van de VvE heeft minder dan een jaar geleden al een waarschuwing aan de gebruiker gegeven,
 • En de gedraging vindt weer plaats of wordt voort gezet ondanks de waarschuwing.
 • Dan moet de gebruiker worden gehoord door de vergadering: de huurder moet door middel van aangetekende brief worden uitgenodigd op de vergadering van eigenaars. De brief moet minimaal 14 dagen voor de dag van de vergadering verzonden worden. In deze uitnodiging moet de gedraging beschreven worden en moet vermeld worden dat de vergadering zal gaan besluiten over het al dan niet ontzeggen van het gebruik van het appartementsrecht.
 • Op de vergadering moet minimaal 2/3e van het aantal stemmen aanwezig zijn. Deze aanwezigen besluiten vervolgens met 2/3e meerderheid.
 • Het bestuur van de VvE moet het besluit via aangetekende brief aan de huurder, verhuurder en aan de hypotheekhouder (de bank) kenbaar maken.
 • Het appartementsrecht moet een maand na verzenden van de brief ontruimd zijn. Tenzij de huurder of eigenaar in beroep gaat tegen het besluit bij de rechter: dan wordt de termijn geschorst.

Via de links hieronder kunt u meer lezen over ontzegging van het gebruik van een appartementsrecht.