Tuchtrechter voor accountants waarschuwt VvE-bestuurder

De Accountantskamer – de tuchtrechter voor accountants – heeft een waarschuwing uitgedeeld aan een accountant die bestuurder was van een Verenigingen van Eigenaren (VvE). Het bedrijf van de accountant deed het financieel beheer van de VvE en de accountant zelf was tot bestuurder benoemd. De accountant gaf aan dat hij de werkzaamheden niet in zijn hoedanigheid als accountant had verricht, maar als aandeelhouder van de holding en als bestuurder. De tuchtrechter ging daar echter niet in mee.

Fouten in jaarrekening VvE

De accountant maakt diverse fouten in de jaarstukken van de VvE voor het boekjaar 2019. Zo zijn niet alle facturen in het betreffende jaar verantwoord, heeft hij de leden niet geïnformeerd over uitgaven ten laste van het reservefonds en heeft hij een vordering op een van de leden van de technische commissie geboekt onder het kopje “kas”. Zo leek het net alsof het TC-lid geen schuld had aan de VvE. Een van de leden heeft de kantonrechter daarom gevraagd om het besluit van de VvE vergadering om de jaarrekening goed te keuren, te vernietigen. Dat lukt vervolgens ook. Daarna besluit het VvE-lid om bij de accountantskamer te klagen over de VvE-bestuurder.

Tuchtrecht voor accountants van toepassing op VvE-bestuurder

De tuchtrechter voor accountants is van oordeel dat de werkzaamheden van deze VvE-bestuurder onder het tuchtrecht valt. De accountantskamer overweegt het volgende:

“Het gaat bij dit verweer om de vraag of betrokkene zijn beroep als accountant heeft uitgeoefend, in het bijzonder of de klacht betrekking heeft op een professionele dienst als bedoeld in artikel 1 van de VGBA. Van een professionele dienst is volgens dit artikel sprake als bij de werkzaamheden vakbekwaamheid als accountant wordt aangewend of kan worden aangewend. Werkzaamheden als het financieel beheer voor de VvE, waaronder het jaarlijks opstellen van de balans en de staat van baten en lasten van de VvE, liggen op het terrein van accountancywerkzaamheden en vergen daarom inzet en bekwaamheid zodra een accountant daarbij betrokken is.”

en:

“Voor zover het financieel beheer door medewerkers van [BV1] en/of VvE [BV3] (de beheer-BV’s waarvan de AA indirect aandeelhouder/bestuurder was, red.) is gedaan, geldt dat betrokkene daarvoor als (indirect) bestuurder van deze dochtermaatschappijen vaktechnisch verantwoordelijk is. Daarbij komt dat betrokkene zich ook persoonlijk met het financieel beheer en met name de kritiek daarop van (de gemachtigde van) klaagster heeft bemoeid. Uit de stukken blijkt dat hij in december 2020 een bespreking met de gemachtigde van klaagster heeft gevoerd naar aanleiding van haar commentaar op de conceptjaarrekening 2019. Nadien is door hem met haar hierover gecorrespondeerd. De klachten hebben mede op deze periode betrekking.”

VvE bestuurder krijgt waarschuwing van tuchtrechter voor accountants

Omdat de Accountantskamer diverse klachten gegrond verklaart en omdat er sprake is van meerdere overtredingen, vindt de Accountantskamer dat er een maatregel moet worden opgelegd. Maar omdat de overtredingen niet allemaal even ernstig zijn en de accountant heeft gezegd dat hij zich achteraf inziet dat het beheer van de VvE onder zijn verantwoordelijkheid als accountant viel, volstaat de tuchtrechter met het opleggen van een waarschuwing.

Dit bericht is geplaatst op  dinsdag 9 november 2021.

Reacties


Discussiëren over dit onderwerp? Ga naar het VvE-Forum op VvE-Forum.nl

Reageren op dit artikel kan hieronder.
Wilt u discussiëren of heeft u een vraag? Surf dan naar VvE-Forum.nl

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Alle velden gemarkeerd met * moeten worden ingevuld.