Forma

Aangemaakte reacties

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 37)
 • Auteur
  Berichten
 • In reactie op: Bestuursfuncties #36745
  Forma
  Deelnemer

  Ja

  In reactie op: Omgevingsvergunning #36702
  Forma
  Deelnemer

  Bob, bij deze.

  B. AANDELEN DIE DOOR DE SPLITSING ONTSTAAN EN AANDELEN IN DE VERPLICHTING TOT HET BIJDRAGEN IN DE SCHULDEN EN KOSTEN DIE VOOR REKENING VAN DE GEZAMENLIJKE EIGENAARS ZIJN
  Artikel 2
  1. Ieder der eigenaars is in de gemeenschap gerechtigd voor het breukdeel als hiervoor bij de omschrijving van elk appartementsrecht is vermeld.
  Deze aandelen zijn gebaseerd op het vloeroppervlak.
  Een en ander is nader uitgewerkt in de aan deze akte te hechten bijlage.
  2. De eigenaars zijn voor de in het eerste lid bedoelde breukdelen gerechtigd
  tot de gemeenschappelijke baten.
  3. De eigenaars zijn voor de in het eerste lid bedoelde breukdelen verplicht
  bij te dragen in de schulden en kosten, die voor rekening van de gezamen- lijke eigenaars zijn.
  Liftinstallatie
  In afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde komen alle schulden en kosten die betrekking hebben op de liftinstallatie, waar- onder ook wordt gerekend de elektra, voor rekening van de eigenaars van de appartementsrechten met appartementsindices 5 tot en met 27, ieder voor het één / drieëntwintigste deel.
  Administratiekosten (bestuurder) / vergaderkosten
  In afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde komen de schulden en kosten die betrekking hebben op de administratie, het bestuur en vergaderingen van de vereniging van eigenaars voor re- kening van alle eigenaars, ieder voor het één / vijfentwintigste deel. Gas, water en licht in gemeenschappelijke gedeelten
  In afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde komen de schulden en kosten die betrekking hebben op gas, water en licht in gemeenschappelijke gedeelten voor rekening van alle eigenaars, ie- der voor het één / vijfentwintigste deel.
  Gemeenschappelijke kabelaansluiting / schotelantenne
  Indien en voor zover er door de vereniging van eigenaars besloten wordt tot de aanleg van een gemeenschappelijke kabelaansluiting of gemeenschappelijke schotelantenne, komen in afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde de schulden en kosten die be- trekking hebben op een gemeenschappelijke kabelaansluiting of een gemeenschappelijke schotelantenne voor rekening van de eigenaars van de appartementsrechten met appartementsindices 3 tot en met 27, ieder voor het één/vijfentwintigste deel.
  Schoonmaakkosten gemeenschappelijke gedeelten
  In afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde komen de schulden en kosten die betrekking hebben op het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten voor het één / vijfentwintigste gedeelte voor rekening van de eigenaars van de appartementsrechten met ap- partementsindices 3 tot en met 27.
  Parkeergarage
  In afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde komen de kosten van normaal onderhoud of normaal gebruik, alsmede van noodzakelijke herstellingswerkzaamheden en vernieuwingen van de entree (hellingbaan) en de vloer van de parkeergarage voor de eige- naren van de appartementsrechten met indices 28 tot en met 54, ieder voor het één/zevenentwintigste deel.
  Parkeerboxen
  In afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde komen de kosten van onderhoud en vernieuwing van het hekwerk casu quo de elektrische deur van de parkeerbox voor rekening van de eigenaars van de twee (2) parkeerboxen.
  Parkeerplaatsen op het binnenterrein
  In afwijking van het in de eerste alinea van dit lid bepaalde komen de kosten van onderhoud van de parkeerplaatsen op het binnenterrein voor één/tiende gedeelte voor rekening van de eigenaars van de ap- partementsrecht met appartementsindices 55 tot en met 64.
  Premies verzekeringen
  In afwijking van het in de eerste alinea bepaalde zullen de assurantie- penningen als bedoeld in artikel 3 letter f door de eigenaren worden gedragen naar verhouding van de herbouwwaarde die de respectieve- lijke appartementsrechten aan het begin van het desbetreffende boekjaar hebben, met dien verstande dat premieverhogende omstan- digheden die hun oorzaak vinden in het gebruik van een der appar- tementsrechten, uitsluitend voor rekening komen van de eigenaar van dat appartement.
  *In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde zijn de schulden en kosten die gemaakt zijn in verband met onderhoud, herstellings- werkzaamheden en vernieuwingen van alle ramen en deuren, bijbeho- rende posten, kozijnen en hang- en sluitwerk, balkons, voor zover het niet hun constructie betreft, en hek- en traliewerk niet voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars, maar voor rekening van de eigenaar van het appartement waarin gemelde zaken zich feitelijk bevinden of waaraan gemelde zaken uitsluitend dienstbaar zijn.
  4. Ingeval van ondersplitsing gelden de rechten en verplichtingen van de ei- genaar van het in de ondersplitsing betrokken appartementsrecht als rech- ten en verplichtingen van de ondereigenaars gezamenlijk in overeenstem- ming met de bepalingen die vastgesteld zijn bij het reglement van onder- splitsing.
  C. SCHULDEN EN KOSTEN VOOR REKENING VAN DE GEZAMENLIJKE EIGENAARS
  Artikel 3
  1. Tot de schulden en kosten als bedoeld in artikel

  In reactie op: Omgevingsvergunning #36698
  Forma
  Deelnemer

  Carla, bij deze de benadering van een juridisch deskundige.

  Ik begin met de vaststelling dat op grond van de splitsingsakte en dan met name op grond van artikel 9 van de akte, de buitengevel, waaronder tevens begrepen de raamkozijnen met glas en de deuren – en dus ook de schuifpui – tot de gemeenschappelijke zaken behoren waarover de VvE het beheer voert. In lid 2 van voormeld artikel is opgenomen dat het de individuele eigenaren niet is toegestaan om wijziging aan te brengen in deze gemeenschappelijke eigendommen, tenzij de vergadering toestemming verleent.

  De tweede vraag die aan de orde komt is wie de kosten voor vervanging van de schuifpui dient te dragen.
  Ik sluit mij aan bij de beoordeling die is gegeven door xxxxxxxxxxxxxx, die heeft verwezen naar het bepaalde in artikel 2 lid 3 van de akte. In dat artikel is expliciet opgenomen dat de kosten die worden gemaakt in verband met onderhoud, vernieuwing van ramen en deuren voor rekening van de individuele eigenaren komen. Deze kosten komen dus niet voor gemeenschappelijke rekening. De schuifpui valt mijns inziens eveneens onder deze bepaling, althans ik kan niet inzien waarom dat niet het geval zou zijn.”

  Kort gezegd is dus door mij geconcludeerd dat (a) voor wijziging van de gemeenschappelijke zaken weliswaar toestemming van de ALV nodig is doch (b) dat de kosten voor het onderhoud en vernieuwen van ramen en deuren voor rekening van de eigenaren komen, daaronder tevens begrepen de schuifpuien.
   
  Het maakt dus niet uit of het gaat om onderhoud of vervanging.

  In reactie op: Omgevingsvergunning #36697
  Forma
  Deelnemer

  Bob, dank.

  In reactie op: Omgevingsvergunning #36694
  Forma
  Deelnemer

  Carla, het komt er aan. Kan ik overigens bestanden bij berichten voegen? Dacht het niet zo te zien.

  In reactie op: Omgevingsvergunning #36691
  Forma
  Deelnemer

  Dank voor jullie reacties.

  In reactie op: Omgevingsvergunning #36689
  Forma
  Deelnemer

  Carla, bedankt voor je snelle en inhoudelijke reactie.
  Nog interesse in de benadering van een advocaat over artikel 2, lid 3?

  In reactie op: Omgevingsvergunning #36686
  Forma
  Deelnemer

  Ik woon op de 5e verdieping van een appartementencomplex van 25 appartementen. Ik heb nu vanuit mijn appartement toegang tot mijn terras middels een schuifpui. Deze moeilijk functionerende schuifpui wil ik vervangen door een gewone openslaande deur. 5 appartementen hebben dat al vanuit de bouw en 2 hebben dat later laten veranderen. Het is duidelijk dat de ALV daarmee moet instemmen. Ook denk ik dat er een omgevingsvergunning moet komen. Of de vergadering straks dan kan zeggen akkoord mits er een omgevingsvergunning wordt afgegeven? Dus een voorwaarde verbinden aan hun instemming? Ik moet volgens de splitsingsacte zelf zorgdragen voor de kosten voor onderhoud en vernieuwing.artikel 2, lid 3 zegt dat bij ons.

  In reactie op: Omgevingsvergunning #36684
  Forma
  Deelnemer

  Carla,

  Zeer bedankt voor je reactie.

  Toch nog even artikel 2, lid 3.
  Het betreft een pui die toegang geeft tot een terras. Volgens een jurist ooit, betekent dit dat onderhoud en vernieuwing van de pui voor rekening komen van de appartementseigenaar. Een schuifpui wordt gelijk gesteld aan een in het artikel genoemd kozijn.

  In reactie op: Omgevingsvergunning #36682
  Forma
  Deelnemer

  Dat klopt, bij mij ook in artikel 9.1.a.

  Maar in artikel 2, lid 3, staat bij ons:

  In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde zijn de schulden en kosten die gemaakt zijn in verband met onderhoud, herstellingswerkzaamheden en vernieuwingen van alle ramen en deuren, bijbehorende posten, kozijnen en hang- en sluitwerk ………. niet voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaars, maar voor rekening van de eigenaar van het appartement waarin gemelde zaken zich feitelijk bevinden of waaraan gemelde zaken dienstbaar zijn.

  Dat betekent m.i. toch dat de eigenaar verantwoordelijk is voor het wel of niet aanvragen van een omgevingsvergunning?

  In reactie op: Omgevingsvergunning #36680
  Forma
  Deelnemer

  Wij hebben MR 1992. Ik kijk het na.

  In reactie op: Omgevingsvergunning #36678
  Forma
  Deelnemer

  Het kozijn is bij ons niet van de VvE. De eigenaar dient het kozijn volledig zelf te bekostigen. En daarom dient m.I. de eigenaar de vergunning zelf aan te vragen en te bekostigen.

  In reactie op: Omgevingsvergunning #36675
  Forma
  Deelnemer

  Het verbaast mij dat de VvE de omgevingsvergunning moet aanvragen. Het betreft een andere indeling van een pui met schuifdeur die toegang geeft tot een terras.

  In reactie op: Omgevingsvergunning #36673
  Forma
  Deelnemer

  Maar een omgevingsvergunning is toch een zaak tussen gemeente en eigenaar? Wat is het belang van het bestuur om een vergunning als voorwaarde te stellen. De splitsingsacte verlangt alleen instemming van de ledenvergadering.

  In reactie op: Rookmelders #36490
  Forma
  Deelnemer

  Dat zegt de veiligheidsregio Haaglanden.

  Beste Dirk, er is geen verplichting voor rookmelders in de openbare ruimtes/gangen van een appartementencomplex. Vanaf 2003 zijn deze wel verplicht in nieuwbouw woningen/appartementen. Vanaf 1 juli 2022 zijn de rookmelders ook verplicht in bestaande woningen/appartementen.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 37)