Alles wat u moet weten over VvE Notulen

Binnen elke Vereniging van Eigenaars (VvE) vormen de VvE notulen een belangrijk onderdeel van de communicatie en administratie. De VvE notulen, ook wel bekend als de verslaglegging van de VvE-vergaderingen, zijn van waarde voor alle leden. In dit artikel komt alles aan bod wat u moet weten over de VvE notulen. Zoals het doel van de notulen en het opstellen en goedkeuren ervan.

Wat zijn VvE notulen?

VvE notulen zijn de schriftelijke vastlegging van de besprekingen en besluiten die plaatsvinden tijdens de VvE vergaderingen. Deze notulen geven een duidelijk beeld van wat er besproken is, welke besluiten genomen zijn en welke actiepunten zijn vastgesteld. Het hoofddoel van de notulen van de VvE is om officieel en objectief verslag te leggen. De notulen zijn voor alle leden van de VvE toegankelijk.

Zijn VvE Notulen belangrijk?

De notulen van de VvE zijn belangrijk omdat ze zorgen voor transparantie binnen de vereniging. Ze dienen als een officieel document dat gebruikt kan worden bij eventuele onenigheden of misverstanden. Daarnaast zijn ze een essentiële bron van informatie voor leden die niet bij de VvE vergadering aanwezig konden zijn.

De notulen kunnen ook later ook altijd gebruikt worden om terug te lezen wat er tijdens eerdere bijeenkomsten is besproken en besloten. Dit is niet alleen nuttig voor leden die niet bij de vergadering konden zijn. VvE’s wisselen regelmatig van leden, bestuursleden of VvE beheerders. Daardoor zijn ook voor hen de VvE notulen belangrijk. Ze kunnen dan immers terug lezen wat er in het verleden besloten is of wat er in de toekomst nog moet gebeuren.

Wie stel de VvE notulen op?

Het opstellen van notulen is een verantwoordelijke taak. Dit proces begint al vóór de vergadering, met het voorbereiden van een duidelijke agenda. Echter, in afwezigheid van de secretaris, kan een ander lid deze taak overnemen. Het is belangrijk dat deze persoon onpartijdig en nauwgezet te werk gaat om een juiste weergave van de vergadering te geven. Belangrijk bij het opstellen is dat alle agendapunten worden behandeld en dat besluiten, discussies en actiepunten duidelijk worden genoteerd. Na de vergadering worden deze aantekeningen uitgewerkt tot volledige notulen.

De taak van het opstellen van de VvE notulen valt meestal toe aan de secretaris van de VvE. Als deze niet beschikbaar is, kan een ander lid van de VvE deze rol op zich nemen. Het is belangrijk dat de persoon die de notulen opstelt, aandachtig is en objectief verslag doet van de vergadering.

Wanneer en hoe worden VvE notulen goedgekeurd?

Notulen dienen meestal tijdens de volgende VvE-vergadering te worden goedgekeurd. Dit geeft leden de mogelijkheid om eventuele fouten te corrigeren en om hun akkoord te geven op de inhoud. Zodra de notulen zijn goedgekeurd, worden ze vaak ondertekend door de voorzitter en de secretaris, waarmee ze officieel worden.\

Stappen voor het opstellen van goede VvE notulen

Om te zorgen voor duidelijke en volledige VvE notulen, kunt u de volgende stappen volgen:

 1. Voorbereiding: Zorg voor een duidelijke agenda voordat de vergadering begint. Deze agenda dient naar alle VvE leden verstuurd te worden, zodat zij zich kunnen voorbereiden.
 2. Noteren: Tijdens de vergadering dient de notulist alle belangrijke punten te noteren: besluiten, discussies, stemmingen, en actiepunten.
 3. Structureren: Werk de aantekeningen uit in een logische volgorde, meestal volgens de agenda. Zorg dat de notulen leesbaar en begrijpelijk zijn.
 4. Feiten checken: Controleer de feiten, namen, datums en cijfers om zeker te zijn dat de notulen correct en nauwkeurig zijn.
 5. Verzenden: Stuur een concept van de notulen naar alle aanwezige en afwezige leden voor feedback.
 6. Aanpassen: Pas de notulen aan op basis van de ontvangen feedback.
 7. Goedkeuring: Presenteer de aangepaste notulen tijdens de volgende vergadering voor goedkeuring.
 8. Ondertekening: Na goedkeuring worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
 9. Distributie: Deel de definitieve versie van de notulen met alle leden van de VvE.
 10. Archiveren: Bewaar de goedgekeurde notulen op een toegankelijke en veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Belangrijke aandachtspunten voor VvE notulen

Let bij het opstellen van de VvE notulen op de volgende belangrijke aandachtspunten.

 • Duidelijk en beknopt: Zorg ervoor dat de notulen duidelijk en beknopt zijn. Vermijd onnodige details die niet relevant zijn voor de besluiten of actiepunten.
 • Bewaring: Eenmaal goedgekeurd, moeten de notulen zorgvuldig worden bewaard. Dit kan zowel in fysieke als digitale vorm, zolang ze maar voor alle leden toegankelijk zijn.
 • Privacy: Let op de privacy van de leden. Persoonlijke informatie moet met zorg worden behandeld en niet zonder toestemming worden gedeeld.
 • Digitale Notulen: Met de vooruitgang van technologie is het ook mogelijk om digitale notulen te maken en te delen. Dit kan de toegankelijkheid en efficiëntie verbeteren.

VvE Notulen met AI

Speciaal voor VvE beheerders is recent een nieuwe tool gelanceerd. Die tool moet het opstellen van notulen van VvE vergaderingen versnellen en vereenvoudigen. VvE Notulist belooft het notuleringsproces met wel 95% te versnellen.

Lees hier meer over deze nieuwe tool van de VvE Notulist of maak hieronder direct een afspraak om kennis te maken met de VvE notulist en krijg een gratis demo van de mogelijkheden.